Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 121/05

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 08 listopada 2005r.

 

 

w sprawie powołania koordynatora  ds. współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi  oraz  procedury konsultowania projektów  aktów  normatywnych z tymi organizacjami.

 

 

 

Na podstawie  art. 30. ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1951 z późn. zm. ), art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r.r. Nr 96, poz. 873 z późn zm. )

 
Rozdział I

Powołanie koordynatora i jego zadania

 

§ 1

 

1.Wójt Gminy Osiecznica powołuje Panią Gabrielę Błoniarz  pracownika  Urzędu Gminy

    w Osiecznicy – na koordynatora  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2. Zadaniem koordynatora jest współpraca z organizacjami pozarządowymi a  przede

    wszystkim:

-    przekazywanie informacji między organami gminy a organizacjami 

      pozarządowymi dotyczących  planowanych kierunków działania w celu

                        zharmonizowania tych działań,

-         utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi,

-         przekazywanie  organizacjom  pozarządowym informacji oraz projektów aktów normatywnych celem zaopiniowania,

-         przedstawianie Wójtowi oraz Radzie Gminy wyników opinii komisji konkursowej dokonującej wyboru ofert,

-         informowanie organizacji pozarządowych o planowanych sesjach rady gminy 

                        na których podejmowane będą uchwały odnoszące się  do zagadnień 

                        związanych  z działalnością  organizacji pozarządowych i umożliwienie

                        organizacjom udziału w tych sesjach,

-         gromadzenie danych o organizacjach pozarządowych,

-         przygotowywanie konkursu na realizację zadań publicznych,

-         ocena złożonych ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym,

-         przygotowywanie projektów umów z organizacjami przy konsultacji ze Skarbnikiem Gminy, radcą prawnym oraz osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za dany dział,

-         obsługa  techniczna i administracyjna komisji konkursowej dokonującej wyboru  ofert.

 

 

 

Rozdział II

Procedura konsultowania projektów aktów normatywne

 

§ 2

 

1. Projekty aktów normatywnych powstałych z inicjatywy organów gminy

     lub na  wniosek  organizacji pozarządowych dotyczących ich  działalności

      statutowej  koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

      konsultuje zgodnie z poniższą procedurą:

1) Projekt aktu  zaopiniowany  przez Radcę prawnego oraz zatwierdzony przez

     Wójta Gminy koordynator przesyła do  organizacji pozarządowych,

     działających na terenie gminy, których akt dotyczy celem zaopiniowania.

     Organizacja winna wyrazić opinię pisemną  w terminie14 dni od

     daty otrzymania  projektu. Brak odpowiedzi w podanym wyżej terminie będzie 

     uznany za akceptację.

2) Opinie analizowane są  przez  koordynatora oraz przez radcę prawnego

     wynikiem czego jest udzielenie odpowiedzi uzasadniającej uwzględnienie lub

     nieuwzględnienie  nadesłanych opinii.

1)      W przypadku  zmian projektu zmienioną lub dodaną treść aktu koordynator  

      rozsyła  do organizacji pozarządowych celem dalszego zaopiniowania.

      W przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej wersji aktu może być 

      zorganizowane spotkanie z udziałem wszystkich współdziałających na terenie

      gminy organizacji pozarządowych celem uzyskania konsensusu.

     4) Po uzgodnieniu ostatecznej wersji  aktu normatywnego projekt zostaje           

         przekazany do podjęcia przez właściwy organ.

         Po podjęciu aktu normatywnego  publikowany jest on  na stronie BIP, na  tablicy

         ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w sołectwach, a także zostaje  przesłany

         do wiadomości  organizacjom  pozarządowym.

     5) Za publikację odpowiedzialny jest koordynator i informatyk urzędu gminy.

 

Rozdział   III

Procedura konsultowania rocznych programów współpracy

 

§ 3

 

1. Szczególna procedura dotyczące konsultowania rocznych programów współpracy

  z organizacjami pozarządowymi:

1)      W miesiącu lipcu Wójt Gminy Osiecznica zwraca się  do organizacji pozarządowych o udzielenie informacji dotyczącej zadań publicznych które organizacja pozarządowa zamierza realizować na terenie Gminy Osiecznica 

       w roku  następnym z podaniem kosztów realizacji oraz korzyści  płynących

       z  realizacji danego zadania.

2)      Komisja konkursowa dokonująca wyboru ofert powołana przez Wójta zarządzeniem nr 8/2005 z dnia 14 lutego 2005r. analizuje i ocenia:

-  czy realizacja zadania przez organizację pozarządową  będzie korzystniejsza 

    dla mieszkańców,

-   jaka skala mieszkańców zostanie nim objęta,

-  czy realizacja zadania przez organizację pomniejszy dotychczasowy koszt 

         realizacji zadania przez Gminę poprzez zaangażowanie środków własnych

         organizacji oraz środków pozyskanych na ten cel z innych źródeł.

3)      Na podstawie zatwierdzonego przez Wójta  protokołu komisji dokonującej wyboru ofert koordynator sporządza  projekt rocznego programu współpracy.

4)      Koordynator konsultuje projekt rocznego programu z Wójtem Gminy.

5)      Wójt Gminy zatwierdza propozycję wydatków  budżetowych na realizację zadań przekazanych do wykonania organizacjom pozarządowym.

6)      Projekt programu współpracy podlega  konsultacji  zgodnie z procedurą  wymienioną w § 2  pkt 1.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 4

 

Koordynator w imieniu Wójta czuwa nad zapewnieniem organizacji pozarządowym 

pełnego udziału w konsultowaniu projektów  aktów prawnych.

 

§ 5

 

Wójt Gminy Osiecznica powierza wykonanie zarządzenia  Sekretarzowi Gminy oraz    

koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Osiecznica

                                              

                                                                                      Waldemar Nalazek

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-06 08:21:42
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-06 08:23:37
Ostatnia zmiana:2007-07-06 08:23:37
Ilość wyświetleń:981
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij