Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                         Zarządzenie   Nr 27/07

                                          Wójta Gminy  Osiecznica

                                                        z dnia 21 maja 2007r.

 

w sprawie: powołania   komisji przetargowej w celu przeprowadzenia   ustnego    nieograniczonego przetargu na oddanie w  najem lokalu użytkowego nr 1  – apteka  w Osiecznicy przy ul.Piaskowej 1 A      

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)  

zarządzam co następuje: 

                                                           §  1

    

1.      Powołuję  komisję  przetargową w składzie:

 

Helena Jackowiak              -Przewodniczący

Damian Ilczuk                    - Członek

Stanisław Mazurek ...         - Członek

Renata Durda-Tyszkiewicz – Członek         

 

    

                                                  

                                                            § 2

 

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego ustnego przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 1 – apteka  w  Osiecznicy  przy ul. Piaskowej 1 A  .

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem przetargowym który stanowi  załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia .

  

                                                              § 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                           

 

 

  

  

                                                                     Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                     Nr 27./07 z dnia 21 maja 2007r.

                                                                               

                                                                         REGULAMIN

Przeprowadzania publicznego przetargu ustnego na wynajem nieruchomości lokalowej

tj lokalu użytkowego nr 1- apteka położoneg w budynku użytkowym –ośrodek zdrowia w Osiecznicy przy 

ul. Piaskowej 1 A stanowiącego własność gminy, przeznaczonego na prowadzenie apteki.

 

 

                                                                             §  1

 

Przetarg rozpoczyna się przedstawieniem regulaminu.

 

                                                                             §  2

 

Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie przynajmniej trzech członków w tym przewodniczącego.

 

                                                                             §  3

                                                         

1.Przetarg może być unieważniony w całości lub w części jedynie z uzasadnionej przyczyny, o czym  

   niezwłocznie informuje się ustnie uczestników przetargu wnosząc stosowną uwagę do protokołu.

2.W przypadku unieważnienia całości lub części przetargu przed terminem jego przeprowadzenia

    informacji udziela się w formie ogłoszenia w miejscach  zwyczajowo przyjętych.

 

                                                                              §  4

Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy  Osiecznica .

                                                                            

                                                                              §  5

 

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne 

                                                                      

2.Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest :

-          wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu   i  w terminie określonym w ogłoszeniu.

-          złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przedmiotem przetargu 

               i warunkami umowy najmu. 

-       posiadanie dowodu tożsamości przez osoby fizyczne 

-       osoby prawne przedkładają aktualny  odpis z właściwego  krajowego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji

        działalności gospodarczej ( pełnomocnicy nie wykazani w KRS winni przedstawić umocowanie

         notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy najmu  ).

                                                               

3.Wpłacający  wadium może uczestniczyć w przetargu na nieruchomość na którą wadium zostało wpłacone .

                                    

                                                                                  §  6

       

Przetarg odbywa się publicznie w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zadeklaruje stawkę czynszu najmu  wyższą od podanej  stawki  wywoławczej w ogłoszeniu  .

      

                                                                                  §  7

 

Komisja przeprowadzająca przetarg otwiera przetarg podając do wiadomości :

-          przedmiot przetargu

-          cel na jaki wynajmowany lokal może być wykorzystywany

-          formę przekazania                

-          wywoławczą stawkę czynszu najmu,

-          informacje o opłatach dodatkowych związanych z użytkowaniem lokalu ( energia elektryczna, woda,

        nieczystości płynne , c.o , telefon itp.)

-          uczestników przetargu

-          pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne , coraz wyższe   stawki czynszu najmu dopóty, dopóki, mimo  trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej .

Stawka czynszu najmu  zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę  wyższą.

Po ustaniu postąpień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników , że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek czynszu najmu  dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte , po czym wywołuje trzykrotnie tą stawkę , zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała oraz

za jaką stawkę.

                                                                               §  8

 

       Komisja  przeprowadzająca przetarg sporządza protokół w którym określa się :

-          termin i miejsce przetargu,

-          nieruchomość wg danych z ewidencji gruntów  i księgi  wieczystej

-          osoby biorące udział w przetargu,

-          skład komisji,

-          stawkę czynszu najmu  osiągniętą w przetargu ,

-          imię i nazwisko oraz adres najemcy lub nazwę i siedzibę jeżeli najemcą  jest osoba prawna

-          przyczynę unieważnienia przetargu, jeżeli przetarg był unieważniony w części lub całości .

 

                                                                           §  9

   

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu najmu .Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3( trzech ) dni od  dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy

       najmu .

                                                                    §  10

 

1.Organizator przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z najemcą wyłonionym w trybie

   przetargu w terminie 7 dni od daty przetargu..

   Czynsz płatny jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca   po otrzymaniu faktury VAT .

   Osoba nabywająca prawo do najmu lokalu użytkowego w trybie przetargu  zobowiązana jest    

   wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na cele prowadzenia  apteki  .

2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w ust.1 wynajmujący zastrzega sobie prawo

    rozwiązania umowy  najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia.           

3.  W umowie najmu określa się stawkę czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej ustalonej w drodze  

     przetargu.

    Czynsz będzie waloryzowany  corocznie , w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik cen   

     towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS

                                                                          §  11

 

W przypadku nie podpisania umowy najmu w terminie określonym w § 10 ust. 1 z winy osoby, która wygrała przetarg , uprawnioną do  zawarcia umowy jest kolejna osoba, która zgłosiła najwyższą stawkę.

 

                                                                           §  12

 

Koszty związane z zawarciem umowy najmu  ponosi najemca.       

 

                                                                                  §  13

 

          Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Gmina  Osiecznica.

 

                                                                                  §  14

         Protokół z przetargu podpisuje komisja przetargowa i najemca .                                                                                                                           

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-05-23 11:23:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-05-23 11:26:05
Ostatnia zmiana:2007-05-23 11:26:05
Ilość wyświetleń:731
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij