Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Zarządzenie Nr  137/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  27  grudnia   2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na  rok  2005

 

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art.128, ust.1, pkt.1 i 2   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolisty: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 

 

 

zarządzam co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zmniejszyć wydatki budżetowe

o kwotę

     70 585,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych gminy,                                                                                               

o kwotę

     70 387,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

1

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

          198,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

3

2.

Zwiększyć wydatki budżetowe

o kwotę

     70 585,00 zł

a)

na realizację zadań  własnych gminy,                                                                                                

o kwotę

     70 387,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

3

b)

na realizację zadań  zleconych

o kwotę

          198,00 zł

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

4

3.

Dokonać zmian w planach finansowych jednostek oświatowych

 

 

 

 

 

zgodnie z załącznikiem

nr

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet po zmianie:

 

 

 

 

 

dochody       

             22 903 157,00 zł

 

 

 

wydatki

             26 336 698,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez roplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

Opracowała: J. Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

1

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

137/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

27  grudnia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe (własne)

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zmniejszyć wydatki budżetowe

uzasadnienie

1

2

3

4

5

6

7

1

710

 

 

Działalność usługowa

            8 000,00   

 

 

 

71035

 

Cmentarze

           8 000,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            8 000,00   

 

2

750

 

 

Administracja publiczna

            2 000,00   

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

           2 000,00   

 

 

 

 

4350

opłaty za usługi internetowe

               500,00   

 

 

 

 

4420

podróże służbowe zagraniczne

            1 500,00   

 

3

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

            2 000,00   

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

           2 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            2 000,00   

 

4

758

 

 

Różne rozliczenia

          15 088,00   

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

         15 088,00   

 

 

 

 

4810

rezerwy

          15 088,00   

rezerwa ogólna

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

          29 786,00   

na wnioski Dyrektorów

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

         22 843,00   

 

 

 

 

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

            2 330,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

          11 978,00   

 

 

 

 

4280

zakup usług zdrowotnych

            1 332,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            3 612,00   

 

 

 

 

4350

opłaty za usługi internetowe

               313,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

            1 940,00   

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

            1 338,00   

 

 

 

80110

 

Gimnazja

           5 523,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

            3 072,00   

 

 

 

 

4280

zakup usług zdrowotnych

               448,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

            1 760,00   

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

               243,00   

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

           1 420,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

            1 420,00   

 

6

851

 

 

Ochrona zdrowia

            1 900,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           1 900,00   

 

 

 

 

4220

zakup środków żywności

               500,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            1 400,00   

 

1

2

3

4

5

6

7

7

852

 

 

Pomoc społeczna

            6 332,00   

 

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

           4 700,00   

 

 

 

 

3110

świadczenia społeczne

            4 700,00   

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

           1 632,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            1 607,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

                 25,00   

 

8

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

            4 281,00   

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

           4 281,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            4 281,00   

 

9

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

            1 000,00    

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

           1 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            1 000,00   

 

 

 

 

 

Razem

          70 387,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

2

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

137/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

27  grudnia  2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe (własne)

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

            5 000,00   

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

           5 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            5 000,00   

 

2

710

 

 

Działalność usługowa

            8 000,00   

 

 

 

71035

 

Cmentarze

           8 000,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            8 000,00   

 

3

750

 

 

Administracja publiczna

          12 000,00   

Zadanie realizuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75022

 

Rady gmin

         10 000,00   

 

 

 

 

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

          10 000,00   

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin

           2 000,00   

 

 

 

 

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

               500,00   

 

 

 

 

4260

zakup energii

            1 500,00    

 

4

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

            2 000,00   

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

           2 000,00   

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

            2 000,00   

doprowadzenie energii do budynku remizy w Ławszowej

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

          29 874,00   

na wnioski Dyrektorów

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

         19 416,00   

 

 

 

 

3260

inne formy pomocy dla uczniów

                 88,00   

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

               799,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            7 784,00   

 

 

 

 

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

            4 205,00   

 

 

 

 

4260

zakup energii

            6 540,00   

 

 

 

80110

 

Gimnazja

           9 038,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            4 858,00   

 

 

 

 

4260

zakup energii

            3 060,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

               832,00   

 

 

 

 

4350

opłaty za usługi inwernetowe

               288,00   

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

           1 420,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            1 420,00   

 

6

851

 

 

Ochrona zdrowia

            1 900,00   

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           1 900,00   

 

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

            1 200,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia zdrowotne

               600,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz pracy

               100,00   

 

1

2

3

4

5

6

7

7

852

 

 

Pomoc społeczna

            6 332,00   

Zadanie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

           6 332,00   

 

 

 

 

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

            1 438,00   

 

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

            1 320,00   

 

 

 

 

4280

zakup usług zdrowotnych

                 25,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

            3 380,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

               169,00   

 

8

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

            4 281,00   

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

           4 281,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

            4 281,00   

 

9

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

            1 000,00   

 

 

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

           1 000,00   

 

 

 

 

4440

opdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

            1 000,00   

 

Razem

          70 387,00   

 

 

 

 

sporz.

J. Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

3

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

137/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

27  grudnia  2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetowe

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

dział

rozdzial

paragraf

wyszczególnienie

 Zmniejszyć wydatki budżetowe

uzasadnienie

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               198,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

              134,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

                 79,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                 11,00   

 

 

 

 

4410

podróże służbowe krajowe

                 44,00   

 

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

                64,00   

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

                 30,00   

 

 

 

 

4120

składki na Fundusz Pracy

                   4,00   

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

                 30,00   

 

 

 

 

 

Razem

               198,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

4

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

137/05

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

z dnia  

27  grudnia  2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe

Zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

 

l.p

Dział

Rozdział

paragraf

wyszczególnienie

zwiększyć wydatki budżetowe

uwagi

1

2

3

4

5

6

8

1

751

 

 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

               198,00   

Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy

 

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

              134,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

               134,00   

 

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

                64,00   

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

                 64,00   

 

 

 

 

 

Razem

               198,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr    

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Zarządzenia nr

137/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójta Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia    27  grudnia  2005 r.

Zmiany planów wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych w 2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p

§

wyszczególnienie

Ławszowa

Parowa

Osiecznica

Świętoszów

Tomisław

Razem

saldo zmian

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rozdział 80101  - Szkoły podstawowe

 

1

4040

dotatkowe wynagrodzenia roczne

             -   

             -   

     2 330   

 

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

 

      2 330   

              -   

-     2 330   

2

4170

wynagrodzenia bezosobowe

             -   

             -   

             -   

        799   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

         799   

         799   

3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

             -   

     5 311   

        794   

             -   

             -   

     2 733   

             -   

             -   

             -   

         534   

         794   

      8 578   

      7 784   

4

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

             -   

            5   

             -   

     4 200   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

      4 205   

      4 205   

5

4260

zakup energii

             -   

             -   

             -   

             -   

        360   

             -   

             -   

     6 300   

             -   

         600   

         360   

      6 900   

      6 540   

 

4270

zakup usług remonotowych

 

        250   

     1 000   

 

     1 728   

 

     9 500   

 

 

 

    12 228   

         250   

-   11 978   

 

4280

zakup usług zdrowotnych

          30   

 

        600   

 

        252   

 

 

 

        450   

 

      1 332   

              -   

-     1 332   

 

4300

zakup usług pozostałych

     4 980   

 

 

 

 

        468   

 

 

 

         900   

      4 980   

      1 368   

-     3 612   

 

4350

opłaty za usługi internetowe

        200   

 

 

          25   

 

        162    

 

 

        300   

 

         500   

         187   

-        313   

 

4410

podróże służbowe krajowe

 

        150   

 

 

        990   

 

 

 

     1 100   

 

      2 090   

         150   

-     1 940   

 

4430

różne opłaty i składki

        506   

 

        300   

 

          33   

 

        315   

 

        184   

 

      1 338   

              -   

-     1 338   

 

 

ogółem zmiana

     5 716   

     5 716   

     5 024   

     5 024   

     3 363   

     3 363   

     9 815   

     6 300   

     2 034   

      2 034   

    25 952   

    22 437   

-     3 515   

 

3260

inne formy pomocy dla uczniów

 Zadanie wykonuje Urząd Gminy w Osiecznicy - wyprawki dla uczniów rozpoczynjących naukę w klasach I szkół podstawowych - otrzymana dotacja nie pokrywa w całości wydatków na ten cel

           88   

           88   

 

 

Razem 80101

     5 716   

     5 716   

     5 024   

     5 024   

     3 363   

     3 363   

     9 815   

     6 300   

     2 034   

      2 034   

    25 952   

    22 525   

-     3 427   

l.p

§

wyszczególnienie

Ławszowa

Parowa

Osiecznica

Świętoszów

Tomisław

Razem

saldo zmian

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

zmniejszyć

zwiększyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rozdział 80110  -  Gimnazja

 

3

4210

zakup materiałów i wyposażenia

             -   

             -   

             -   

             -   

             -   

     4 858   

             -    

             -   

             -   

             -   

             -   

      4 858   

      4 858   

5

4260

zakup energii

             -   

             -   

             -   

             -   

        640   

             -   

             -   

     3 700   

             -   

             -   

         640   

      3 700   

      3 060   

 

4270

zakup usług remonotowych

 

 

 

 

     3 072   

 

 

 

 

 

      3 072   

              -   

-     3 072   

 

4280

zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

        448   

 

 

 

 

 

         448   

              -   

-        448   

 

4300

zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

        832   

 

 

 

 

             -   

         832   

         832   

 

4350