Wyszukaj:
Urząd Gminy Osiecznica
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organa władzy
•  Rada Gminy
•  Wójt Gminy
  Gmina
•  Dane statystyczne
•  Budżet
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Informacje o stanie mienia gminnego
  Urząd Gminy
•  Dane podstawowe
•  Kierownicy U.G.
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Statut
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Ogłoszenia
•  Przetargi
•  Wybory do Izb Rolniczych
•  Ochrona środowiska
•  Zarządzanie kryzysowe, Obrona cywilna
•  Planowanie przestrzenne
•  Ochrona zdrowia
•  Pożytek publiczny
•  Załatwianie spraw
•  Informacja publiczna
•  Informacja dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych
•  Gminny System Powiadamiania Mieszkańców
•  Plan gospodarki niskoemisyjnej
•  Zabytki
•  Nieodpłatna pomoc prawna
•  Statystyczne badania ankietowe
  Prawo lokalne
•  Prawo lokalne
  Oświadczenia majątkowe
•  Kierownicy Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Rada Gminy
•  Kierownicy jednostek organizacyjnych
•  Pracownicy jednostek organizacyjnych
  Państwowa Komisja Wyborcza
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Referendum Ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
•  Wybory Samorządowe 2010
•  Wybory na Prezydenta 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy
  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

2599872
od 23 listopada 2006
Organa władzy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2006 Wersja do druku

                                     ZARZĄDZENIE Nr 58 /2006

                             Wójta Gminy Osiecznica

                                     z dnia 04 września  2006 roku

 

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących    

                   własność  Gminy

               

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm. ) i art.13 ust.1 , art. 28 ust.1

  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.Dz.U.Nr 261 , poz.2603  ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003

 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i § 45 uchwały Rady Gminy Osiecznica

Nr XXXV/196/2002 z dnia 25 .04. 2002 w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

w latach 2001- 2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. z 16.07.2002 Nr 152 , poz.2035) z późn  zm.         

zarządzam co następuje :

 

                                                     §  1

 

Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy

wymienione  w wykazie stanowiącym załącznik   nr 1  do niniejszego zarządzenia .

 

                                                     §  2

 

Wykazy , o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

 Gminy w Osiecznicy i sołectwie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   

 Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

                                                     §  3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1  do Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica

                                                                                                                              Nr 58/2006 z dnia  04 września  2006r.                     

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

 

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

842/2

 

 

 

 

 

100/2

 

 

 

 

 

 

238/25

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

1600

 

 

 

 

 

 

6400

 

 

 

 

 

 

 

14802

 

 

 

 

 

19334

 

 

 

 

 

 

15015

 

 

 

 

 

 

 

Ołobok

 

 

 

 

 

Ławszowa

 

 

 

 

 

 

Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 23 w budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 

Działka zabudowana  budynkiem mieszkalnym wielolokalowym  nr 47, sprzedaży podlega lokal nr 2 o pow. użytkowej

 27,2 m2 z przynależnościami.  

 

Dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym . Sprzedaży podlega lokal mieszk. nr 6 w klatce A o pow. użytkowej 55,47 m2   z przynależnościami.

25.061,00 zł  w tym

wartość gruntu –

3.568,00 zł.

 

 

 

6.872,00 zł w tym wartość gruntu

642,00 zł.

 

 

 

 

33.914,00 zł w tym wartość gruntu

3109,00

Sprzedaż w trybie

bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa dla najemcy.

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

6 tygodni

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

 

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości , a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  .

             Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy,

-          Sołectwie Ołobok, Ławszowa, Osiecznica.

              -      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

                                                                                                               

 

 

 


Informację wytworzył: Bogumił Mikołajewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Bogumił Mikołajewski, Data wprowadzenia: 2007-06-04 14:15:49, Zatwierdził do publikacji: Bogumił Mikołajewski, Data publikacji 2007-06-04 14:18:27, Ostatnia zmiana: 2007-06-04 14:18:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 544