Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                              

ZARZĄDZENIE NR 54/2005

Wójta Gminy Osiecznica

Z dnia 31.05.2005 r.

 

w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego

                    Funduszu Świadczeń  Socjalnych

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz. U. nr 70, poz. 335 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zarządza się co następuje :

 

 

§ 1

 

Wprowadza się  Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu Gminy z treścią niniejszego Zarządzenia i Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie nr 6/97 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15.09.1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania oraz przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W  URZĘDZIE GMINY W OSIECZNICY

 

I. Przepisy wstępne.

 

 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej "Funduszem" tworzy się na podstawie przepisów:

-    ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168).

 

2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa.

 

3. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez :

a)  darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

b)  odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

c)  odsetki od środków funduszu,

d)  wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego,

e)  inne środki określone w odrębnych przepisach.

 

4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 

 

II. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

1.  Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym :

a)  pomoc rzeczową i pieniężną (zapomogi bezzwrotne) przyznawaną osobom znajdującym się  trudnej sytuacji życiowej,

b) pomoc rzeczową okolicznościową , paczki dla dzieci z okazji Mikołaja

c)  dofinansowanie krajowych wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione,

d) zakup krajowych wczasów pracowniczych – tylko noclegów.

e)  dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych,

f)   dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie,

g)  dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego,

h)  finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku,

i)   pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe – bez oprocentowania.

 

 

2. Na działalność określoną w punktach a-h przeznacza się 60 % środków z rocznego odpisu , natomiast na określoną w punkcie i – 40 %

 

 

III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać :

a)  pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Osiecznicy niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy,

b)  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

c)  emeryci i renciści, którzy rozwiązali z Urzędem Gminy w Osiecznicy umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

d)  członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a - c.

 

2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit. d) są :

a)  współmałżonkowie,

b)  dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka – do końca roku, w którym dziecko ukończy 18 lat,

c)  członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu.

 

3. Do pomocy ze środków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni są wszyscy pracownicy posiadający staż pracy w  Urzędzie Gminy w Osiecznicy wynoszący co najmniej 3 lata.

 

 

 

IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

 

 

 

1.    Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) za środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

 

2.    Środkami funduszu administruje Wójt Gminy.

 

 

3.    Organem doradczym jest 4 osobowa Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy na okres 4 lat. Kandydatów do Komisji zgłasza ogólne zebranie pracowników Urzędu Gminy.

 

4.    Opinia Komisji nie jest wiążąca dla Wójta.

 

 

5.    Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

 

6.    Komisja Kwalifikacyjna ma za zadanie składać propozycje co do rocznego planu wydatkowania środków , opiniować wnioski i podania o świadczenia z ZFŚS  złożone do Wójta.

 

 

7.    Świadczenia są przyznawane zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta i Komisję  Planem Wydatków na dany rok, w miarę posiadanych środków oraz kolejnością składanych wniosków i podań.

 

8.  Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.

 

9.  Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika.

 

10.   Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego są łączne dochody netto współmałżonków  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uzyskanie świadczenia socjalnego – wzór załącznik nr 1

 

11.   Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków według następujących kryteriów :

 

a)  dopłata do wypoczynku i wczasów ( II. pkt 1. lit. c  ) – wg  -Tabeli 1, wzór wniosku – załącznik nr 2

          b)  zakup krajowych wczasów pracowniczych – tylko noclegi

c)  dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży ( II. pkt 1. lit. e) - jeden raz na 2 lata do wysokości 50% poniesionych kosztów wg Tabeli 2 – wzór wniosku – załącznik nr 2

d)  dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( II. pkt 1. lit. f ) - 1 raz na 3 lata do wysokości  85 %  wysokości aktualnej diety za okres maksymalnie 14 dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego –Tabela 3, wzór wniosku – załącznik nr 2

e)  pomoc rzeczowa i finansowa przyznawana będzie w wysokości :

- w nagłych wypadkach losowych, do wysokości  2- krotnego najniższego wynagrodzenia,

- w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, do wysokości 1 najniższego wynagrodzenia,

f)   finansowanie działalności określonej w II. pkt 1. lit. g i h zgodnie z planem rocznym wydatków

g)  - zakup paczek z okazji Mikołaja dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do ukończenia gimnazjum

 

6. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:

 

b)  budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,

c)  zakup budynku mieszkalnego lub mieszkania,

d)  nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

e)  przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

h)  remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

 

7.  Pożyczka na cele mieszkaniowe, o której mowa w III. Pkt 6 może być udzielona nie częściej niż jeden raz na  2  lata.

 

8. Górna granica udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 3 krotności minimalnego wynagrodzenia

 

9.  Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.

 

10.   Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników  Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

10. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych w ilości nie większej niż  24 raty.

 

13.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona.

 

14.   Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 

15.   Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą wzór – załącznik nr 3

 

 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe.

 

 

1.  Środkami Funduszu administruje pracodawca.

 

2.  Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy uzgodnionej z Komisją Kwalifikacyjną.

 

3.  W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie.

 

 

 

 

 

Regulamin niniejszy uzgodniony został z Komisją Kwalifikacyjną reprezentującą interesy pracowników na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica nr 30/2005 z dnia  12.04.2005 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ..............................................

                                                                                                           (podpis Wójta Gminy)

 

 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej :

 

1.       Damian Ilczuk – Przewodniczący ..............................................

 

2.       Renata Durda –Tyszkiewicz-  Sekretarz...................................

 

3.       Celina Olszowa-Baran – Członek ..............................................

 

4.       Jerzy Nowakowski – Członek       ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1

 

Przy dochodzie netto na 1 członka gospodarstwa domowego

Dopłata w %

 

  1. nieprzekraczającym najniższego wynagrodzenia obowiązującego w kraju
  2. nieprzekraczający dwukrotności najniższego wynagrodzenia
  3. nieprzekraczającym trzykrotności najniższego wynagrodzenia

 

 

30%

 

25%

 

20%

 

 

 

 

 

Tabela 2

 

Przy dochodzie netto na 1 członka gospodarstwa domowego

Dopłata w %

 

  1. nieprzekraczającym najniższego wynagrodzenia obowiązującego w kraju
  2. nieprzekraczającym dwukrotności najniższego wynagrodzenia
  3. nieprzekraczającym trzykrotności najniższego wynagrodzenia

 

 

55%

 

35%

 

25%

 

 

Tabela 3

 

Przy dochodzie netto na 1 członka gospodarstwa domowego

Dopłata w %

 

  1. nieprzekraczającym najniższego wynagrodzenia obowiązującego w kraju
  2. nieprzekraczającym dwukrotności najniższego wynagrodzenia
  3. nieprzekraczającym trzykrotności najniższego wynagrodzenia

 

 

85%

 

75%

 

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Uprawnionego do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

................................................................

          (imię i nazwisko)

 

................................................................

 

...............................................................

 (adres stałego zameldowania)

 

Oświadczam, że moja rodzina aktualnie składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (stan rodziny na dzień składania wniosku).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja wyliczenia miesięcznego dochodu netto :

- w skład średniego dochodu netto wchodzą wszystkie dochody uzyskiwane przez członków gospodarstwa domowego w danym miesiącu (wynagrodzenia, emerytury, renty, alimenty na członków gospodarstwa domowego, zasiłki)

- od dochodu netto należy odliczyć wszystkie opłaty stałe np. opłata za energię elektryczną, gaz, wodę, śmieci, kanalizację, czynsz, podatki od nieruchomości, opłat za dobrowolne ubezpieczenia, opłat za naukę członków gospodarstwa domowego,  leki, koszt dojazdów do pracy, opłat za przedszkole, alimentów świadczonych na rzecz osób nie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).

- Średni dochód netto należy podzielić przez ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Średni miesięczny dochód netto przeznaczony na utrzymanie 1 członka gospodarstwa domowego ( ustalony na podstawie miesiąca ......................200.... r. ) wynosi : ........................PLN

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

...................................................                                  ..............................................................................

 /miejscowość, data/                                                        /podpis składającego oświadczenie/

 

 

Załącznik nr 2                                                                                                                               

                                                                                                             ........................................................

                                                                                                                                 /miejscowość ,data/

.......................................................

       /imię i nazwisko/

 

.......................................................

            /stanowisko/

                                                                                  WÓJT GMINY OSIECZNICA

 

WNIOSEK

 

                        Proszę o wypłacenie mi części kosztów, jakie poniosłem (am) korzystając z (wczasów  indywidualnych), (wczasów zorganizowanych), (wypoczynek dzieci)*

w miejscowości .................................................................................................................................................................

w okresie od ...............................do ............................ W załączeniu przedkładam rachunek/fakturę

VAT/potwierdzenie sołtysa z miejsca pobytu.

 

 

            Oświadczam, że miesięczny dochód netto na jednego członka w mojej rodzinie wynosi .....................................................zł (słownie : ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)

 

 

                                                                                           ...........................................................

                                                                                                         /podpis pracownika/

 

************************************************************************************************************************

            Potwierdzam, że Pan(i) .................................................................................................................

Korzystał(a) z urlopu wypoczynkowego w okresie od ..........................do.................................,

Tj. przez ..................dni.

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                                      /podpis i pieczęć kadr/

************************************************************************************************************************

Opinia Komisji Kwalifikacyjnej

Komisja Kwalifikacyjna proponuje udzielenie dopłaty w wysokości ...................................................zł

(słownie: ...................................................................................................................................................)

 

Podpisy Komisji :

 

1. .............................................                                                 2. .................................................

 

3. .............................................                                                  4. ................................................

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA WÓJTA GMINY

Zatwierdzam wypłacenie kosztów poniesionych z tytułu korzystania z w/w formy wypoczynku w wysokości ....................zł (słownie:.................................................................................................................................................)

 

                                                                                                  ......................................................................

                                                                                                                            /podpis i pieczęć Wójta)

Załącznik nr 3

UMOWA POŻYCZKI NR ...../200...

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

zawarta w dniu ................ pomiędzy Urzędem Gminy w Osiecznicy, w imieniu którego występuje:

1.................................... - Wójt Gminy Osiecznica

2.................................... - Skarbnik Gminy

zwanym w dalszej części umowy “Pożyczkodawcą”, a Panią/Panem........................  zamieszkałym w ................................................................................ , legitymującym się dowodem osobistym serii ...................................... zwaną dalej “Pożyczkobiorcą”.

 

 

§1

 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczkę w wysokości .................. (słownie: ..................................) z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego/mieszkania.

 

 

§2

 

1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w ....... ratach miesięcznych po .............. zł w okresie od dnia ............... do dnia .....................

 

2.Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania należnych rat pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego.

 

 

§3

 

1.Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę.

2.Odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 wymaga zawarcia odrębnego porozumienia.

 

 

§4

 

Zmiany treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

 

 

§5

 

Udzielona pożyczka podlega zabezpieczeniu poprzez poręczenie przez dwóch poręczycieli (pracowników).

 

 

 

 

§6

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pożyczkobiorcy, dwa dla Pożyczkodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

Pożyczkodawca:                                                                 Pożyczkobiorca:

 

1. ................................                                                         1. ......................................

 

2. .................................

 

 

 

Poręczam za zobowiązanie Pożyczkobiorcy :

 

1. ................................................

2. ................................................

 

i w razie nieuregulowania w terminie pożyczki przez Pożyczkobiorcę wyrażam zgodę na pokrycie zadłużeń Pożyczkobiorcy z mojego wynagrodzenia za pracę.

 

Podpisy poręczycieli:

 

1. .....................................

 

2. .....................................

 

 

Stwierdzam własnoręczność                                              

podpisów poręczycieli

 

 

.............................................                                            Kwituję odbiór pożyczki    

   (podpis i pieczęć kadr)                                                  w kwocie .......................

 

                                                                                         ........................................

                                                                                          (podpis Pożyczkobiorcy)

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-20 14:01:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-20 14:04:57
Ostatnia zmiana:2007-06-20 14:04:57
Ilość wyświetleń:932
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij