Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 ZARZĄDZENIE NR 17/06

WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 10.03.2006 roku

 

w sprawie zmiany organizacji Gminnego Zespołu Reagowania 

 

 

 

 

 

   Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. O stanie klęski żywiołowej /Dz.U.Nr 62, poz.558 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania , powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z późn. Zm../ zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zmienia się organizację Gminnego Zespołu Reagowania, zwanego dalej „Zespołem” powołanego do pomocy Wójtowi Gminy Osiecznica w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz ich usuwanie.

 

§ 2

 

 

1.      W skład Zespołu wchodzą:

 

1/ Szef Zespołu – Wójt Gminy Osiecznica

 

2/ Zastępca Szefa Zespołu – pracownik ds. zarządzania kryzysowego

 

3/ Grupy robocze o charakterze stałym:

 

   a/ grupa planowania cywilnego,

   b/ grupa monitorowania , prognoz i analiz.

 

4/ Grupy robocze o charakterze czasowym:

 

   a/ grupa operacji i organizacji działań .

   b/ grupa zabezpieczenia logistycznego,

   c/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej.

 

2.      Grupy : planowania cywilnego oraz monitorowania , prognoz i analiz stanowią  Gminne Centrum Reagowania .

3.      Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu określa  Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Reagowania , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.      Strukturę Gminnego Centrum Reagowania  oraz wykaz osób wchodzących w jego skład określa załącznik nr 2.

5.      Wykaz osób wchodzących w skład grup roboczych o charakterze czasowym stanowi załącznik nr 3.

 

 

§ 3

 

Zespół działa na podstawie :

        1/ Gminnego Planu Reagowania,

        2/ Rocznego planu pracy,

        3/ Planów ćwiczeń,

        4/ Regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą na-

            turalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej. 

 

§ 4

 

Koszty związane z obsługą , działalnością oraz zapewnieniem warunków technicznych i standardów wyposażenia Zespołu pokrywane są z budżetu gminy.

 

§ 5

 

Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Traci moc Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10.03.2003 r.

 

 

                               

 

 

 

                                                                                                    ................................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/06

                                                                                 Wójta Gminy Osiecznica  z dn. 10.03.2006

 

 

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Reagowania

przy Wójcie Gminy Osiecznica

 

Rozdział 1

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Reagowania  określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Zespołu , a także zakresy działania jego grup stałych i czasowych.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1/ Zespole – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Reagowania przy Wójcie Gminy Osiecznica;

2/ Szefie Zespołu – należy przez to rozumieć Szefa Gminnego Zespołu Reagowania przy Wójcie Gminy Osiecznica ;

3/  Urząd  - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osiecznica

 

Struktura organizacyjna Zespołu

 

§ 2

 

1.      W skład Zespołu wchodzą :

1/ Szef Zespołu – Wójt Gminy Osiecznica ;

2/ Zastępca Szefa Zespołu – pracownik ds. zarządzania kryzysowego;

3/ Grupy robocze o charakterze stałym:

   a/ grupa planowania cywilnego,

   b/ grupa monitorowania , prognoz i analiz ,

 

4/ Grupy robocze o charakterze czasowym:

    a/  grupa operacji i organizacji działań,

    b/ grupa zabezpieczenia logistycznego,

    c/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej.

2.      Grupy: planowania cywilnego oraz monitorowania, prognoz i analiz stanowią Gminne Centrum Reagowania Wójta Gminy. Pracą Gminnego Centrum Reagowania kieruje pracownik ds. zarządzania kryzysowego.

 

§ 3

 

1.      W skład grupy planowania cywilnego wchodzą;

1/ Sekretarz Gminy,

2/ Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami,

3/ Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy,

4/ Pracownik ds. inwestycji komunalnych,

 

2.      W skład grupy monitorowania, prognoz i analiz wchodzą ;

1/ Pracownik ds. ochrony środowiska,

      2/ Informatyk,

      3/ Pracownik ds. kontroli wewnętrznej,

      4/ Sołtysi Gminy Osiecznica,

 

 

§ 4

 

1.      W skład grupy operacji i organizacji działań wchodzą ;

1/ Pracownik ds. planowania przestrzennego,

2/ Pracownik ds. wymiaru podatku,

2/ Komendant Gminny OSP,

3/ Kierownik Posterunku Policji w Osiecznicy,

4/ Przedstawiciel WKU,

5/ Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

6/ Przedstawiciel RZGW we Wrocławiu oddz. w Zgorzelcu.

 

2.      W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzą;

1/ Skarbnik Gminy Osiecznica,

2/ Pracownik ds. oświatowych,

3/ Pracownik ds. kadrowych i ewidencji działalności gospodarczej,

4/ Dyrektorzy: przedszkola w Osiecznicy i szkół w Świętoszowie , Parowej, Ławszowej, Tomisławiu i Osiecznicy.

 

3.      W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej wchodzą:

1/ Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

2/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3/ Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii,

4/ Przedstawiciel pogotowia ratunkowego w Bolesławcu.

 

4.      Skład osobowy poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym może zostać rozszerzony przez Szefa Zespołu o przedstawicieli grup ekspertów lub innych specjalistów, w zależności od rodzaju zdarzenia.

 

Rozdział II

 

Tryb pracy Zespołu

 

§ 5

 

1.      Grupy robocze zespołów o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie, z zapewnieniem w razie konieczności całodobowych dyżurów.

2.      W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład .

 

 

 

§ 6

 

1.      Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.

2.      W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń , koordynacji lub kierowania działaniami na obszarze Gminy Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

 

§ 7

 

1.      Zespół obraduje w składzie ustalonym każdorazowo przez Szefa Zespołu.

2.      Na posiedzenie Zespołu mogą być zaproszone przez Szefa Zespołu osoby nie będące jego członkami.

 

§ 8

Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu .

 

§ 9

 

Posiedzeniami Zespołu kieruje Szef Zespołu , a w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu swojemu zastępcy.

 

Rozdział III

Zadania realizowane przez Zespół

 

§ 10

Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:

1.      Przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu ;

2.      Opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń, katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

3.      Ustalenie przedmiotu i tematu posiedzeń;

4.      Zawiadomienie o terminach posiedzeń;

5.      Przewodniczenie posiedzeniom;

6.      Zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu ;

7.      Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

8.      Zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej Zespołu;

9.      Dbałość o zapewnienie pomieszczeń i właściwego wyposażenia technicznego do pracy Zespołu.

 

§ 11

 

Do zadań Zespołu należą w szczególności:

1.      Monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji;

2.      Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie nadzwyczajnego zagrożenia;

3.      Opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;

4.      Występowanie o  wsparcie do  organów kierujących działaniami na wyższych szczeblach;

5.      Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;

6.      Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

 

§ 12

 

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze stałym są następujące:

 

1.      Zadania grupy planowania cywilnego:

1/ Opracowanie i uaktualnianie  Gminnego Planu Reagowania  oraz Gminnego Planu Operacyjnego Ochrony przed  Powodzią;

2/ Opracowanie programów i procedur reagowania ;

3/ Sporządzenie projektów wniosków Wójta Gminy o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ;

4/ Nadzór nad sporządzeniem raportów odbudowy i opracowanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na odbudowę;

 5/ Planowanie i organizacja szkoleń oraz ćwiczeń z problematyki zarządzania kryzysowego;

 6/ Zapewnienie warunków do pracy i ćwiczeń Gminnego Zespołu oraz zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego;

7/ Opracowanie i aktualizacja bazy informatycznej o zasobach sił i środków;

8/ Prowadzenie kontroli  funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego i ochrony przed powodzią;

  9/ Podejmowanie działań mających na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;

10/ Odbywanie posiedzeń zgodnie z rocznym planem pracy lub w trybie natychmiastowym , w przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych.

 

2.      Zadania grupy monitorowania , prognoz i analiz:

1/ Monitorowanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska ;

2/ Formułowanie wniosków z bieżącej analizy i oceny zagrożeń;

3/ Uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu alarmowania członków Zespołu;

4/ Prowadzenie ewidencji zasobów sił i środków reagowania kryzysowego;

5/ Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach;

6/ Obsługa urządzeń teleinformatycznych oraz przekazywanie i zbieranie dla potrzeb Gminnego Zespołu: zadań, raportów, sprawozdań itp;

7/ Zapewnienie standardowego wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego i stanowisk pomocniczych w Gminnym Centrum Reagowania dla potrzeb służb dyżurnych Zespołu oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym;

8/ Nadzór nad sporządzaniem „Karty Zdarzeń”;

9/ Zapewnienie całodobowego dyżuru w pomieszczeniach dyżurnych  i Gminnym Centrum Reagowania w stanie klęski żywiołowej.

 

§ 13

 

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym są następujące:

 

1.      Zadania realizowane przez grupę operacji i organizacji działań;

1/ Prowadzenie bieżącej analizy i oceny zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju;

2/ Przygotowanie i przedstawienie propozycji prowadzenia operacji reagowania kryzysowego;

3/ Koordynowanie działań różnych służb reagowania , przekazywanie zadań dla jednostek organizacyjnych uczestniczących w reagowaniu kryzysowym;

4/ Kierowanie sił i środków w rejony o dużym zagrożeniu;

      5/ Organizowanie współdziałania i elementów zabezpieczenia działań reagowania    

          kryzysowego;

      6/ Sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezpośrednimi działaniami w tym szczególnie  

         nad systemem kierowania operacją;

      7/ Prowadzenie niezbędnej dokumentacji odzwierciedlającej przebieg operacji w tym:

          a/ mapy roboczej grupy operacji,

          b/ narastania sił i środków w operacji,

          c/ meldunków sytuacyjnych o przebiegu operacji,

          d/ dziennika działania grupy,

          e/ innych dokumentów pomocniczych.

       8/ Sporządzanie bieżących i końcowych raportów, meldunków, sprawozdań do       

          Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;

       9/ Udział w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć mających na celu

           przywrócenie zdolności reagowania kryzysowego gminy.

2.      Zadania realizowane przez grupę zabezpieczenia logistycznego:

1/ Zarządzanie zasobami a w tym;

   a/ prowadzenie bieżącej oceny i ewidencjonowanie potrzeb zgłaszanych przez

     organy administracji i jednostki reagowania;

   b/ określenie priorytetów w zaopatrzeniu ;

   c/ pozyskiwanie materiałów i sprzętu dla zabezpieczenia warunków życiowych

      poszkodowanej ludności oraz wsparcia działań sił reagowania;

   d/ zapewnienie środków finansowych;

   e/ określenie miejsc składowania zasobów;

   f/ organizowanie dystrybucji materiałów, sprzętu i usług;

   g/ opracowanie planu wsparcia logistycznego działań reagowania;

   h/ organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu odbudowę          

     zapasów, służb technicznych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania

    gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i

    dostarczania wody;

  i/ koordynowanie czynności związanych z szacowaniem strat i szkód;

  j/ sporządzanie i przedstawianie Wójtowi Raportu Odbudowy, z uwzględnieniem;

-         szczegółowego wykazu strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym;

-         projektu harmonogramu likwidacji strat i odbudowy;

-         wstępnego bilansu potrzeb finansowych w zakresie odbudowy;

              k/ opracowanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań

                 reagowania w części dotyczącej logistyki.

3.      Zadania realizowane przez grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej:

1/ Prowadzenie oceny i ewidencji potrzeb w zakresie opieki medycznej i pomocy socjalno-bytowej;

2/ Koordynowanie pomocy medycznej, w tym poszkodowanych, transportu rannych i usług pogrzebowych;

3/ Prowadzenie bazy danych o zasobach medycznych;

4/ koordynowanie pomocy socjalno-bytowej i humanitarnej dla ludności poszkodowanej;

5/ Pozyskiwanie miejsc do składowania darów w ramach pomocy humanitarnej oraz udział w organizowaniu ich dystrybucji;

6/ Opracowanie planu zabezpieczenia medycznego oraz pomocy socjalno-bytowej działań reagowania ;

7/ Opracowanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań reagowania, w części dotyczącej opieki medycznej i pomocy socjalno-bytowej.

 

 

 

 

Rozdział IV

Sposób dokumentowania działań i prac zespołów

 

§ 14

 

Dokumentami działań i prac Gminnego Zespołu są:

1.      Roczny plan pracy;

2.      Gminny Plan Reagowania;

3.      Plan ćwiczeń;

4.      Protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;

5.      Raporty bieżące i okresowe;

6.      Karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

7.      Raporty odbudowy;

8.      Inne niezbędne dokumenty.

§ 15

 

1.      Gminny Plan Reagowania określa przedsięwzięcia na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności:

1/ Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;

2/ Bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń;

3/ Procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania , a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń;

2.      Gminny Plan Reagowania jest uzgodniony z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia w realizacji przedsięwzięć w nim określonych, w zakresie dotyczącym tych jednostek, a następnie zatwierdzony przez organ administracji publicznej wyższego stopnia.

§ 16

 

Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń , pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególności informuje o ;

   1/ kolejności alarmowania sił ratowniczych;

   2/ podmiocie kierującym działaniami ratowniczymi;

   3/ podejmowanych decyzjach , w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacjom

      ratowniczymi podmiotom ujętym w planie reagowania kryzysowego;

   4/ liczba poszkodowanych i wielkości  strat;

   5/ sposobie udzielenia pomocy i zabezpieczenia terenu zdarzenia.

 

 

 

§ 17

 

1.      Raport odbudowy zawiera opis i analizę skutków zaistniałego zdarzenia oraz propozycje działań mających na celu odbudowę, a w szczególności:

   1/ szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym;

   2/ projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy;

   3/ wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy.

2.      Raport odbudowy jest przedstawiany właściwemu organowi ,kierującemu działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej.

 

                                                                                    

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Osiecznica               

                                                

                                                                    

 

 

 

                                                                      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/06

                                                                      Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10.03.2006

 

 

 

Struktura organizacyjna

 

 

GMINNEGO CENTRUM REAGOWANIA

 

Grupy robocze o charakterze stałym

 

 

A/ grupa planowania cywilnego:

 

    a/ Sekretarz Gminy                                                               

    b/ Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami,                 

    c/ Kierownik ZGMiK w O-cy.                                              

    d/ Pracownik ds. inwestycji komunalnych,                           

 

B/ grupa monitorowania, prognoz i analiz:

 

    a/ Pracownik ds. ochrony środowiska,                                 

    b/ Informatyk,

    c/ Pracownik ds. kontroli wewnętrznej,

    d/ Sołtysi wsi Gminy Osiecznica:

       - sołectwa Osiecznica, Kliczków      

       - sołectwa Tomisław       

       - sołectwa Osieczów        

             - sołectwa Parowa          

             - sołectwa Ołobok          

             - sołectwa Przejęsław    

             - sołectwa Ławszowa     

             - sołectwa Świętoszów   

 

 

 

                                                                           Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 17/06

                                                                           Wójta Gminy Osiecznica z dn. 10.03.2006

 

 

 

 

Wykaz osób

wchodzących w skład grup

o charakterze czasowym

 

 

 

A/ Grupa operacji i organizacji działań:

  

  a/ Pracownik ds. planowania przestrzennego,

  b/ Pracownik ds. wymiaru podatku,

  b/ Komendant Gminny OSP,

  c/ Kierownik Posterunku Policji w Osiecznicy

  d/ Przedstawiciel WKU                                        - kpt   Krzysztof          Depa     

  e/ Przedstawiciel Powiatowej Stacji

      Sanitarno – epidemiologicznej                         - P. Jolanta               Boroch

  f/ Przedstawiciel RZGW we Wrocławiu

      oddz. Zgorzelec                                                - P. Krzysztof           Pacholczyk

    

B/ Grupa zabezpieczenia logistycznego:

 

   a/ Skarbnik Gminy Osiecznica,                            

   b/ Pracownik ds. oświaty,

   c/ Pracownik ds. kadr i  działalności gospodarczej,    

   d/ Dyrektor przedszkola w Osiecznicy               

   e/ Dyrektorzy szkół w: Świętoszowie, Parowej, Ławszowej, Tomisławiu i Osiecznicy                

                                          

                                          

C/ Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej:

 

    a/ Kierownik SP ZOZ

    b/ Kierownik G O P S w Osiecznicy                 

    c/ Przedstawiciel Powiatowego Lekarza

        Weterynarii                                                     - P.Joanna  Ligor – Tkacz

    d/ Przedstawiciel pogotowia ratunkowego

        w Bolesławcu                                                  - osoba wyznaczona przez kierownika

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-05-08 12:56:46
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-05-08 12:59:01
Ostatnia zmiana:2007-05-08 13:00:54
Ilość wyświetleń:1154
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij