Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 104/2005

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 października 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury corocznego opracowania i rozpropagowania informatora budżetowego pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Osiecznica” realizowanego w ramach akcji „Przejrzysta Polska”

 

 

Za podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

 

Wprowadzam procedurę dotyczącą corocznego opracowania i rozpropagowania informatora budżetowego pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Osiecznica”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/2005

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11.10.2005 r.

 

PROCEDURA COROCZNEGO OPRACOWANIA I ROZPROPAGOWANIA INFORMATORA BUDŻETOWEGO PT.: „SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY W GMINIE OSIECZNICA”

Wprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 104/2005 Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 października 2005 r.

 

CEL:

Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego opracowania informatora budżetowego pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Osiecznica”.

Wydawany corocznie informator budżetowy ma umożliwić mieszkańcom gminy uzyskanie podstawowych informacji o tym, jak zaplanowano budżet na bieżący rok budżetowy oraz o rozliczeniu budżetu z lat poprzednich.

ZAKRES:

            Procedura określa zasady tworzenia informatora budżetowego, tj.: minimalne wymagania dotyczące zawartości, osoby odpowiedzialne, termin wydania oraz sposób dystrybucji wśród mieszkańców gminy.

WŁAŚCICIEL:

            Właścicielem procedury jest Skarbnik Gminy Osiecznica.

TERMIN WYDANIA:

           Informator budżetowy będzie ukazywał się corocznie do dnia 30 kwietnia danego roku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

            Za realizację prac nad przygotowaniem i rozpropagowaniem informatora budżetowego odpowiedzialny jest zespół w składzie:

- Józefa Miętkiewicz – Skarbnik Gminy

- Zofia Słabicka – Sekretarz Gminy

- Katarzyna Biercewicz – Podinspektor ds. księgowości

- Bogumił Mikołajewski – informatyk

przy pomocy pracowników referatu finansowego, pod nadzorem Wójta Gminy.

 

Skarbnik Gminy:

- jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie procedury,

- jest uprawniony do przedstawienia propozycji składu zespołu zadaniowego,

- koordynuje pracę zespołu zadaniowego,

- jest odpowiedzialny za przygotowanie harmonogramu prac zespołu,

- zatwierdza projekt zawartości informatora,

- jest uprawniony do zgłaszania uwag, opinii, koncepcji dotyczących treści i formy wizualnej informatora,

Sekretarz Gminy:

- jest odpowiedzialny za dystrybucję informatora,

- jest uprawniony do zgłaszania uwag, opinii, koncepcji dotyczących treści i formy wizualnej informatora,

Zespół zadaniowy:

- jest odpowiedzialny za opracowanie projektu zawartości informatora,

- jest odpowiedzialny za rzetelne i terminowe opracowanie zawartości i szaty graficznej informatora, zgodnie z przyjętym harmonogramem,

- jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ankiet dotyczących oceny informatora.

Informatyk:

- jest odpowiedzialny za umieszczenie elektronicznej wersji informatora na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ostateczną wersję informatora budżetowego zatwierdza Wójt Gminy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI:

 1. Informator opracowuje się w oparciu o uchwałę budżetową na rok bieżący oraz o sprawozdania z realizacji budżetu za lata poprzednie.
 2. Informator zawiera dane porównawcze z trzech ostatnich lat.
 3. Informator zawiera co najmniej:

- informacje o planach budżetowych na rok bieżący oraz o wykonaniu budżetu w okresie trzech poprzednich lat,

- informacje na temat dochodów gminy, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, wydatków gminy, w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów.

- dochody i wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

- informację, że każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet gminy,

- informację, w jaki sposób tworzony jest budżet gminy oraz w jaki sposób można zgłaszać wnioski do budżetu,

- informację o miejscu, w którym można uzyskać bardziej szczegółowe dane o budżecie.

 1. Informacje zawarte w informatorze budżetowym powinny być napisane językiem niespecjalistycznym, łatwym do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej.
 2. Nie wolno w informatorze cytować zapisów ustawowych oraz używać klasyfikacji budżetowej.
 3. Informator powinien być opracowany w formie atrakcyjnej wizualnie.

SPOSOBY ROZPOWSZECHNIANIA:

 1. Informator w wersji elektronicznej będzie umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresy stron:

bip.osiecznica.dolnyslask.pl

www.osiecznica.ug.gov.pl

 1. Informator w wersji papierowej, w formie broszury, będzie dostępny w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, w bibliotekach, w szkołach, w świetlicach, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz u sołtysów.

OCENA INFORMATORA

 1. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie odnośnie broszury składając je na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, bądź wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 2. Pisemne opinie i uwagi mieszkańców są gromadzone w sekretariacie Urzędu Gminy.
 3. Raz w miesiącu pracownik sekretariatu zobowiązany jest przekazać opinie i uwagi mieszkańców właścicielowi procedury.
 4. Ocena reakcji mieszkańców o przydatności informatora prowadzona będzie wśród mieszkańców w formie ankiety wg załączonego wzoru.
 5. Ankiety będą dostępne na stronie internetowej, w siedzibie Urzędu Gminy, a także będą rozpowszechniane jako załącznik do informatora

 

 

 

 

Wzór ankiety

ANKIETA

dotycząca broszury pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Osiecznica”

 

W ramach akcji „Przejrzysta Polska” przygotowaliśmy dla mieszkańców Gminy Osiecznica broszurkę pt.: ”Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy w Gminie Osiecznica”.

 Chcielibyśmy, aby informacje zawarte w broszurce były dla Państwa przydatne i czytelne. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swoich spostrzeżeń i wniosków, odnośnie broszurki, poprzez wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety. Państwa sugestie i opinie pozwolą na udoskonalenie broszury, tak aby w przyszłym roku móc lepiej spełnić Państwa oczekiwania odnośnie informacji w niej zawartych .

Wypełnioną ankietę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy, przesłać pocztą lub wypełnić kwestionariusz ankiety dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy www.osiecznica.ug.gov.pl i wysłać na adres info@osiecznica.ug.gov.pl.

 

 1. Czy słownictwo i zastosowane wyrażenia są dla Pani/Pana zrozumiałe?

?            Tak

?            Nie

 1. Czy graficzna prezentacja danych liczbowych jest dla Pani/Pana:

?            Czytelna

?            Mało czytelna

?            Nieczytelna

 1. Czy zawarte w broszurce informacje zaspokajają Pani/Pana ciekawość odnoście budżetu Gminy?

?            Tak

?            Nie

 1. Czy po przeczytaniu broszurki wie Pani/Pan w jaki sposób tworzony jest budżet?

?             Tak

?            Nie

 1. Czy po przeczytaniu broszurki wie Pani/Pan jakie kwoty wydawane są w gminie na oświatę, funkcjonowanie urzędu, inwestycje?

?            Tak

?            Nie

 1. Czy po przeczytaniu broszurki wie Pani/Pan gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat finansów Gminy?

?            Tak

?            Nie

 1. Czy broszurka ma atrakcyjną szatę graficzną?

?            Tak

?            Nie

 1. Jakie zagadnienia Pani/Pana zdaniem należałoby przedstawić bardziej wyczerpująco:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w broszurce?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-27 08:17:42
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-27 08:19:38
Ostatnia zmiana:2007-06-27 08:19:38
Ilość wyświetleń:1266
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij