Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                           Zarządzenie   Nr 39/06

                                           Wójta Gminy  Osiecznica

                                           z dnia 8 czerwca 2006r.

 

w sprawie: powołania   komisji przetargowej w celu przeprowadzenia   ustnego    nieograniczonego przetargu na oddanie w  najem lokalu użytkowego  nr 1 w Świętoszowie przy ul. Szkolnej nr 10    

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)  

zarządzam co następuje: 

                                                           §  1

    

1.      Powołuję  komisję  przetargową w składzie:

 

Helena Jackowiak        - Przewodnicząca

Damian Ilczuk             -  Członek

Stanisław Mazurek      -  Członek 

Małgorzata Słonecka   - Członek

 

   

                                                  

                                                            § 2

 

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego ustnego przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w  Świętoszowie  przy ul. Szkolnej 10 .

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem przetargowym który stanowi  załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia .

  

                                                              § 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                    Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                             Nr 39/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku                                                                               

 

                                                                         REGULAMIN

Przeprowadzania publicznego przetargu ustnego na wynajem nieruchomości lokalowej

tj lokalu użytkowego nr 1położoneg w Zespole Szkół w Świętoszowie przy ul. Szkolnej 10  stanowiącego   

własność gminy., przeznaczonego na prowadzenie działalności oświatowej- przedszkole niepubliczne

 

 

                                                                             §  1

 

Przetarg rozpoczyna się przedstawieniem regulaminu.

 

                                                                             §  2

 

Przetarg przeprowadza trzyosobowa komisja przetargowa , w której skład wchodzi przewodniczący i dwóch członków .

 

                                                                             §  3

                                                          

1.Przetarg może być unieważniony w całości lub w części jedynie z uzasadnionej przyczyny, o czym  

   niezwłocznie informuje się ustnie uczestników przetargu wnosząc stosowną uwagę do protokołu.

2.W przypadku unieważnienia całości lub części przetargu przed terminem jego przeprowadzenia

    informacji udziela się w formie ogłoszenia w miejscach  zwyczajowo przyjętych.

 

                                                                              §  4

Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy  Osiecznica .

                                                                            

                                                                               §  5

 

1.        W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (winny posiadać dowód tożsamości)  i prawne (winny posiadać  aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego  lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnicy nie wykazani w KRS winni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy najmu-dzierżawy)   .     

2.        Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest :

a/ wpłacenie wadium w wysokości  i w terminie określonym w ogłoszeniu,.

b/ złożenie pisemnego zobowiązania w formie oświadczenia :

     -   o zatrudnieniu co najmniej czterech  nauczycieli (w tym dyrektora przedszkola) z przygotowaniem

         pedagogicznym niezbędnym do  prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z przepisami ustawy- karta

         nauczyciela ,

     -   że uczestnik  przetargu zapoznał się z treścią ogłoszenia ,  warunkami przetargu, 

         regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu- dzierżawy, że przedmiotem działania jest lub

         będzie działalność oświatowa w zakresie przedszkola niepublicznego  ,

     -   że zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności – przedszkole  niepubliczne  z dniem 1 września

         2006r.      

            -   że nie posiada zaległości finansowych wobec gminy Osiecznica , w zakresie podatków, opłat

                lokalnych, czynszu najmu i dzierżawy oraz należności na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu

                Ubezpieczeń Społecznych .   

                                    

                                                                                 §  6

      

Przetarg odbywa się publicznie w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zadeklaruje stawkę czynszu najmu  wyższą od podanej  stawki  wywoławczej w ogłoszeniu  .

       

                               

 

 

 

 

                                                                              §  7

 

1.        Osoba przeprowadzająca przetarg otwiera przetarg podając do wiadomości :

-          oznaczenie nieruchomości

-          powierzchnię i opis lokalu

-          przeznaczenie                 

-          wywoławczą stawkę czynszu najmu 

-          uczestników przetargu

-          pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy

2.        Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne , coraz wyższe    stawki czynszu najmu   nieruchomości dopóty, dopóki, mimo  trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

3.        Postąpienie nie może być niższe niż 1,00zł  wywoławczej stawki czynszu najmu,.

4.        Stawka czynszu najmu  zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę  wyższą.

5.        Po ustaniu postąpień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników , że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej stawki czynszu najmu  dalsze postąpienie nie zostają przyjęte , po czym wywołuje trzykrotnie tę stawkę , zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

                                                                             

                                                                                  §  8

 

       Komisja  przeprowadzająca przetarg sporządza protokół w którym określa się :

-          termin i miejsce przetargu,

-          przedmiot przetargu

-          osoby biorące udział w przetargu,

-          skład komisji,

-          stawkę czynszu najmu  osiągniętą w przetargu ,

-          imię i nazwisko oraz adres najemcy lub nazwę i siedzibę jeżeli najemcą  jest osoba prawna

-          przyczynę unieważnienia przetargu, jeżeli przetarg był unieważniony w części lub całości .

 

                                                                           §  9

1.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej wpłaty czynszu najmu .

Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3( trzech ) dni od  dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

2.        Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Najmu .

                                                                                 §  10

1.        Organizator przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z najemcą wyłonionym w trybie przetargu w terminie 14 dni od daty przetargu. Umowa najmu będzie obowiązywała od dnia  1.09.2006r. .

2.        Wylicytowana stawka czynszu płatna jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  po otrzymaniu faktury VAT .

3.        Osoba nabywająca prawo do najmu lokalu użytkowego w trybie przetargu  zobowiązana jest wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem tj. cele oświatowe- przedszkole niepubliczne .

4.        W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w ust.1 wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy  najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia.           

5.        W umowie najmu określa się stawkę czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej ustalonej w drodze  

        przetargu.

6.        Stawka czynszu będzie  waloryzowana corocznie , w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS .

                        

                                                                          §  11

W przypadku nie podpisania umowy najmu w terminie określonym w § 10 ust. 1 z winy osoby, która wygrała przetarg , uprawnioną do  zawarcia umowy jest kolejna osoba, która zgłosiła najwyższa stawkę.

 

                                                                           §  12

Koszty związane z zawarciem umowy najmu  ponosi najemca.       

 

                                                                              

 

                                                                                   §  13

          Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Urząd Gminy w Osiecznicy.

 

                                                                                   §  14

         Protokół z przetargu podpisuje komisja przetargowa i najemca

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-01 11:11:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-01 11:13:03
Ostatnia zmiana:2007-06-01 11:13:03
Ilość wyświetleń:672
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij