Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 77/05

Wójta Gminy Osiecznica

Z dnia 27 lipca 2005 r.

 

w sprawie zmian  w Zarządzeniu nr 1/2002 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Osiecznica zmienionego zarządzeniem nr 39/04 Wójta Gminy Osiecznica z  dnia 27 kwietnia 2004 r.

 

            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzęsnia 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. Nr 121,poz.591; z póżniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 1069)

            zarządzam co następuje:

§ 1

1.      załącznik  nr 2 „Zakładowy Plan Kont” do zarządzenia nr 1/2002 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2002 r. uzupełnić jak niżej:

1)      w załączniku nr 1 do Zakładowego Planu Kont  „Wykaz kont dla budżetu gminy” dopisać konta:

 

Numer konta

Nazwa konta

Zasady ewidencji analitycznej

Uwagi

138

Rachunki środków na prefinansowanie

Służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

Zapisy na podstawie wyciągów bankowych banku wskazanego w umowie. Ewidencja szczegółowa  prowadzona jest według stanu środków każdego wyodrębnionego rachunku bankowego  dla danej umwy pożyczki  oraz sposobu wykorzystania

268

Zobowiązania z tytułu prefinansowania

Służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udzialem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według poszczególnych tytułów zobowiązań oraz poszczególnych kontrahentów.

 

 

2)      w załączniku nr 2 – „Wykaz kont dla Urzędu Gminy w Osiecznicy” dopisać konta:

a) Konta bilansowe:

 

Symbol konta

Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny

132

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

 

Konto nie aktywne, będzie czynne z chwilą utworzenia przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy rachunku dochodów własnych.

Służy do ewidencji środków pieniężnych  na rachunkach  bankowych dochodów własnych  jednostki  budżetowej Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na stronie Wn księguje się w szczególności:

- wpływy środków pobranych tytułem dochodów wlasnych na rachunek bankowy

- odsetek dotyczących środków  gromadzonych na rachunku dochodów własnych,

- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt

Na stronie Ma księguje się:

- wypłaty środków z rachunku bankowego dochodów własnych jednostek budżetowych,

- uznania z tytułu omyłek i błędów  bankowych oraz ich korekt.

 

Podstawą księgowania są wyciągi bankowe

Konto może wykazywać saldo Wn  oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku bankowym

137

Rachunki środków funduszy pomocowych

 

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym

Na stronie Wn ujmuje się:

- wpływy środków na rachunek bankowy,

- oprocentowanie  środków na tych rachunkach,

- obciążenie z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt,

Na stronie Ma ujmuje się:

- wypłaty środków z rachunku bankowego,

- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt

 

Podstawą księgowania są wyciągi bankowe

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według:

- rachunków bankowych,

- sposobów wykorzystania.

Konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków na rachunkach księgowych


 

138

Rachunki środków na prefinansowanie

 

Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji  finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciąganych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn ujmuje się:

- wpływy zaciągniętych pożyczek,

- wpływy środków na spłatę pozyczek,

- oprocentowanie środków na tych rachunkach,

Na stornie Ma księguje się:

- wypłaty na cele określone w umowie pożyczki,

- zwroty pożyczek,

 

Podstawą księgowań są wyciągi bankowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona w sposób umożliwiający podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.

 

Konto może wykazywać saldo Wn, co oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.

227

Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

 

Konto służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych

Na stronie Wn ujmuje się:

- przelewy dochodów na odpowiednie rachunki  środków funduszy pomocowych,

- zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych,

Na stornie Ma ujmuje się:

- zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych,

 

Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.

 

Konto może wykazywac saldo Ma oznaczające stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę.

Saldo konta  likwiduje się  poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.


 

228

Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

 

Konto służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków  otrzymanych tytułem prefinansowania, albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi..

Na stronie Wn ujmuje się:

- okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych na konto 800,

- środki przekazane innym jednostkom w korespondencji z kontem 137 lub 138

Na stronie Ma ujmuje się:

- środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek,

- otrzymane zwroty  od innych jednostek niewykorzystanych środków.

 

Ewidencję analityczna do konta prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń poszczególnych funduszy.

Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan otrzymanych środków  z funduszy pomocowych otrzymanych tytułrm prefinansowanie lub innych na wyodrębnione rachunki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

268

Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 

Konto słuzy do ewidencji zobowiązań z tytułu pozyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

 

Na stronie Wn ujmuje się:

- wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek  w ramach prefinansowania,

- umorzenie zaciągniętych pozyczek w ramach prefinansowania,

- zapłatę lub umorzenie odsetek.

Na stronie Ma ujmuje się:

- otrzymane pożyczki w ramach prefinansowania,

- zarachowane odsetki od zaciągniętych pozyczek  w ramach prefinansowania

 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według:

- poszczególnych tytułów zobowiązań,

- poszczególnych kontrahentów

Konto koże wykazywać dwa salda:

Wn – oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowanych z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania.

Ma – stan zaciągniętych  zobowiązań finansowych  z tytułu pożyczek na prefinansowanie.

 


    b) Konta pozabilansowe:

 

996

Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych

 

Konto będzie aktywne w momencie utworzenie rachunku dochodów własnych.

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania  dochodów własnych  Urzędu Gminy w Osiecznicy. Zaangażowanie należy ujmować niezależnie od tego, w którym  roku nastapi wydatek finansowany dochodami własnymi

 

Na stronie Wn ujmuje się:

- równowartość wydatków sfinansowanych dochodami własnymi.

Na stronie Ma ujmuje się:

- wartość umów, decyzji i inych postanowień, których wykonywanie spowoduje wykorzystanie dochodów własnych  na cele wskazane w umowie , bądź przepisie,

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie zaangażowania z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków.

Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie dochodów własnych.

997

Zaangażowanie środków funduszy pomocowych

 

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych  niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek.

Na tym koncie ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych. Zapisów dokonuje się również w przypadkach, gdy zaliczkowo finansowane są ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, gdy zgodnie z przepisami lub umową nastąpi refundacja ze środków pomocowych.

 

Na stornie Wn ujmuje się:

- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych,

- równowartość wydatków dokonywanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych,

Na stronie Ma ujmuje się:

- wartość zawartych umów, wydanych decyzji i innych porozumień  lub postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków ze środków pomocowych.

 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według projektów, z dalszym podziałem na:

- lata finansowania,

- podziałki klasyfikacji planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma  oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.

 


 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

 

Wykonanie zleca się Skarbnikowi Gminy.

 

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-21 11:16:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-21 11:21:02
Ostatnia zmiana:2007-06-21 11:21:02
Ilość wyświetleń:1106
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij