Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała   Nr  V/19/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia   26 stycznia  2007 r.

 

 

 

w sprawie: budżetu gminy Osiecznica na 2007 rok

 

          Na podstawie Art. 18, ust.2, pkt. 4, 9 lit. d i e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 61, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art.165, art. 166, art. 168, ust.2, pkt 3,5 i 6, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, ust.1, art. 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r.  Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381)

 

            Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

                                                                        § 1

 

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

19 307 389,00

zł.

 

z tego:

 

 

1)

dochody z podatków i opłat lokalnych

7 357 302,00

zł.

2)

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 187 342,00

zł.

3)

dochody komunalnych jednostek budżetowych

193 249,00

zł.

4)

dochody z majątku gminy

685 587,00

zł.

5)

pozostałe dochody własne

30 390,00

zł.

6)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

110 000,00

 

zł.

7)

Subwencje

5 654 187,00

zł.

 

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

            samorządu terytorialnego

 

4 729 044,00

 

zł.

8)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

 

 

2 696 083,00

 

 

zł.

9)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

317 000,00

 

zł.

10)

Środki pozyskane z UE na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

18 875,00

 

zł.

11)

Środki  z funduszy celowych  na realizację własnych zadań inwestycyjnych  gminy

 

57 374,00

 

zł.

 

Prognozę dochodów budżetowych według źródeł  zawiera załącznik nr 1

Prognozę dochodów budżetowych  w pełnej klasyfikacji zawiera załącznik nr 1a

 

 

§  2

 

 

 

 

1

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

24 218 389,00

zł.

 

z tego:

 

 

1)

Wydatki bieżące

14 685 908,00

zł.

 

w tym:

 

 

 

-         wynagrodzenia

5 231 600,00

  zł.

 

-         pochodne od wynagrodzeń

1 038 887,00

zł.

 

-         dotacje

1 917 087,00

zł.

 

-         wydatki na obsługę długu

123 250,00

zł.

 

  2)

Wydatki majątkowe

9 532 481,00

 

zł.

 

z tego

 

 

 

-         na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

      realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy

 

9 025 723,00

 

zł.

 

              -   w tym: rezerwa celowa

200 000,00

zł.

 

-         pozostałe wydatki majątkowe

506 758,00

zł.

 

              -   w tym: rezerwa  na pozostałe wydatki majątkowe

20 000,00

zł.

Wydatki budżetowe  w pełnej klasyfikacji  zawiera załącznik nr 2

 

                                                                §  3

 

Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej

526 500,00

zł.

2) Zespół  Szkół w Osiecznicy

1 443 858,00

zł.

3) Szkoła Podstawowa w Parowej

626 969,00

zł.

4) Zespół Szkół w Świętoszowie

1 625 361,00

zł.

5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

506 356,00

zł.

Razem

4 729 044,00

zł.

 

 

Środki dla  poszczególnych jednostek oświatowych:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2a

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa załącznik nr 2b

 

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych

 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3

 

 

                                                                § 4

 

 

 

 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości

4 911 000,00

zł.

 

 

 

 1.1. Przychody budżetu gminy  na kwotę

6 186 352,00

zł.

 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę

1 275 352,00

zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

 

 

 

 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę

4 225 352,00

  zł.

 2.2. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych na kwotę

1 961 000,00

  zł.

 

 

 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania

    finansowe  z tytułu zaciągniętych  pożyczek  na kwotę

 

1 275 352,00

 

  zł.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. określa  załącznik nr 4

 

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego lata następne określa

   załącznik nr 5

 

                                                               § 5

 

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw

   pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

1)

Zakłady budżetowe:

 

 

a)

Przychody w wysokości

2 853 995,00

zł.

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości

687 382,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

2 827 080,00

zł.

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości

1 415 294,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 6

 

 

2)

Gospodarstwa pomocnicze:

 

 

a)

Przychody w wysokości

39 260,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

39 360,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7

 

3)

Rachunki dochodów własnych

 

 

a)

Przychody w wysokości

21 350,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

21 550,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa załącznik nr 8

 

                                                                §  6

 

1

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy

w kwocie

1 594 340,00

zł.

 

 

 z tego:

 

 

 

 

1.

Ochrona przeciwpożarowa

w kwocie

71 000,00

zł.

 

a)

Ochotnicze Straże Pożarne            

kwota

71 000,00

zł.

 

2.

Placówki Oświatowo – wychowawcze

w kwocie

671 823,00

zł.

 

a)

Przedszkole Niepubliczne           

kwota

300 828,00

zł.

 

b)

Gminne Przedszkole w Osiecznicy

kwota

364 635,00

zł.

 

3.

Ochrona  zdrowia

w kwocie

5 300,00

zł.

 

a)

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi            

 

 

kwota

 

 

5 300,00

 

 

zł.

 

4.

Instytucje  kultury -   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy

 

w kwocie

 

739  443,00

 

zł.

 

 

z tego: na utrzymanie:

 

 

 

 

a)

domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby

kwota

451 596,00

zł.

 

b)

Bibliotek

kwota

185 959,00

zł.

 

c)

pozostała działalność

kwota

101 888,00

zł.

 

5.

Pomoc społeczna

w kwocie

103 974,00

zł.

 

a)

Stowarzyszenia  prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w żywność

 

kwota

 

103 974,00

 

zł.

 

6.

Kultura fizyczna i sport

w kwocie

103 974,00

zł.

 

a)

Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Osiecznica  na realizację zadań w zakresie sportu masowego            

 

 

kwota

 

 

103 974,00

 

 

zł.

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu  konkursu.  

 

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr  9

 

 

 

                                                        §    7

 

 

 

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy

w kwocie

322 747,00

zł.

z tego:

1. dopłata w wysokości 0,97 zł. do utrzymania 1 mb dróg gminnych

  i wewnętrznych                                                                          

 

74 029,00

 

zł.

2. dopłata w wysokości 21,00 zł. do utrzymania

84 000.00

zł.

3. dopłata w wysokości 26,87 zł. do utrzymania 1 m2 placów gminnych

10 291,00

zł.

4. dopłata w wysokości 1,96 zł. do utrzymania 1 m2 terenów zielonych

41 732,00

zł.

5. dopłata w wysokości 1.421,89 zł. do 1 ha cmentarzy komunalnych

7 445,00

zł.

6. dopłata w wysokości 24,74. do bieżącego utrzymania 1 m2 komunalnych

    zasobów mieszkaniowych

 

105 250,00

 

zł.

 

Kwoty dotacji przedmiotowych określa załącznik nr  10

 

                                                                §    8

 

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 i innych zadań zleconych ustawami w  kwotach:

 

-    dochody

2 696 083,00

zł.

 

-    wydatki

2 696 083,00

zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 11

 

2

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

        podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości                      20 000,00   .

 

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 11a

 

                                                              

                                                               §  9

 

 

 

Rezerwy budżetowe w wysokości

420 000,00

zł.

1.

Rezerwa ogólna

200 000,00

  zł.

2.

Rezerwy celowe

220 000,00

zł.

 

w tym:

 

 

 

 -     na zadania ujęte w WPI

200 000,00

zł.

 

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr  12

                                                               

 

§  10

 

Wydatki budżetowe  na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

Na lata 2007 – 2009 i zadania inwestycyjne w 2007 r.    w wysokości          9 025 723,00  zł. Limit wydatków  na ten cel zawiera załącznik nr   13

 

 

 

 

 

                                                                 §  11

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

-         dochody              -               110 000,00 zł.

-         wydatki               -               110 000,00 zł.

  zgodnie z załącznikiem nr  14

 

                                                              §   12

 

1.     Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki

       Wodnej  jak niżej:

 

1)

Przychody w wysokości

50 000,00

zł.

 

2)

Wydatki  w wysokości

190 000,00

zł.

 

 

Plan przychodów i wydatków  funduszy celowych zawiera załącznik nr 15

 

                                                                §   13

 

 Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do 500.000 zł.
  2. zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE –  do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,
  3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  500.000 zł.
  4. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
  5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

                            

 

 

                                                                §  14

 

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec

 

                                                                §  15

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                § 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Załączniki

zał 1 i 1a dochody (version 1)_1 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 i 1a dochody (version 1) (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 i 3 wydatki, zestawienie, zał 4 rozchody_1 (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 i 3 wydatki, zestawienie, zał 4 rozchody (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
prognoza długu zał 5 (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 6 zakłady budżetowe (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 12rezerwy (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 7 gospodarstwa pomoc i 8 dochody własne (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 7 gospodarstwa pomoc i 8 dochody własne_1 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 9 dotacje podmiotowe (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 10 dotacje przedmiotowe (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 11 i 11a zlecone (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 11 i 11a zlecone_1 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 13 WPI - program wieloletni (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_2a oświata podział subwencji (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 14 przeciwdziałanie alkoholizmowi (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 15 GFOŚiGW (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-02-01 13:38:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-02-01 13:49:02
Ostatnia zmiana:2007-02-13 13:02:42
Ilość wyświetleń:1049

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij