Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Zarządzenie Nr   118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  7 listopada  2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na  rok  2005

 

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art.128, ust.1, pkt.1 i 2   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolisty: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zwiększyć dochody budżetowe

o kwotę

     12 073,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych

o kwotę

     12 073,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

1

2.

Zmniejszyć wydatki budżetowe

o kwotę

   363 278,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych

o kwotę

  363 128,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

2

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

          150,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

4

3.

Zwiększyć wydatki budżetowe

o kwotę

   375 351,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych

o kwotę

  375 201,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

3

 

z tego:

na realizację programów inwestycyjnych

kwota

  350 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

          150,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

5

4.

Dokonać zmian w planach  finansowych jednostek oświatowych

 

 

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet po zmianie:

 

 

 

 

 

dochody       

             21 479 414,00 zł

 

 

 

wydatki

             24 912 955,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez roplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

Opracowała: J. Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

1

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

7 listopada

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  dochody budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 zwiększyć dochody budżetowe

uzasadnienie

1

801

 

 

Oświata i wychowanie

               600,00   

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

              600,00   

 

 

 

 

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

               600,00   

Decyzja Kuratorium Oświaty zank: KO-O-0341/36b/2005 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych

2

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

          11 473,00   

realizuje Urząd Gminy

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

         11 473,00   

 

 

 

 

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

            2 343,00   

Decyzja Kuratorium Oświaty zank: KO-O-0341/36b/2005 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

 

 

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

            9 130,00   

decyzja Kuratorium Oświaty zanak: KO-O-0341/33b/2005 - środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów

 

 

 

 

Razem

          12 073,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

2

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

7 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć  wydatki budżetowe własne

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zmniejszyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

600

 

 

Transport i łączność

            2 000,00   

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

           2 000,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

            2 000,00   

 

2

758

 

 

Różne rozliczenia

        350 000,00   

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

       350 000,00   

 

 

 

 

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

        350 000,00   

 

3

801

 

 

Oświata i wychowanie

            8 428,00   

zmiany na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Świętoszowie

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

           3 825,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

            3 825,00   

 

 

 

80110

 

Gimnazja

           4 603,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

            2 493,00   

 

 

 

 

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

            2 110,00   

 

4

851

 

 

Ochrona zdrowia

            2 000,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           2 000,00   

na wniosek GKPiRPA

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

                 70,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

            1 600,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

               300,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                 30,00   

 

5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

               700,00   

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

              700,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

               700,00   

 

 

 

 

 

Razem zmniejszyć

        363 128,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

3

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

7 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe własne

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

600

 

 

Transport i łączność

            2 000,00   

 

 

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

           2 000,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            2 000,00   

 

2

801

 

 

Oświata i wychowanie

            9 028,00   

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

           3 366,00   

 

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

            1 915,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                 43,00   

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

            1 408,00   

 

 

 

80104

 

Przedszkola

              459,00   

 

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

               201,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

                 39,00   

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

               219,00   

 

 

 

80110

 

Gimnazja

           3 479,00   

 

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

            1 126,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                 26,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

            1 500,00   

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

               827,00   

 

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

           1 124,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

               952,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

               127,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                 18,00   

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

                 27,00   

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

              600,00   

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

               600,00   

zlecenia - za udział w pracach komisji egzaminacyjnych

3

851

 

 

Ochrona zdrowia

            2 000,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           2 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            2 000,00   

 

4

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

          11 473,00   

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

         11 473,00   

środki na UKS Świętoszów

 

 

 

3240

stypendia dla uczniów

            2 343,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            9 130,00   

koszty przyznania (doręczenie decyzji) oraz wypłaty stypendim socjalnego dla uczniów

1

2

3

4

5

6

8

5

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

        350 700,00   

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

              700,00   

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

               700,00   

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

       350 000,00   

 

 

 

 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

        350 000,00   

budowa nowych punków świetlnych - oświetlenia ulicznego (środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne)

 

 

 

 

Razem

        375 201,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

4

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

7 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zmniejszyć wydatkibudżetowe

uzasadnienie

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               150,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

              150,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

               150,00   

 

 

 

 

 

Razem

               150,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

5

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

118/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

7 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe

Zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               150,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

              150,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

               150,00   

 

 

 

 

 

Razem

               150,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Zarządzenia Nr

118/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia

7 listopada 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planach placówek oświatowych na 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

wyszczególnienie

Ławszowa

Osiecznica

Parowa

Świętoszów

Tomisław

Ogółem

 saldo zmian

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

 zmniejszyć

 zwiększyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

         15   

           16   

 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     3 825   

      3 366   

          -   

           -   

    3 825   

      3 366   

     3 825   

       3 366   

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

      1 915   

          -   

           -   

            -   

      1 915   

            -   

       1 915   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     3 825   

             -   

          -   

           -   

    3 825   

              -   

     3 825   

              -   

4120

składki na Fundusz Pracy

          -   

             -    

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

           43   

          -   

           -   

            -   

           43   

            -   

            43   

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

      1 408   

          -   

           -   

            -   

      1 408   

            -   

       1 408   

 

Rozdział 80104 - Oddziały pzredszkolne

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         459   

          -   

           -   

            -   

         459   

            -   

          459   

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         201   

          -   

           -   

            -   

         201   

            -   

          201   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

           39   

          -   

           -   

            -   

           39   

            -   

            39   

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         219   

          -   

           -   

            -   

         219   

            -   

          219   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

         15   

           16   

 

Rozdział 80110 - Gimnazja

          -    

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     4 603   

      3 479   

          -   

           -   

    4 603   

      3 479   

     4 603   

       3 479   

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

      1 126   

          -   

           -   

            -   

      1 126   

            -   

       1 126   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     2 493   

             -   

          -   

           -   

    2 493   

              -   

     2 493    

              -   

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     2 110   

             -   

          -   

           -   

    2 110   

              -   

     2 110   

              -   

4120

składki na Fundusz Pracy

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

           26   

          -   

           -   

            -   

           26   

            -   

            26   

4270

zakup usług remontowych

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

      1 500   

          -   

           -   

            -   

      1 500   

            -   

       1 500   

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         827   

          -   

           -   

            -   

         827   

            -   

          827   

 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

      1 124   

          -   

           -   

            -   

      1 124   

            -   

       1 124   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         952   

          -   

           -   

            -   

         952   

            -   

          952   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

         127   

          -   

           -   

            -   

         127   

            -   

          127   

4120

składki na Fundusz Pracy

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

           18   

          -   

           -   

            -   

           18   

            -   

            18   

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

             -   

           27   

          -   

           -   

            -   

           27   

            -   

            27   

razem

          -   

             -   

           -   

             -   

          -   

            -   

     8 428   

      8 428   

          -   

           -   

    8 428   

      8 428   

     8 428   

       8 428   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek