Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 11/2006

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 16 lutego 2006

 

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) Wójt Gminy Osiecznica.

 

zarządza co następuje

 

§ 1

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Osiecznicy, zwany dalej „regulaminem”.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

Urząd Gminy w Osiecznicy zwany dalej „urzędem”, zapewnia należyte wykonywanie zadań gminy i jej organów, tj. rady gminy oraz wójta.

 

§ 3

 

Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań:

1)        własnych              - wynikających z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz  ustaw szczególnych i uchwał rady gminy,

2)        zleconych            - z zakresu administracji rządowej,

3)        powierzonych      - w drodze porozumień z organami administracji rządowej lub porozumień komunalnych.

 

§ 4

 

1.   Urząd gminy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2.   Urząd jest jednostką budżetową gminy

 

§ 5

 

Siedziba urzędu mieści się w Osiecznicy przy ulicy Lubańskiej 43.

 

§ 6

 

1.      Do zadań urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2.      W szczególności do zadań urzędu należy:

1)           przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,

2)           wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3)           zapewnienia organom możliwości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

4)           przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu, jego wykonywania oraz innych aktów organów gminy,

5)           realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

6)           zapewnienie warunków organizacyjnych dla pracy rady i jej komisji oraz innych organów gminy,

7)           prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,

8)           wykonywanie obsługi kancelaryjnej, a w szczególności:

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji

b)     prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)     przechowywanie akt,

d)     przekazywanie akt do archiwum,

9)           realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

II. Kompetencje wójta

 

§ 7

 

1.   Kierownikiem urzędu jest wójt.

2.   Wójt kieruje urzędem przy pomocy  sekretarza oraz skarbnika gminy.

3.   Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

4.   Pracownicy urzędu ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich zakresu działania.

 

§ 8

 

Oprócz zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym do wyłącznych kompetencji wójta należy również:

1.   odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy.

2.   koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i służb komunalnych

3.   ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy urzędu,

4.   uczestniczenie w pracach związków, stowarzyszeń porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,

5.   załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

6.   przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wykonywanie budżetu po uchwaleniu przez Radę Gminy,

7.   kontrola wykonywania budżetu gminy,

8.   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,

9.   podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

10.             wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami rady gminy.

 

III.

 

§ 9

 

Do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego

funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1.      zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2.      organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w celu wykonywania ustaw i uchwał rady gminy,

3.      opracowywanie zakresów czynności pracowników,

4.      nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

5.      organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,

6.      nadzorowanie przestrzegania przez pracowników urzędu zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

7.      nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie,

8.      zapewnienia publikacji prawa miejscowego,

9.      inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

10. nadzorowanie realizacji uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,

11. ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli,

12. koordynowanie przygotowywania materiałów na sesje rady gminy,

13. kontrolowanie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

14. nadzorowanie zabezpieczenia majątku i obiektu urzędu gminy,

15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców,

16. koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi.

 

IV. Skarbnik gminy

 

§ 10

 

Do zadań skarbnika gminy należy wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie finansów i rachunkowości, a w szczególności:

1.      przygotowywanie materiałów i współudział w opracowywaniu projektu uchwały budżetowej,

2.      kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3.      nadzór i kontrola nad wykonywaniem budżetu gminy oraz dochodów pozabudżetowych,

4.      sporządzanie informacji i opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz analiz o sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie swoich propozycji wójtowi,

5.      kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy, zakładów budżetowych i opieki zdrowotnej, gospodarstw pomocniczych oraz sołectw na podstawie upoważnienia Wojta,

6.      prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

7.      kierowanie pracą referatu finansowo-księgowego.

 

V. Organizacja urzędu i zakres działania

 

§ 11

 

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

1.      Referat Finansowo-Księgowy, w skład, którego wchodzą:

            a) skarbnik gminy,

            b) stanowisko ds. księgowości budżetowej,

            c) stanowisko ds. księgowości i inwestycji,

            d) stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat,

            e) stanowisko ds. poboru podatków i opłat,

            f) stanowisko ds. płac,

            g) stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT,

 

2.      Urząd Stanu Cywilnego,

 

3.      Samodzielne stanowiska urzędnicze:

            a) do spraw gospodarki nieruchomościami,

            b) do spraw planowania przestrzennego,

            c) do spraw inwestycji komunalnych,

            d) do spraw zamówień publicznych,

            e) do spraw drogownictwa i zarządzania kryzysowego,

            f) do spraw ochrony środowiska,

            g) do spraw dowodów osobistych,

            h) do spraw obsługi rady gminy,

            i) do spraw kadr i działalności gospodarczej,

            j) do spraw oświaty i zapobiegania patologiom,

            k) do spraw obsługi sekretariatu,

            l) ds. kontroli wewnętrznej i ewidencji majątku,

            m) do spraw informatyki,

            n) radca prawny.

 

4.      Samodzielne stanowiska robotnicze:

            a) sprzątaczka,

            b) zaopatrzeniowiec,

            c) robotnik gospodarczy

 

 

§ 12

 

Strukturę organizacyjną urzędu oraz podległość służbową pracowników określa schemat organizacyjny stanowiący zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

VI. Zakres zadań urzędu

 

§ 13

 

Do zadań wspólnych pracowników urzędu należy przygotowanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

1.      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2.      pomoc radzie, komisjom rady, wójtowi i jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań,

3.      współdziałanie ze skarbnikiem gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

4.      przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań gminy,

5.      stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

6.      szybkie i terminowe załatwianie spraw,

7.      uprzejme i kulturalne obsługiwanie obywateli,

8.      stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym,

9.      staranne wykonywanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów,

10. dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie biurowe,

11. przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,

12. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

13. udostępnianie informacji nie objętych klauzulą niejawności i publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

14. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez wójta.

 

§ 14

 

1.      Pracownicy urzędu zobowiązani są do gospodarowania środkami rzeczowymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2.      Zakupy i inwestycje mogą być dokonywane wyłącznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.

3.      Pracownicy urzędu ponoszą odpowiedzialność służbową i finansową za przestrzeganie prawa.

 

 

 

 

§ 15

 

Do zadań referatu finansowo-księgowego, którym kieruje skarbnik gminy w szczególności należy:

1.      przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy w powiązaniu z planem rzeczowym,

2.      prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy rady gminy,

3.      wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej wójtowi i radzie gminy,

4.      naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

5.      kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, sołectw oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych,

6.      prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

7.      prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

8.      współpraca z regionalną izbą obrachunkową, urzędem skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,

9.      sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10. wskazywanie źródeł finansowania programów rozwoju gospodarczego i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy,

11. koordynowanie prac planistycznych, finansowych i rzeczowych wykonywanych przez jednostki podległe,

 

§ 16

 

Do zadań kierownika urzędu stanu cywilnego należy:

1.      prowadzenie spraw stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych,

2.      prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców,

3.      prowadzenie spraw wojskowych i współdziałanie z organami wojskowymi,

4.      prowadzenie spraw zgromadzeń, zbiórek publicznych,

5.      prowadzenie spraw repatriacji.

 

§ 17

 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy:

1.      zarządzanie zasobami gruntów komunalnych, prowadzenie ich ewidencji, rozgraniczeń i podział tych gruntów,

2.      prowadzenie spraw z zakresu obrotu gruntami komunalnymi oraz ich przeznaczania pod budownictwo,

3.      koordynowanie i nadzór nad zarządem mienia komunalnego,

4.      prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości i nabywaniem gruntów na rzecz gminy,

5.      podejmowanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości i ich rozgraniczanie

6.      prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

7.      nazewnictwo ulic i oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości,

8.      inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

9.      współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu zwierzęcych chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

10. nadzór nad spółkami wodnymi.

11. koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów i gospodarką wodną w gminie.

 

§ 18

 

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego:

1.      prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2.      współpraca z kierownikami placówek oświatowych w zakresie inwestycji i remontów w obiektach oświatowych,

3.      nadzorowanie prac remontowych w obiektach gminnych zleconych przez gminę,

4.      opiniowanie zgodności projektów podziału działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.      opracowywanie planu remontów obiektów gminnych,

6.      prowadzenie spraw cmentarnictwa i ochrony zabytków na terenie gminy, w tym rejestrów.

 

§19

 

Do zadań stanowiska ds. inwestycji komunalnych:

1.      sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i eksploatacją urządzeń infrastruktury komunalnej oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym gminy,

2.      koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

3.      przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy,

4.      uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i nadzorowanie wykonawstwa inwestycji gminnych,

5.      współpraca za skarbnikiem gminnym w zakresie planowania finansowego i wykonawstwa inwestycji,

6.      prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości GUS z zakresu inwestycji.

 

§ 20

 

Do zadań stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

1.      prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym prowadzenie stosownych rejestrów,

2.      sporządzanie  planów zamówień publicznych oraz  sprawozdawczości,

3.      zapewnienie funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

 

 

 

 

 

 

§ 21

 

Do zadań stanowiska ds. drogownictwa i zarządzania kryzysowego należy:

1.      zarządzanie drogami gminnymi,

2.      współpraca w zakresie planowania finansowania budowy oraz modernizacji dróg gminnych,

3.      prowadzenie ewidencji sieci dróg gminnych i lokalnych,

4.      organizowanie na terenie gminy Osiecznica zimowego utrzymania dróg gminnych i lokalnych oraz dbanie o stan bezpieczeństwa na drogach,

5.      ustalanie potrzeb w zakresie transportu osobowego, komunikacji autobusowej i kolejowej oraz w zakresie telefonizacji,

6.      ustalanie warunków korzystania z dróg gminnych w tym zajęcia pasa drogowego na cele niekomunikacyjne,

7.      prowadzenie spraw obrony cywilnej w gminie,

8.      nadzorowanie planowania i realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach pracy,

9.      wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych w tym akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego,

10. prowadzenie kancelarii tajnej,

11. zarządzanie kryzysowe, w tym organizowanie akcji pomocowych w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia na terenie gminy.

 

§ 22

 

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należy:

1.      nadzorowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami,

2.      udzielanie informacji o stanie środowiska,

3.      współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie propagowania wiedzy o ochronie środowiska oraz racjonalnego korzystania ze środowiska,

4.      nadzór nad indywidualną gospodarka leśną i zadrzewieniami, łowiectwem oraz stanem przyrody w gminie.

5.      nadzorowanie stanu czystości i porządków w gminie,

6.      Załatwianie spraw o przyznanie stypendium socjalnego.

 23

 

Do zadań stanowiska ds. dowodów osobistych należy:

1.      przyjmowanie wniosków, przesyłanie danych i wydawanie dowodów osobistych,

2.      współpraca z organizacjami pożytku publicznego, organizowanie konkursów i zlecanie zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym.

 

§ 24

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi rady gminy należy obsługa organizacyjno-techniczna rady i jej organów, a w tym:

1.      organizowanie posiedzeń rady oraz przygotowywanie materiałów,

2.      organizowanie posiedzeń komisji rady,

3.      ewidencjonowanie uchwał rady gminy i publikowanie uchwał rady gminy przedstawianie ich wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,

4.      wdrażanie w życie uchwał rady gminy,

5.      ewidencjonowanie wniosków i interpelacji radnych oraz nadzorowanie sposobu ich załatwiania,

6.      organizowanie współpracy z sołectwami, związkami międzygminnymi i stowarzyszeniami gmin w kraju i zagranicą.

7.      prowadzenie spraw związanych z badaniami opinii społecznej,

8.      obsługa techniczna wyborów do organów stanowiących oraz referendum,

9.      zastępstwo kierownika USC,

10. promowanie gminy, zlecanie publikacji i opracowania materiałów o gminie.

 

§ 25

 

Do zadań stanowiska ds. kadr i działalności gospodarczej należy:

1.      prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2.      dbałość o przestrzeganie przez pracowników zasad bhp i ppoż. wyposażanie pracowników w odzież ochronną i środki bhp.

3.      prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu gminy,

4.      prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu,

5.      współpraca z wojewódzkim i powiatowym urzędem pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych,

6.      wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ustalenie czasu pracy placówek handlowych,

7.      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, pomoc podmiotom gosp.

8.      nadzorowanie targowisk gminnych,

9.      nadzorowanie pracy gminnych jednostek organizacyjnych i placówek służby zdrowia oraz zakładu gospodarki mieszkaniowej w zakresie: prowadzenia ewidencji tych placówek, zmian organizacyjnych, przekształcenia i likwidowania, organizacji konkursów na stanowiska dyrektora/kierownika i powierzania im obowiązków.

 

§ 26

 

Do zadań stanowiska ds. oświaty i zapobiegania patologiom społecznym należy:

1.            prowadzenie spraw oświaty i kultury w gminie,

2.            koordynowanie zadań związanych z profilaktyką i lecznictwem osób uzależnionych i współuzależnionych w gminie,

3.            opracowywanie i realizowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani,

4.            gospodarowanie wydzielonymi środkami finansowymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

5.            współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 27

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi sekretariatu należy :

1.      obsługa kancelaryjno-techniczna urzędu gminy i wójta,

2.      udzielanie informacji o kompetencji poszczególnych stanowisk pracy w urzędzie gminy oraz informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej,

3.      prowadzenie ewidencji aktów prawnych,

4.      zaopatrzenie i rozdział materiałów biurowych oraz zaopatrywanie w czasopisma, publikacje, itp.,

5.      obsługa urządzeń telekomunikacyjnych,

6.      wydawanie zaświadczeń,

7.      prowadzenie archiwum zakładowego.

 

§ 28

 

Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy:

1.      wykonywanie kontroli wewnętrznych w urzędzie,

2.      wykonywanie kontroli zlecanych przez Wójta w gminnych jednostkach organizacyjnych,

3.      prowadzenie ewidencji majątku gminy.

 

§ 29

 

Do zadań informatyka należy:

1.      zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych urzędu,

2.      konserwacja sprzętu komputerowego,

3.      zabezpieczanie danych przed dostępem osób nieupoważnionych,

4.      techniczna obsługa oraz pełnienie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 30

 

Do zadań radcy prawnego należy:

1.      nadzór nad zgodnością i stosowaniem przez pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przepisów prawnych,

2.      opiniowanie projektów aktów prawnych rady gminy oraz projektów zarządzeń, decyzji wójta,

3.      opiniowanie projektów umów i porozumień,

4.      przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zmiany przepisów prawnych.

 

§ 31

 

1.      Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu określają zakresy czynności.

2.      Zakres obowiązków stanowisk robotniczych określa zakres czynności lub umowa o pracę,

3.      zastępstwa na czas nieobecności pracownika w pracy określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

VII. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

§ 32

 

1.      Wójt przyjmuje osobiście interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 16.00. W miarę możliwości Wójt przyjmuje również interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

2.      W wyznaczonym wyżej czasie powinni być obecni w Urzędzie Gminy wszyscy pracownicy Urzędu, a w szczególności Sekretarz Gminy, Skarbnik i kierownik USC.

3.      Wójt dekretuje skargi i wnioski przydzielając je do załatwienia pracownikowi merytorycznie prowadzącemu sprawy lub kierownikowi jednostki.

4.      Ewidencję skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem prowadzi Sekretarz Gminy.

 

VIII.  Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

1.      Referat finansowo-księgowy do oznakowania załatwianych spraw używa symbolu literowego „RF” oraz symbolu liczbowego grupy klasyfikacyjnej z           rzeczowego wykazu akt.

2.      Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy do oznakowania załatwianych spraw używają wyłącznie symboli liczbowych grupy klasyfikacyjnej wynikających z  rzeczowego wykazu akt.

3.      Zasady archiwowania dokumentów wytworzonych w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) określa instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja archiwowania.

 

§ 34

 

Zasady podpisywania pism oraz decyzji administracyjnych określa zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 35

 

Sekretarz gminy i skarbnik gminy kierują pracą podległych im komórek organizacyjnych, odpowiadając przed wójtem za zgodną z prawem realizację powierzonych im zadań, organizację i skuteczność pracy poszczególnych stanowisk pracy, wykonywanie uchwał rady gminy oraz aktów prawnych wójta.

 

§ 36

 

4.      W urzędzie gminy wykonywane są kontrole pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych pod względem:

            a. legalności,

            b. gospodarności,

            c. rzetelności,

            d. celowości,

            e. terminowości,

            f. skuteczności

5.      Zasady wykonywania kontroli wewnętrznej określa zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 37

 

Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w drodze zarządzenia wójta gminy.

 

§ 38

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy i w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 39

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 40

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Traci moc Zarządzenie nr 8/04 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy i Zarządzenie nr 78/04 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 i 4 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-05-08 11:09:11
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-05-08 11:10:49
Ostatnia zmiana:2007-05-08 11:26:56
Ilość wyświetleń:789
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij