Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Zarządzenie Nr   102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  11  października   2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na  rok  2005

 

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art.128, ust.1, pkt.1 i 2   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolisty: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zwiększyć dochody budżetowe

o kwotę

     70 000,00 zł

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

     70 000,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

3

2.

Zmniejszyć wydatki budżetowe

o kwotę

        6 925,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych

o kwotę

       6 200,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

1

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

          725,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

4

4.

Zwiększyć wydatki budżetowe

o kwotę

     76 925,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych

o kwotę

       6 200,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

2

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

     70 725,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet po zmianie:

 

 

 

 

 

dochody       

             21 458 521,00 zł

 

 

 

wydatki

             24 892 062,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez roplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

 

Opracowała: J. Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

1

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

11 października 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe własne

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zmniejszyć wydatki budżetowe

uzasadnienie

1

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

            4 000,00   

 

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

           4 000,00   

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

            4 000,00   

 

2

851

 

 

Ochrona zdrowia

            1 500,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           1 500,00   

środki na UKS Świętoszów

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            1 500,00   

 

3

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

               700,00   

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

              700,00   

 

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

               700,00   

 

 

 

 

 

Razem

            6 200,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

2

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

11 października 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe własne

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

            4 000,00   

 

 

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

           4 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            4 000,00   

 

2

851

 

 

Ochrona zdrowia

            1 500,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           1 500,00   

środki na UKS Świętoszów

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            1 500,00   

 

3

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

               700,00   

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

              700,00   

 

 

 

 

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

               700,00   

 

 

 

 

 

Razem

            6 200,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

 

 

 

 

Załącznik nr

3

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

11 października 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  dochody budżetowe

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zwiększyć  dochody budżetowe

uzasadnienie

1

852

 

 

Pomoc społeczna

          70 000,00   

Zadanie wykonuje GOPS w Osiecznicy

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

         70 000,00   

 

 

 

 

2010

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

          70 000,00   

Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-171/05

 

 

 

 

Razem

          70 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

4

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

11 października 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zmniejszyć wydatki budżetowe

uzasadnienie

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               725,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

              725,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

               725,00   

 

 

 

 

 

Razem

               725,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

5

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

102/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

11 października 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe

Zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               725,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

              725,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

                 27,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                   3,00   

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

               160,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

               535,00   

 

1

852

 

 

Pomoc społeczna

          70 000,00   

Zadanie wykonuje GOPS w Osiecznicy

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

         70 000,00   

 

 

 

 

3110

świdczenia społeczne

          70 000,00   

 

 

 

 

 

Razem

          70 725,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalzek

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-27 08:11:57
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-27 08:12:52
Ostatnia zmiana:2007-06-27 08:13:30
Ilość wyświetleń:749

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij