Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 12/07

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 08 marca 2007r.

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osiecznica.

 

            Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.1) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33 ) zarządzam, co następuje:

 

 

            § 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1)            prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych;

2)            posiadać zaplecze techniczno – biurowe położone w miejscu umożliwiającym mieszkańcom gminy Osiecznica swobodny do niego dostęp oraz wyposażone w miejsca postojowe dla posiadanych pojazdów;

3)            posiadać sprawne technicznie specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

4)            posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji;

5)            posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

6)            oznaczyć pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;

7)            prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;

8)            wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych w odpowiednie pojemniki oraz urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9)            posiadać środki techniczne umożliwiające przekazanie organowi gminy danych wymaganych przepisami drogą elektroniczną lub na nośnikach danych typu: dyskietka, CD ;

10)         posiadać aktualną umowę lub promesę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na wysypisku odpadów.

 

            2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1)            zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  Krajowego Rejestru Sądowego,

2)            tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe,

3)            tytuł prawny do posiadania środków, o których, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 5 wraz z ich opisem technicznym.

            3. Miejscem unieszkodliwiania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osiecznica  zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego i Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Osiecznica jest Składowisko odpadów komunalnych w Świętoszowie i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

           

            § 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania :

1)            prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2)            posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej dla posiadanych pojazdów,

3)            posiadać pojazdy asenizacyjne zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi  wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia m12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

4)            oznaczyć pojazdy za pomocą logo lub nazwy firmy w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;

5)            prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku zanieczyszczenia przez przedsiębiorcę terenu w czasie opróżniania zbiorników, zrzutu do stacji zlewnych i podczas transportu, zobowiązany jest do jego uprzątnięcia.

            2.  Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1)            zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu Krajowego Rejestru Sądowego,

2)            tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe,

3)            tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust.1 pkt 3 wraz z ich opisem technicznym.

            3. Miejscem zrzutu nieczystości ciekłych odebranych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Osiecznica są stacje zlewne przy oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świętoszowie z którymi przedsiębiorca ma podpisaną umowę na przyjęcie ścieków.

 

            § 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien spełniać warunki zawarte w § 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008).

 

            § 4. Działalność  przedsiębiorców, o których mowa w § 2 i § 3 winna być zgodna z:

1)            planem gospodarki odpadami dla gminy Osiecznica,

2)            regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiecznca,

3)            niniejszym zarządzeniem.

 

            § 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności ze spełnieniem następujących wymogów:

1)            Świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie umowy i na warunkach w tejże umowie określonych.

2)            Wystawiania dowodu korzystania z jego usług, który winien zawierać datę odbioru odpadów, ilość odpadów i rodzaj odebranych odpadów wraz ze wskazaniem miejsca przeznaczenia, ilość odebranych nieczystości ciekłych oraz datę wykonania usługi.

3)            Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art.36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 213).

4)            Prowadzenia ewidencji zawartych umów objętych zezwoleniem z właścicielami nieruchomości, które są przez niego obsługiwane, obejmującej imię i nazwisko, lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy oraz, w przypadku opróżniania zbiorników, pojemność tego zbiornika i częstotliwość opróżniania.

5)            Przekazywania Wójtowi Gminy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

6)            Składania Wójtowi Gminy do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy  informacji dotyczącej:

a)      masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Osiecznica lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Osiecznica ,

b)      sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c)      masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d)      masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów  i sposób ich zagospodarowania.

7)            Udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

            § 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, w miejscach publicznych na terenie Gminy Osiecznica oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

            § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-03-12 15:39:26
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-03-12 15:41:44
Ostatnia zmiana:2007-03-12 15:41:44
Ilość wyświetleń:784
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij