Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr  124/05

WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 21 listopada 2005r.

 

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia procedury szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 18a/2005 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołów zadaniowych akcji „Przejrzysta Polska”

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam „Procedurę szkoleń pracowników w Urzędzie Gminy w Osiecznicy stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Za realizację niniejszej procedury odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy oraz inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 124/0Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 21 listopada 2005r.

 

PROCEDURA

 

szkoleń pracowników

w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

1.            Procedura określa zasady kierowania na szkolenia zewnętrzne i organizacji szkoleń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, oceny tych szkoleń oraz aktualizacji listy firm szkoleniowych w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy, uzupełnianiu ich wiedzy z zakresu administracji publicznej i umiejętności koniecznych przy wykonywaniu powierzonych im zadań.

2.            Użyte w procedurze określenia oznaczają:

a)      szkolenie – wszystkie pozaszkolne formy, które służą podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji pracowników takie jak: warsztaty, seminaria, konferencje, kursy i itp.,

b)      arkusz oceny szkolenia – ankieta w której pracownicy Urzędu Gminy dokonują oceny jakości szkolenia, w którym brali udział, dostępny u inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej,

c)      firma szkoleniowa – pod tym pojęciem rozumie się firmę specjalizującą się organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń administracji publicznej,

d)      lista firm szkoleniowych – lista opracowania przez inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej zawierająca spis wybranych firm przeprowadzających szkolenia z zakresu administracji samorządowej, oraz innej niezbędnej do rzetelnego świadczenia usług przez pracowników Urzędu Gminy,

e)      zapytanie ofertowe – pismo kierowane do firm szkoleniowych dotyczące możliwości przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy zawierające temat szkolenia, liczbę uczestników, zapytanie dotyczące terminu i miejsca szkolenia oraz koszt szkolenia.

3.            Właścicielem procedury jest inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

Rozdział II

Wykaz odpowiedzialności

 

1.            Sekretarz Gminy odpowiedzialny jest za:

- nadzór nad prawidłowością prowadzonych działań opisanych w procedurze,

- dystrybucję ofert szkoleniowych.

2.            Sekretarz Gminy wspólnie ze Skarbnikiem Gminy odpowiedzialni są za:

-    przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych podległych im pracowników,

- złożenie zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia niezbędnego do                                                         kompetentnego świadczenia usług przez pracowników,

-    wybór oferty szkoleniowej,

-  wyznaczenie osoby do udziału w szkoleniu w przypadku, kiedy kierowanie na      szkolenie odbywa się w odpowiedzi na ofertę złożoną przez firmę szkoleniową.

3.            Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej odpowiedzialny jest za:

- przygotowanie umowy/zlecenia na zakup usługi szkoleniowej,

- zorganizowanie zakupu usługi szkoleniowej, w tym wybór najkorzystniejszej oferty szkoleniowej w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,

- opracowanie i udostępnienie listy firm szkoleniowych,

- organizację szkoleń wewnętrznych,

- aktualizację listy firm szkoleniowych poprzez uzupełnienie jej o nowe firmy oraz wyniki oceny szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy,

- archiwizacja dokumentacji powstałej w trakcie realizacji niniejszej procedury, w tym zaakceptowanych wniosków o zakup usługi szkoleniowej, ofert szkoleniowych, dokumentacji zakupu usługi szkoleniowej,

- powielanie, wydawanie i przyjmowanie arkuszy oceny szkoleń,

- przeprowadzenie analizy wyników oceny szkolenia,

- prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników Urzędu Gminy,

- archiwizacja arkuszy oceny szkolenia.

4.            Pracownicy Urzędu Gminy są odpowiedzialni za rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym dokonanie oceny szkolenia i wypełnienie arkusza oceny oraz jego terminowy zwrot do inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej.

5.            Zatwierdzenia potrzeb szkoleniowych dokonuje Wójt Gminy.

 

Rozdział III

Organizacja szkolenia

 

1.            Sekretarz Gminy przy udziale Skarbnika Gminy jest odpowiedzialny za okresowe, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Gminy.

2.            Analiza, o której mowa w pkt.1 dokonywana jest na podstawie:

a)            rozmów z pracownikami,

b)            oceny wyników ich pracy zawartych m.in.:

         - w protokołach z przeprowadzonych kontroli,

         - w rozstrzygnięciach organów nadzorczych i organów drugiej instancji w administracyjnych postępowaniach odwoławczych,

         - w skargach i wnioskach zgłoszonych przez klientów Urzędu Gminy.

c)            obserwacji, w jaki sposób pracownicy radzą sobie w codziennych sytuacjach zawodowych i w jaki sposób rozwiązują napotkane problemy,

d)            potrzeb szkoleń zgłaszanych bezpośrednio przez pracowników, a wynikających m.in. ze zmiany przepisów prawnych.

3.            W razie stwierdzenia potrzeby przeszkolenia pracownika Sekretarz Gminy składa wniosek na zakup usługi szkoleniowej z wybranego zakresu tematycznego.

4.            Wniosek na zakup usługi szkoleniowej powinien zawierać:

a)      imię i nazwisko pracownika,

b)      zajmowane stanowisko,

c)      zakres tematyczny, z jakiego dany pracownik powinien być przeszkolony,

d)      date i podpis składającego wniosek.

5.            Sekretarz Gminy przedkłada Wójtowi Gminy wniosek, który podejmuje decyzje wyrażając zgodę na zakup szkolenia lub też braku tej zgody. Wnioski, które uzyskały akceptację Wójta są kierowane do realizacji do inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej.

6.            Sekretarz Gminy w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy ocenia czy szkolenie stanowiące przedmiot wniosku mogłoby być przydatne dla większej liczby pracowników. Jeżeli w wyniku dokonanej analizy zostanie stwierdzona przydatność przeprowadzenia takiego szkolenia dla większej grupy pracowników, w dalszej kolejności dokonuje się oceny czy szkolenie może być przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy (Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego) w ramach systemu wewnątrz-szkoleniowego. W przypadku, kiedy szkolenie może być przeprowadzone przez pracownika dalsze czynności określa pkt.9, jeżeli szkolenie nie może być przeprowadzone przez pracownika, ale mogłoby zainteresować większą grupę osób fakt ten uwzględnia się przy formułowaniu zapytania ofertowego.

7.            Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej składa zapytanie ofertowe do firm szkoleniowych, które znajdują się na liście firm szkoleniowych i wykonują szkolenia z danej tematyki. Jednym z kryterium wyboru oferty szkoleniowej może być ocena szkoleń uzyskania w dotychczasowej współpracy. Jeżeli na liście nie ma firmy, która mogłaby wykonać dane szkolenie inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej kieruje zapytanie do innych firm. Po uzyskaniu ofert od firm szkoleniowych inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej wspólnie z Sekretarzem Gminy lub Skarbnikiem Gminy dokonują wyboru konkretnej oferty.

8.            Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej organizuje zakup usługi szkoleniowej i przedstawia do podpisu Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy umowę/zlecenie na zakup usługi szkoleniowej. Podpisaną umowę/zlecenie wysyła do firmy szkoleniowej. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia informuje pracownika o otrzymaniu zgody na odbycie szkolenia oraz terminie i miejscu szkolenia.

9.            W przypadku, gdy szkolenie ma miejsce w Urzędzie Gminy, inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej jest odpowiedzialny za zorganizowanie szkolenia (przygotowanie sali, poinformowanie pracowników o terminie szkolenia, przygotowanie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej szkolenie.

 

Rozdział IV

Otrzymanie oferty szkoleniowej

 

1.            W przypadku, gdy do Urzędu Gminy wpłynie oferta szkoleniowa z zakresu administracji samorządowej lub tematu pokrewnego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, wówczas inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej przedstawia tę ofertę Sekretarzowi Gminy lub Skarbnikowi Gminy.

2.            Po rozpatrzeniu oferty i analizie potrzeb szkoleniowych Sekretarz Gminy lub Skarbnik Gminy przedkłada Wójtowi propozycję, który podejmuje decyzję o możliwości uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu podległego pracownika. W przypadku Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy rozpatrzenia oferty dokonują samodzielnie osoby pracujące na tych stanowiskach. Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje Wójt Gminy.

3.            Po otrzymaniu zgłoszeń Sekretarz Gminy ocenia czy szkolenie stanowiące przedmiot wniosku mogłoby być zorganizowane na miejscu (czy jest wystarczająca liczba chętnych i czy ta forma szkolenia byłaby właściwa i korzystna pod względem ekonomicznym). W trakcie oceny sprawdza, czy szkolenie mogłoby zostać przeprowadzone przez pracownika Urzędu Gminy w ramach jego zakresu obowiązków. Jeżeli szkolenie może być zorganizowane na miejscu przez firmę zewnętrzną – dalsze czynności określa rozdz. III pkt.3 – 9. W przypadku szkoleń prowadzonych przez pracownika Urzędu Gminy dalsze czynności określa rozdz. III. pkt.9.

 

Rozdział V

Ewidencja szkoleń

 

1.            Ewidencja szkoleń pracowników jest prowadzona na podstawie skierowań oraz arkuszy oceny szkolenia. Wzór ewidencji szkolenia pracowników Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2.            Ewidencję prowadzi inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej w układzie rocznym.

3.            Ewidencja jest aktualizowana narastająco po każdym odbytym szkoleniu przez pracownika i dostarczeniu przez niego inspektorowi arkusza oceny szkolenia.

 

Rozdział VI

Ocena szkolenia

 

1.            W przypadku szkoleń zewnętrznych (wyjazdowych) inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie przekazuje pracownikowi wytypowanemu do uczestnictwa w szkoleniu arkusz oceny szkolenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury, jednocześnie informuje o konieczności dokonania rzetelnej oceny szkolenia. W przypadku szkoleń organizowanych na miejscu (wewnętrznych) arkusze oceny szkolenia rozdawane są uczestnikom na koniec szkolenia.

2.            Pracownik uczestniczący w szkoleniu wypełnia arkusz oceny szkolenia, a następnie:

a)            przekazuje go do inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia – w przypadku szkoleń zewnętrznych,

b)            przekazuje do inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej natychmiast po wypełnieniu – w przypadku szkoleń wewnętrznych organizowanych na miejscu.

3.            Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej dokonuje analizy zebranych ocen i przedstawia jej wyniki Sekretarzowi Gminy. Wyniki analizy w postaci liczby uzyskanych punktów zapisywane są na liście firm szkoleniowych, prowadzonej przez inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej.

 

Rozdział VII

Aktualizacja listy firm szkoleniowych

 

1.            Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej opracowuje listę firm szkoleniowych rekomendowanych przez pracowników Urzędu Gminy uwzględniając specjalizację firm w tematyce związanej z administracją samorządową oraz ogólnorozwojową niezbędną do prawidłowego świadczenia usług przez pracowników Urzędu Gminy.

2.            Po każdym szkoleniu odbytym przez pracownika inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej dokonuje analizy listy firm szkoleniowych, polegającej na dopisaniu wyników oceny i zaktualizowaniu rankingu. Zaktualizowania lista jest dostępna dla każdego pracownika u inspektora ds. kadr i działalności gospodarczej.

3.            Lista firm szkoleniowych zawiera: L.p., nazwę firmy, adres, zakres tematyczny szkolenia, liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w danym roku kalendarzowym wynikających z oceny uczestniczących w szkoleniu pracowników Urzędu Gminy.

4.            Listę firm szkoleniowych, które uzyskały sumę punktów w danym roku kalendarzowym wyższą od 10 umieszcza się na stronie internetowej gminy w BIP zakładka „Zarządzenia” w terminie do 30 stycznia roku następnego.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 

1.            Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zobowiązani są do gromadzenia, każdy na swoim stanowisku, materiałów szkoleniowych, które udostępniają pozostałym zainteresowanym pracownikom Urzędu Gminy.

2.            Pracownicy uczestniczący w szkoleniach zobowiązani są ponadto przekazać pozostałym pracownikom Urzędu (w ramach szkoleń wewnętrznych, na organizowanych zebraniach pracowniczych lub okresowych naradach) najważniejsze informacje uzyskane w trakcie szkoleń zewnętrznych.

3.            Zapisy:

 

Lp.

Nazwa

Teczki

Oznaczenie

JRWA

Okres

przechowywania

Stopnie

poufności

Miejsce

przechowywania/osoba

odpowiedzialna

1.

Plany i programy szkolenia oraz sprawozdania z ich wykonania

 

1220

 

B – 10

 

jawne

Kadry

Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej

2.

Analizy i oceny form szkoleniowych

 

1221

 

B – 10

jawne

 

Kadry

Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej

3.

Ewidencja szkolonych

 

1230

 

B – 10

 

jawne

Kadry

Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 


Ewidencja szkoleń podnoszenia kwalifikacji pracownika

Urzędu Gminy w Osiecznicy odbytych w roku ………

 

………………………………………………

Imię i nazwisko - stanowisko

 

 

Lp

 

Zakres tematyczny podnoszonych  kwalifikacji

 

Organizator szkolenia

(firma, adres)

 

Data

odbytego szkolenia

 

 

 

Ocena szkolenia

w punktach

(od 1 do 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartę sporządził:

 

 


                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                           do procedury szkoleń …

 

Arkusz oceny szkolenia

 

1. Uczestnik szkolenia …………………………………………………………………

 

2. Organizator szkolenia ………………………………………………………………….

 

3. Prowadzący szkolenie ………………………………………………………………….

 

4. Data odbytego szkolenia ………………………………………………………………

 

5. Temat szkolenia …………………………………………………………………………

 

    ……………………………………………………………………………………………….

 

6. Ocena wybranych zagadnień szkolenia (1 – ocena najniższa, 5 – ocena 

    Najwyższa)

 

Organizacja i warunki szkolenia

1

2

3

4

5

Stopień realizacji programu szkolenia w stosunku do jego opisu w ofercie szkoleniowej

1

2

3

4

5

Przydatność otrzymanym materiałów szkoleniowych

1

2

3

4

5

Wiedza i przygotowanie merytoryczne prowadzącego

1

2

3

4

5

Ocena ogólna szkolenia

1

2

3

4

5

 

7. Jakimi metodami było prowadzone szkolenie (wykład, metody 

    aktywizujące, ćwiczenia, dyskusje, warsztaty, gry symulacyjne itp.)

 

    ………………………………………………………………………………………………

 

    ………………………………………………………………………………………………

8. Czy szkolenie spełniło oczekiwania Pani/Pana i poleciłaby/poleciłby go 

    Pani/Pan swoim współpracownikom?

 

    ……………………………………………………………………………………………….

9. Gdzie są dostępne materiały otrzymane na szkoleniu?

 

    ……………………………………………………………………………………………….

 

    ……………………………………………………………………………………………….

 

    ……………………………………………………………………………………………….

10. Inne uwagi dotyczące szkolenia:

 

    ……………………………………………………………………………………………….

 

    ……………………………………………………………………………………………….

   

    ……………………………………………………………………………………………….

 

    ……………………………………………………………………………………………….

 

Załączniki

zalacznik 1 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-06 08:43:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-06 08:45:46
Ostatnia zmiana:2007-07-06 08:52:02
Ilość wyświetleń:946
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij