Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                              Zarządzenie Nr 105/2005

                                              Wójta Gminy Osiecznica

                                              z dnia 14 października 2005 r.

 

w sprawie procedury opracowania i aktualizacji Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje

 

 

                                                               § 1

1.  Katalog Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Osiecznica, zwany dalej Katalogiem Usług, jest zbiorem kart usług wraz ze wzorami wniosków i innych formularzy dotyczących wybranych usług świadczonych dla klientów Urzędu Gminy Osiecznica, zwanych dalej kartami.

 

2.  Katalog usług w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

3. Wprowadzenie procedury okresowej aktualizacji Katalogu Usług ma na celu monitorowanie zgodności kart z przepisami prawa, aktualizację innych danych zawartych w karcie, uzupełnianie Katalogu Usług o karty dotychczas w nim nie ujęte oraz usuwanie kart nieaktualnych, co przyczyni się do przekazywania klientom Urzędu Gminy Osiecznica zawsze zgodnych ze stanem prawnym informacji.

 

4.  Nadzór nad procesem aktualizacji Katalogu Usług sprawuje Sekretarz Gminy.

 

                                                               § 2

1.  Każda karta winna zawierać w szczególności następujące elementy:

1)      tytuł karty usług, który winien być jasny, czytelny i w miarę możliwości krótki,

2)      numer składający się z: kolejnego numeru porządkowego nadawany przez Sekretarza Gminy 

         oznaczenia literowego referatu / zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu/ oraz dwie  

         ostatnie cyfry roku,

3)      numer i data aktualizacji( zmiany),    

4)     miejsce załatwienie sprawy, w tym dane adresowe, w szczególności: nazwę referatu   

        /stanowiska/, miejsce – parter czy piętro, numer pokoju, telefon, łącznie z numerem   

        wewnętrznym, imię i nazwisko pracownika merytorycznego,

5)      termin załatwienia sprawy, gdzie należy podać konkretną liczbę dni, tygodni itd.,

6)     wymagane dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy, z wyszczególnieniem wszystkich,

         które są konieczne do wykonania usługi, a które ma dostarczyć klient oraz czy w formie

         oryginałów czy też kopii

7)      opłaty, ze wskazaniem miejsca /konta bankowego/ wniesienia lub nabycia

8)      tryb odwoławczy, łącznie z podaniem miejsca (dokładny adres) oraz terminu w jakim można

         składać odwołanie,

9)     formularze, które należy dołączyć do karty;

2.   Każda karta powinna posiadać identyczną formę graficzną, jednolitą czcionkę pod względem kroju i 

       wielkości oraz sposób dokonywania zapisów.

3.   Na karcie winny znajdować się imiona i nazwiska osób: sporządzającej, sprawdzającej i   

       zatwierdzającej oraz daty.

 

                                                                § 3

1.  Aktualizacja kart usług jest przeprowadzana corocznie, w terminie do 30 lipca z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2;

2. Do dnia 15 lipca każdego roku Skarbnik Gminy i pracownicy na samodzielnych stanowiskach zobowiązani są dostarczyć Sekretarzowi Gminy krótki raport o stanie aktualności kart dotyczących usług realizowanych w referacie finansowo - księgowym lub na ich stanowiskach, w którym należy:

1)      wykazać numery i tytuły kart aktualnych – nie podlegających żadnym zmianom,

2)      wykazać numery i tytuły kart wymagających aktualizacji,

3)    załączyć zaktualizowane karty, zgodnie z zapisami § 2 wprowadzając kolejny numer  aktualizacji,

4)      wykazać numery i tytuły kart nieaktualnych przeznaczonych do usunięcia;

3.   Do 15 sierpnia każdego roku zaktualizowany Katalog Usług powinien być udostępniony klientom na   

     stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

                                                                § 4

W przypadku zmiany przepisów w ciągu roku, lub innych zmian wpływających znacząco na treść zapisów w każdej z kart, jak również w przypadku zmiany formularzy stanowiących załączniki do kart, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jej opracowanie z własnej inicjatywy dokonuje aktualizacji karty bez zbędnej zwłoki w sposób zgodny z zasadami określonymi w  § 2 i § 3, ust. 2. i 3;

W przypadku wprowadzenia nowych usług świadczonych dla klientów Urzędu Gminy Osiecznica, pracownik merytoryczny zobowiązany jest do wypełnienia nowej karty bez zbędnej zwłoki zgodnie z § 2 i § 3, ust. 2. i 3.

 

                                                               § 5

1.  Aktualizacja Katalogu Usług  na stronie internetowej gminy odbywa się na bieżąco (do 14 dni   roboczych), z zachowaniem procedury określonej w § 3 i 4;

2.  Osobą odpowiedzialną za aktualizację Katalogu Usług na stronie internetowej jest   informatyk, który po otrzymaniu zaktualizowanych kart w wersji elektronicznej od Sekretarza Gminy winien dokonać zmian w terminie do 7 dni  roboczych.

 

                                                               § 6

Informacja o istnieniu Katalogu Usług i jego roli podawana będzie do publicznej wiadomości przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych Urzędowi źródeł informacji.

 

                                                            

 

 

                                                              § 7

1.    Klienci maja możliwość oceny Katalogu Usług poprzez wypełnianie ankiet oceniających, dostępnych  

       w miejscu pobierania kart oraz na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.    Ankieta przeprowadzana jest w ciągu całego roku kalendarzowego.

3.    Wnioski z przeprowadzonych badań wykorzystywane są przez Sekretarza Gminy przy dokonaniu  rocznej oceny, zgodnie z § 3.

                                                                                       

                                                            §  8

Dokumentację Katalogu kart usług przechowuje się na poszczególnych stanowiskach zgodnie z instrukcją  Kancelaryjną.

                                                                                        

                                                            §  9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

                                                                            Nr 105 /05  Wójta Gminy Osiecznica

                                                                            z dnia 14 października 2005 r.

 

 KATALOG  USŁUG

                                                      

Numer karty

Tytuł

  1/FK/05

Wymiar podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego dla osób fizycznych

  2/FK/05

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych

  3/FK/05

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych

  4/FK/05

Wymiar podatku leśnego osobom prawnym

  5/FK/05

Umorzenie zaległości podatkowych

  6/FK/05

Odroczenie, rozłożenie na raty podatku i zaległości pod.

  7/FK/05

Deklaracje na podatek od środków transportowych

  8/FK/05

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku …

  9/FK/05

Umorzenie zaległości podatkowych od środków transportowych

10/FK/05

Podatek od posiadania psów

11/FK/05

Zaświadczenie potwierdzające, że jest się płatnikiem podatku rolnego

12/FK/05

Zaświadczenie o stanie majątkowym

13/FK/05

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

14/FK/05

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki

15/05

Zameldowanie na pobyt stały

16/05

Wymeldowania z pobytu stałego

17/05

Zameldowanie na pobyt czasowy

18/05

Wymeldowanie z pobytu czasowego

19/05

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

20/05

Poświadczenie zameldowania

 21/05

Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

22/05

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie  wymeldowania

23/05

Wydanie lub wymiana dowodu  osobistego od 18 roku życia

24/05

Wydanie dowodu dla osoby poniżej 18 roku życia

25/05

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

26/05

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

27/05

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

28/05

Wydawanie  zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

29/05

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

30/05

Ustalenie czasu pracy placówek handlowych i gastronomicznych

 31/USC//05

 Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

32/USC//05

 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierown. USC

33/USC/05

Skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego

34/USC/05

Sprostowanie błędów pisarskich w akcie stanu cywiln.

35/USC/05

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

36/USC/05

 Zgłoszenie urodzenia dziecka

37/USC/05

 Nadanie numeru PESEL noworodkom

38/USC/05

Rejestracja zgonu

39/05

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

40/05

Uzgodnienie zjazdu na drogę gminną

41/GOPS/05

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

42/GOPS/05

Zasiłek pielęgnacyjny

43/GOPS/05

Świadczenie pielęgnacyjne

44/GOPS//05

Zaliczka alimentacyjna

 45/GOPS/05

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

46/05

Przyznanie stypendium socjalnego

47/05

Przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym

48/05

Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału działek

49/05

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

50/05

 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

51/05

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

52/05

Nadanie numeru porządkowego budynku/obiektu

53/05

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne

54/05

Wydanie zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów

55/05

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia                                                                                                                            Nr 105 /05  Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 14 października 2005 r.

 

                  

                                                                                                          

A N K I E T A

dotycząca funkcjonowania w Urzędzie Gminy w Osiecznicy KATALOGU USŁUG

 

Szanowni Państwo,

w ramach akcji „Przejrzysta Polska” przygotowaliśmy dla klientów załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy Katalog Usług. Zawiera on karty usług w których informujemy naszych klientów, jak można załatwić w urzędzie typowe sprawy, jakie obowiązują terminy, jakie należy złożyć dokumenty i opłaty.

Bardzo zależy nam na tym, aby Katalog Usług był przydatny naszym klientom i spełniał oczekiwaną rolę. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swoich spostrzeżeń i wniosków, odnośnie Katalogu Usług, poprzez wypełnienie poniższej, anonimowej ankiety.

Wypełnioną ankietę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43 - pokój nr 18 lub przesłać pocztą.

 

  1. Czy korzystając z kart usług mieli Państwo problemy z odszukaniem potrzebnej informacji?

?        Tak

?          Nie

Jeżeli TAK proszę wpisać jakie problemy Państwo napotkali…………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

2.      Czy karty usług zawierają pełną i wyczerpującą informację o tym, jak załatwić sprawę w Urzędzie?

?        Tak

?          Nie

Jeżeli NIE proszę wpisać numer karty i uwagi do treści karty…………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

3.      Czy słownictwo i zastosowane w kartach usług wyrażenia są dla Państwa zrozumiałe?

?        Tak

?          Nie

Jeżeli NIE są dostatecznie czytelne co należałoby zmienić?..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

4.      Czy widzą Państwo konieczność opracowania nowych kart usług, których nie ma obecnie w katalogu?

?        Tak

?          Nie

Jeśli TAK proszę podać jakich……………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

5.      Czy karty usług i załączone druki są dostatecznie aktualizowane?

?        Tak

?          Nie

Jeżeli NIE proszę podać które karty należałoby uaktualnić. ……………………………………………………………………

............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6.      Czy zdarzyło się, że termin załatwienia sprawy w Urzędzie był dłuższy niż termin podany w karcie usług?

?        Tak

?          Nie

Jeśli TAK proszę podać nr karty i faktyczny termin załatwienia sprawy…………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

7.      Czy karty usług są łatwo dostępne?

?        Tak

?          Nie

8.      Czy karty usług były dla Państwa pomocne przy załatwieniu sprawy w Urzędzie?

?        Tak

?          Nie

9.      Proszę ocenić potrzebę funkcjonowania kart usług według następującej skali:

?        Bardzo potrzebne

 

?          Potrzebne

?          Zbędne

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-27 08:21:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-27 08:23:36
Ostatnia zmiana:2007-06-27 08:23:36
Ilość wyświetleń:1279
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij