Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IX/42/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  11 kwietnia 2007 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap III budowa kanalizacji w Przejęsławiu”

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 82, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

         Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zaciągnąć w 2007 r. pożyczkę w wysokości 1.400.000,00 zł. (słownie złotych: jeden lilion czterysta tysięcy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.„Gospodarka ściekowa – etap III budowa kanalizacji w Przejęsławiu”

2. Zabezpieczyć pożyczkę w formie weksla „in blanco” wystawionego przez Gminę Osiecznica na zasadach określonych w umowie pożyczki i deklaracji wekslowej oraz w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

3. Pożyczka spłacona będzie z dochodów własnych gminy – z wpływów z podatków i opłat lokalnych.

4. Prognoza długu gminy na okres spłaty zadłużenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§  4

 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§  5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do uchwały.

 

          W planach wydatków budżetowych na 2007 r. ujęto wydatek na realizację zadania pn.„Gospodarka ściekowa” wprowadzając dwa etapy tego zadania, tj. etap I – budowa kanalizacji w Tomisławie i etap II budowa kanalizacji w Osieczowie, uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w Osiecznicy i w Świętoszowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy”. Obecnie wprowadza się kolejny III etap – „Budowa kanalizacji w Przejęsławiu”.

Podobnie jak poprzednie dwa etapy, III etap finansowany będzie w 2007 r. ze środków własnych gminy w wysokości  2.590.000,00 zł., z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1.400.000 ,00 zł. oraz dotacji w kwocie 1.320.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,50% w stosunku rocznym.

Zaciągnięcie pożyczek na I i II etap ujęte było  w prognozie długu  Gminy dołączonym do Uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2007 r. – załącznik nr 5.

 

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie łącznej – 4.225.352,00 zł., z tego:

1. zakup samochodu i pojemników   - 425.352,00 zł.

2. Sanitacja Gminy – I etap budowa kanalizacji w Tomisławie – 1.100.000,00 zł.

3. Sanitacja Gminy – II etap budowa kanalizacji w Osieczowie, uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy – 2.700.000,00 zł.

 

Dołączona do niniejszej uchwały prognoza długu gminy uwzględnia zwiększone przychody o pożyczkę w wysokości 1.400.000,00 zł. na wykonanie III etapu (poz.5.2 – planowana pożyczka) oraz zwiększone zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  920.000,00 zł.

 

W 2007 r. planowana jest spłata pożyczek w łącznej kwocie – 1.275.352,00 zł., z tego:

- pożyczka w kwocie 425.352,00 zł. w całości,

- z pożyczki 1.100.000,00 zł. – kwota 350.000,00 zł.

- z pożyczki 2.700.000,00 zł. – kwota 500.000,00 zł.

 

Spłatę planowanej obecnie pożyczki gmina rozpocznie w 2008 r., a zakończy w 2014 r.

Planowane zadłużenie budżetu gminy i obciążenia z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek od pożyczek nie przekraczają limitów dopuszczalnych ustawą o finansach publicznych.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Załączniki

Zał_ nr 1 do Uchwały Nr IX 42 07 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-04-12 14:27:54
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-04-12 14:34:19
Ostatnia zmiana:2007-04-12 14:34:19
Ilość wyświetleń:821
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij