Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 Zarządzenie nr 143/2005             
  z dnia 31 grudnia 2005
 
Wójta Gminy Osiecznica

w sprawie wprowadzenia
Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

               Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w:

 

1). rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752), zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1069), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

 

2). rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 50, poz. 511), zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1332),

 

4). rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 6, poz. 54),

 

5). rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957).

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam  jako obowiązujące w Urzędzie Gminy w Osiecznicy Zasady (politykę) rachunkowości  zgodnie z załącznikami:

1.. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik nr 1.

2.. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - załącznik nr 2.

3.. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik nr 3, w tym:

a). zakładowy plan kont jednostki budżetowej - załącznik nr 3a,

b) zakładowy plan kont dla budżetu (organ) – załącznik nr 3b,

c) plan kont dla ewidencji podatków i opłat – załącznik nr 3c,

d). wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych -załącznik nr 3d,

4.. System ochrony danych w jednostce  - załącznik nr 4.

 

§ 2

 

Z dniem 1 stycznia 2006 r. tracą moc :

 

1. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2002 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2002 r. w  sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Osiecznica – „Zakładowy Plan Kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy”.

2. Zarządzenie nr 77/05 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 1/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Osiecznica zmienione zarządzeniem nr 39/04 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 kwietnia 2004 r.

 

§ 3

 

Określone niniejszym zarządzeniem zasady (polityka) rachunkowości obowiązują do dnia 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/05
OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe  Urzędu Gminy w Osiecznicy

prowadzone są w siedzibie w

Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59 – 724 Osiecznica

2. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się:

¨    w Urzędzie Gminy w Osiecznicy:

      deklarację ZUS,

      deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz

      sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426):

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

q       sprawozdanie Rb -27 S

q       sprawozdanie Rb -28 S

Za  okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

q       sprawozdanie Rb -27ZZ

q       sprawozdanie Rb -27 S

q       sprawozdanie Rb -28  S

q       sprawozdanie Rb -50

q       sprawozdanie Rb-Z

q       sprawozdanie Rb-N

q       sprawozdanie NDS

Za okresy półroczne składa się:

q       sprawozdanie Rb-27 S

q       sprawozdanie Rb -28 S

q       sprawozdanie Rb -27ZZ

q       sprawozdanie Rb -50

q       sprawozdanie Rb-Z

q       sprawozdanie Rb-N

q       sprawozdanie PDP.

q       sprawozdanie Rb-30

q       sprawozdanie Rb-31

q       sprawozdanie Rb-33

q       sprawozdanie Rb-34

Za rok składa się:

q       sprawozdanie Rb -27 S

q       sprawozdanie Rb- 28 S

q       sprawozdanie Rb -27 ZZ

q       sprawozdanie Rb – 50

q       sprawozdanie Rb –NDS

q       sprawozdanie  PDP

q       sprawozdanie   Rb- 30

q       sprawozdanie   Rb- 31

q       sprawozdanie    Rb- 33

q       sprawozdanie    Rb - 34

q       bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 5 do „rozporządzenia”.

¨    W jednostce samorządu terytorialnego:

      bilans z wykonania budżetu według załącznika nr 4 do „rozporządzenia”,

      łączny bilans jednostek budżetowych obejmujący bilans urzędu jako jednostki budżetowej i bilanse jednostkowe jednostek budżetowych według załącznika nr 5 do „rozporządzenia”,

      łączny bilans zakładów budżetowych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów zakładów budżetowych według załącznika nr 5 do „rozporządzenia”,

      łączny bilans gospodarstw pomocniczych sporządzany na podstawie jednostkowych bilansów gospodarstw pomocniczych według załącznika nr 5 do „rozporządzenia”,

      skonsolidowany bilans według załącznika nr 7 do „rozporządzenia”.

3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są  za pomocą komputera.

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

q      dziennik,

q      księgę główną,

q      księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

q      wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

q      zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie,

q      zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

q      sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

q      jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

q    Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń:

          Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

          Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

          Dla zadań inwestycyjnych

          Dla dochodów i przekazywania środków należnych Budżetowi Państwa

          Lokat terminowych i wykupu bonów skarbowych

          Zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników częściowych.

Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

q      podwójnego zapisu,

q      systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,

q      powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.

Ujmowane są na nich:

q       obce środki trwałe przejściowo użytkowane

q       zaangażowanie środków na wydatki budżetowe roku bieżącego

q       zaangażowanie środków na wydatki budżetowe przyszłych lat

q       zaangażowanie środków funduszy pomocowych

¨    W Gminie Osiecznica (organ):

      planowane dochody budżetowe

      planowane wydatki budżetowe

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

 

Do prowadzeniu ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy

Opracowany przez Zakład Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. w Poznaniu – „Księgowość budżetowa”

Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dzienniki i księgę główną. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zostały przedstawione w załączniku nr 3b do zarządzenia.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

      symbole i nazwy kont

      salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego

      sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty „Zestawienia ...” są zgodne z :

q       obrotami dziennika

q       obrotami zestawienia dzienników częściowych.

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest:

q       dla wszystkich ksiąg pomocniczych w okresach miesięcznych  i na koniec roku budżetowego

 

4. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji określonej odrębnym Zarządzeniem.

W Urzędzie Gminy w Osiecznicy  występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

1). spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i  porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,

2). uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,

3). porównanie danych zapisanych w księgach Urzędu Gminy w Osiecznicy z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają:

q       czeki obce i weksle obce o terminie realizacji poniżej 3 miesięcy,

q       papiery wartościowe, np. czeki obce, bony skarbowe, weksle i inne,

q       znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów,

 

Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jednostce do używania. Kopie tego spisu wysyła się do jednostki będącej ich właścicielem.

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje kierownik jednostki.

Uzgodnienie stanu dotyczy:

q      aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,

q      należności od kontrahentów,

q      należności z tytułu udzielonych pożyczek, jeżeli takie wystąpią,

q      wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów; potwierdzenie powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej.

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu udzielonych pożyczek ( o ile wystąpią), uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:

q      należności spornych i wątpliwych,

q      należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

q      należności od pracowników,

q      należności z tytułów publicznoprawnych,

q      innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.

q       

Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu.

Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.:

q      wartości niematerialnych i prawnych,

q      długoterminowych aktywów finansowych (o ile wystąpią), np. akcji i udziałów w spółkach,

q      środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,

q      materiałów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,

q      środków pieniężnych w drodze,

q      należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz publicznoprawnych,

q      należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

q      aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1–2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,

q      gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,

q      funduszy własnych i funduszy specjalnych,

q      rezerw i przychodów przyszłych okresów,

q      innych rozliczeń międzyokresowych,

 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:

q      weryfikację ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych,

q   Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu jednostki budżetowej pod warunkiem, że zostały jej przekazane w trwały zarząd, tzn. że Gmina posiada odpowiednie dokumenty w postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd, protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie nieruchomości jednostce, potwierdzenia wpisu do ksiąg wieczystych.

Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych z wypisem z ewidencji gruntów,

 

Fundusz jednostki i fundusze celowe inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

 

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów polega na weryfikacji ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości udokumentowania poszczególnych tytułów tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. Należności długoterminowe to należności, których termin płatności przypada na następny rok budżetowy i lata kolejne.

Terminy inwentaryzowania składników majątkowych

1). Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

a). co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

c). co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.:

     - środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności (o ile występują) i zobowiązań  – drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń pisemnych prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych,

     - będące własnością innych jednostek,

     - ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, poprzez porównanie stanu faktycznego z ewidencją,

2). Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1), następujące terminy inwentaryzacji:

a). na dzień bilansowy każdego roku:

q    aktywów pieniężnych

q    kredytów bankowych

q    papierów wartościowych

q    składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji;

b). w ostatnim kwartale roku:

q    środków trwałych w budowie

q    stanu należności

q    stanu udzielonych i otrzymanych pożyczek

q    wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników majątku, z wyjątkiem znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne, składowania

q    aktywów objętych wyłącznie ewidencją ilościową

q    aktywów będących własnością innych jednostek.

c). zawsze:

q    w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,

q    w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/05
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

 

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

1). ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.,

2). ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z zm.,

3). rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz.U. Nr 153, poz. 1752, zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r., Dz.U. Nr 128, poz. 1069,

4). Uchwał Rady Gminy Osiecznica w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

5). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Dz.U. Nr 191, poz. 1957.

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego według cen wynikających z ewidencji.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość początkową i rodzaj finansowania podlegają umarzaniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Koszty według rodzajów”

 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują ;

q       środki trwałe

q       pozostałe środki trwałe

q       inwestycje (środki trwałe w budowie)

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność

q       Gminy Osiecznica,

Środki trwałe obejmują w szczególności:

q      grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),

q      lokale będące odrębną własnością,

q      budynki,

q      budowle,

q      maszyny i urządzenia,

q      środki transportu i inne rzeczy,

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

q      w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

q      w przypadku wytworzenia (budowy) we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia (budowy), zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

q      w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

q      w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

q      w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

q      w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

q      podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe”,

q      pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132), zmienionego: rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 283, poz. 2828), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 652), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 133, poz. 1480). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 401 „Amortyzacja” na koniec każdego miesiąca

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

 

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków inwestycyjnych jak i na bieżące wydatki .

Obejmują:

q       meble i dywany

q       środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe:

q       ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z  kontem 400 „Koszty według rodzajów”

q       o niskiej wartości określonej odrębnym Zarządzeniem Wojta, ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

 

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

q      niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,

q      koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

q      opłaty notarialne, sądowe itp.,

q      odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj.  kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

 

W jednostce  do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

q      dokumentacji projektowej

q      nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową

q      badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu

q      przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów

q      opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy

q      założenia stref ochronnych i zieleni

q      nadzoru autorskiego i inwestorskiego

q      ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy

q      sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania

q      inne koszty bezpośrednio związane z budową,

 

Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Przyjmowane będą do ewidencji:

q      w przypadku zakupu w cenach nabycia,

q      w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej,

q      w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu.

Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych. Dobra kultury nie podlegają umarzaniu.

 

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności – płatną w okresie powyżej roku – w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej.

¨    Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez Radę Gminy Osiecznica o ich przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w:

      decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,

      decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,

      dokumencie sprzedaży,

      dokumencie o likwidacji składników mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

 

Zapasy:

q   Urząd Gminy w Osiecznicy  prowadzi ewidencję ilościowo wartościową dla  obrotu materiałowego dla zakupionych materiałów budowlanych, znaków drogowych i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

q   Zapasy materiałów nie mający wpływu na wynik danego roku, ze względu na corocznie wystepujący na koniec roku budżetowego zapas w porównywalnej wielkości (materiały biurowe, olej opałowy, paliwo w samochodach służbowych), nie stanowią istotnej wartości do korekty zapasów i dlatego nie podlegają spisowi z natury na koniec roku i nie ujmuje się ich na koncie 310 „Materiały”

Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W jednostkach budżetowych należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, zaś podobne należności, ale o terminie zapłaty w następnym roku (kolejnych latach) ujmowane są na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Umarzanie należności dokonuje się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiecznica w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej aktualnych  kosztów wysłania upomnienia  podlegają na koniec roku budżetowego odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

 

Od 1 stycznia 2006 r. należności budżetu z tytułu (art. 63 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.):

q      opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej, administracyjnej i uzdrowiskowej – nie podlegają zaokrąglaniu,

q      podatków lokalnych – są zaokrąglane do pełnych złotych,

q      odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – zaokrągla się do pełnych złotych.

Nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nieprzekraczających kwoty 6,60 zł (art. 54 § 1 pkt 5 ordynacji).

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez  Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu.

 

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy:

q       w cenie nabycia

q       Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu:

q       długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych (sprzedaż mienia na raty)

q       należnych kar umownych oraz kwot podwyższających należności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym

 

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie:

a). wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku,

b). wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat,

c). dochodów własnych jednostek budżetowych niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi ich wydatkowanie,

d). środków funduszy pomocowych, a szczególnie pochodzących z UE, niezależnie od roku ich wydatkowania.

2. Ustalanie wyniku finansowego

¨    W jednostkach budżetowych

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 

Wynik finansowy netto składa się z:

q      wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,

q      wyniku z operacji finansowych,

q      wyniku z operacji nadzwyczajnych,

¨    W organie finansowym (gminie)

 

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych niewygasających z końcem roku, ujmowanych na odrębnych kontach: 901 „Dochody budżetowe”, 902 „Wydatki budżetowe” oraz 903 „Niewykonane wydatki”, z wyjątkiem operacji dotyczących rozliczeń z budżetem UE oraz operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach.

 

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz  pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na operacjach niekasowych”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego przez organ stanowiący jst, saldo tego konta przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu”.

 

Wynik z wykonania budżetu wykazywany w sprawozdaniu budżetowym Rb-NDS ustalany jest według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426). Wykazywana w nim nadwyżka lub deficyt jst obejmuje dochody określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966), tj. z uwzględnieniem środków funduszy pomocowych.

Załącznik nr 3.
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Zakładowy plan kont

¨    Urzędu Gminy w Osiecznicy

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik nr 3a do zarządzenia) opracowany na podstawie:

q       planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do „rozporządzenia”

¨    W Gminie Osiecznica (organ)

W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone są księgi rachunkowe:

ü    dotyczące wykonania budżetu, należności finansowych, zobowiązań finansowych, dochodów i wydatków funduszy pomocowych oraz stanu funduszy pomocowych, przychodów z tytułu prywatyzacji oraz operacji niekasowych  w oparciu zakładowy plan kont dla budżetu gminy (organ) (Załącznik nr 3b do zarządzenia) według planu kont

q       stanowiącego załącznik nr 1 do „rozporządzenia”

ü    dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w oparciu o konta  (Załącznik nr 3c do zarządzenia) opracowanego na podstawie planu kont

q       według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. Nr 50, poz. 511, zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1332)

2. Wykaz ksiąg rachunkowych (Załącznik nr 3d do zarządzenia)

 


 

Załącznik nr 3a

do Zarządzenia nr143/05

 

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej obejmuje następujące konta:

Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

q       011 Środki trwałe

q       013 Pozostałe środki trwałe

q       015 Mienie zlikwidowanych jednostek

q       020 Wartości niematerialne i prawne

q       030 Długoterminowe aktywa finansowe – obecnie nieczynne

q       071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

q       072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

q       080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

q       101 Kasa (konto nieczynne)

q       130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych

q       132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych (nieczynne)

q       135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

q       137 Rachunki środków funduszy pomocowych

q       138 Rachunki środków na prefinansowanie

q       139 Inne rachunki bankowe

q       140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

q       201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

q       221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

q       225 Rozrachunki z budżetami

q       226 Długoterminowe należności budżetowe

q       227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

q       228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

q       229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

q       231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

q       234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

q       240 Pozostałe rozrachunki

q       257 Należności z tytułu prefinansowania

q       268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

q       290 Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 – Materiały i towary

q       310 Materiały

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

q       400 Koszty według rodzaju

q       401 Amortyzacja

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

q       750 Przychody i koszty finansowe

q       760 Pozostałe przychody i koszty

q       761 Pokrycie amortyzacji

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

q       800 Fundusz jednostki

q       810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

q       840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

q       851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

q       853 Fundusze pozabudżetowe

q       855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

q       860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Konta pozabilansowe

q       996 Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych

q       997 Zaangażowanie środków funduszy pomocowych

q       998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

q       999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Zasady klasyfikacji zdarzeń wynikają z komentarza do planu kont ujętego w:

q       Opracowaniu Marii Augustowskiej pt: „Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych” w części dotyczącej samorządowych jednostek budżetowych

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej:

q       011 „Środki trwałe” według:

q       indywidualnych kart poszczególnych obiektów inwentarzowych

Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny:

q   dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy odpowiadające KŚT

i zawiera następujące informacje:

          datę przyjęcia do użytkowania, numer i rodzaj dowodu

          numer inwentarzowy obiektu

          nazwę środka trwałego

          specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny składający się z określonych części złożony środek trwały

          wartość początkową środka trwałego

          wartość po aktualizacji

          wartość po ulepszeniu

          symbol klasyfikacji środków trwałych

          stawkę amortyzacji

          roczną i miesięczną kwotę amortyzacji

          rok budowy lub produkcji

          miejsce eksploatacji (pole spisowe)

          datę rozchodu i numer dowodu (numer dowodu nadawany w systemie komputerowym księgowości)

          numer pozycji księgowania rozchodu(numer dowodu nadawany w systemie komputerowym księgowości)

          wartość umorzenia na moment rozchodu

          wartość księgową netto rozchodowanego środka trwałego.

q   013 „Pozostałe środki trwałe” według

q   kartoteki poszczególnych obiektów inwentarzowych

Pozostałym środkom trwałym o wysokiej wartości początkowej albo szczególnie ważnych dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych pozycjach. Pozostałe, mniej wartościowe środki, ujmuje się w ewidencji zbiorczo, podając łączną ich ilość i wartość, w grupach podobnych środków trwałych. Rozchód takich środków wyceniany jest w średniej cenie ustalonej dla danej grupy, liczonej jako iloraz wartości grupy i ilości grupy.

Poza szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową prowadzi się dodatkowo:

q       imienne książeczki wyposażenia w sprzęt i odzież.

Ewidencja ilościowa dotyczy następujących grup rodzajowych środków trwałych/środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 14,285% kwoty określonej w przepisach ustawy o podatku dochowym od osób prawnych

q       015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według pozycji bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami

q       020 „Wartości niematerialne i prawne” według zasad analogicznych dla środków trwałych (ewidencja zbiorcza wartości – prowadzona ręcznie)

q       030 „Długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych składników (konto nieczynne)

q       071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

q       072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych dla pozostałych środków trwałych

q       073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych składników (konto nieczynne)

q       080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) według:

          poszczególnych zadań inwestycyjnych

q       101 „Kasa” (konto nieczynne) według:

          gotówki w walucie polskiej oraz poszczególnych walut obcych znajdujących się w kasie

q       135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” według poszczególnych funduszy

q       137 „Rachunki środków funduszy pomocowych” według rachunków bankowych funduszy oraz sposobu ich wykorzystania

q       138 „Rachunki środków na prefinansowanie” według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania

q       139 „Inne rachunki bankowe” według rodzaju wydzielonych środków oraz według kontrahentów

q       140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” według:

          tytułów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na wyrażone w walucie krajowej

          osób, którym zostały powierzone

q       201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

q       221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej

q       225 „Rozrachunki z budżetami” według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem

q       226 „Długoterminowe należności budżetowe” według poszczególnych tytułów długoterminowych należności budżetowych lub długoterminowych rozliczeń z budżetem

q       227 „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów pomocowych oraz tytułów zrealizowanych dochodów

q       228 „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” według poszczególnych programów pomocowych

q       229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” według poszczególnych tytułów i podmiotów rozrachunków

q       231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” według pracowników jednostki i innych osób fizycznych, wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń

q       234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” według poszczególnych pracowników oraz według tytułów rozrachunków

q       240 „Pozostałe rozrachunki” według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń

q       257 „Należności z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów należności

q       268 „Zobowiązania z tytułu prefinansowania” według kontrahentów i tytułów zobowiązań

q       290 „Odpisy aktualizujące należności” według dłużników, od których należności dokonano odpisu aktualizującego

q       310 „Materiały” według kartotek ilościowo-wartościowych poszczególnych materiałów

q       400 „Koszty według rodzaju” według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków

q       700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” według:

          podziału sprzedaży dostosowanego do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji

q       750 „Przychody i koszty finansowe” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz według podziału na:

          przychody z operacji finansowych

          przychody z tytułu finansowych dochodów budżetowych z dalszym podziałem na pozycje planu finansowego, a w zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa uwzględnia zasady rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach sporządzane przez te organy

q       760 „Pozostałe przychody i koszty” według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

q       800 „Fundusz jednostki” według:

          tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu

q       810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” według:

          podziałek klasyfikacji budżetowej

          jednostek, którym przekazano dotacje

q       840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” według tytułów:

          przychodów przyszłych okresów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń

q       851 „Zakładowy fundusz socjalny” według:

          źródeł zwiększeń i kierunków wykorzystania funduszu

q       853 „Fundusze pozabudżetowe” według:

          poszczególnych funduszy oraz

          źródeł zwiększeń funduszy i kierunków ich wykorzystania

q       860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” według tytułów powstania strat i zysków nadzwyczajnych.


 

Załącznik 3b

do zarządzenia nr 143/05

 

Zakładowy plan kont dla budżetu gminy (organ)

Konta bilansowe:

q       133 Rachunek budżetu

q       134 Kredyty bankowe

q       137 Rachunki środków funduszy pomocowych

q       138 Rachunki środków na prefinansowanie

q       139 Inne rachunki bankowe

q       140 Inne środki pieniężne

q       222 Rozliczenie dochodów budżetowych

q       223 Rozliczenie wydatków budżetowych

q       224 Rozrachunki budżetu

q       227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

q       228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

q       240 Pozostałe rozrachunki

q       250 Należności finansowe

q       257 Należności z tytułu prefinansowania

q       260 Zobowiązania finansowe

q       268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

q       901 Dochody budżetu

q       902 Wydatki budżetu

q       903 Niewykonane wydatki

q       904 Niewygasające wydatki

q       907 Dochody z funduszy pomocowych

q       908 Wydatki z funduszy pomocowych

q       909 Rozliczenia międzyokresowe

q       960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

q       961 Niedobór lub nadwyżka budżetu

q       962 Wynik na pozostałych operacjach

q       967 Fundusze pomocowe

q       968 Prywatyzacja

Konta pozabilansowe:

991 Planowane dochody budżetu

992 Planowane wydatki budżetu

993 Rozliczenia z innymi budżetami (konto nieczynne)

 

Wykonanie budżetu przebiega

bezpośrednio z konta 133 „Rachunek budżetu”

q       za pośrednictwem rachunku bieżącego podległych jednostek budżetowych, tj. konta 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”.

Ewidencja wykonania budżetu, tj. gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych, oparta jest na zasadzie kasowej

Zasady klasyfikacji zdarzeń w zakresie kont objętych załącznikiem nr 3b do zarządzenia zostały przedstawione w komentarzu do planu kont ujętym w

q       opracowaniu  Jana Charytoniuk „Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego”, w części dotyczącej planu kont dla budżetu i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego


 

załącznik nr 3c

do Zarządzenia nr 143/05

 

Ewidencja podatków i opłat gminy

 

Dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat stosuje się księgę główną obejmującą konta:

q       011 Środki trwałe

q       101 Kasa (konto nieczynne)

q       130 Rachunek bankowy urzędu

q       140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

q       221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

q       750 Przychody i koszty finansowe

Zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zakres ksiąg pomocniczych do poszczególnych kont księgi głównej wynikają z :

q       komentarza zawartego w rozdziale 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

 


 

Załącznik nr 3d

do Zarządzenia nr 143/05

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

 

¨    W Urzędzie Gminy w Osiecznicy – jednostka budżetowa

Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych:

1.        KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

2.        KADRY I PłACE

3.        EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

4.        PODATEK ROLNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH,

5.        PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH,

6.        PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH,

7.        EWIDENCJA DOCHODÓW NIEPRZYPISANYCH,

 

q       Programy zakupione w firmie Zakład Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. 60 – 978 Poznań ul. Grimma 38, obecnie ul. H. Januszewskiej 1.

Instrukcje poszczególnych programów (będące załącznikami do zarządzenia) znajdują się na poszczególnych stanowiskach obsługujących program. W instrukcjach zawarte moduły wydruków.

¨    W jednostce samorządu terytorialnego - organ

Księgi rachunkowe w zakresie kont objętych załącznikiem nr 3b do zarządzenia prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

q       zakupionego w firmie Zakład Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. 60 – 978 Poznań ul. Grimma 38, obecnie ul. H. Januszewskiej 1.

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera:

q      wykaz programów,

q      procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów,

q      opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,

q      wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości.

q      Dla oznaczenia wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji – prowadzona odrębna ewidencja na stanowisku informatyka

     Opisy systemu przetwarzania danych poszczególnych programów komputerowych  zarówno jednostki budżetowej  jak i organu zawierają instrukcje dołączone do poszczególnych  programów.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 143/05
SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE

1. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych

 

Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to system alarmowy zainstalowany we wszystkich pokojach oraz monitoring budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są szafy zamykane na zamki zwykłe, czeki i weksle w skrytkach w szafach metalowych.

Szczególnej ochronie poddane są:

q      sprzęt komputerowy użytkowany w dziale księgowym,

q      księgowy system informatyczny,

q      kopie zapisów księgowych,

q      dowody księgowe,

q      dokumentacja inwentaryzacyjna,

q      sprawozdania budżetowe i finansowe,

q      dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

q       regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów płyty CD, DVD (przechowywane w szafie pancernej) i  inne dyski twarde na koniec każdego:

   dnia pracy

q       odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika),

q       profilaktykę antywirusowę – opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające,

q       zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls,

q       odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,

q       systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS),

Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat.

2. Przechowywanie zbiorów

W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Okresowemu przechowywaniu podlegają:

q      dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów i innych umów, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

q      dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,

q      dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

q      księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat.

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.

3. Udostępnianie danych i dokumentów

Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce:

q      w siedzibie jednostki, na pisemny wniosek o udostępnienie z wyszczególnieniem dowodów i dokumentów,  po uzyskaniu zgody (na wniosku) Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego osoby,

q      poza siedzibą jednostki, na pisemny wniosek o udostępnienie z wyszczególnieniem dowodów i dokumentów, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.

q      Radnym Gminy Osiecznica sprawozdania finansowe i budżetowe udostępniane są w siedzibie jednostki bez wniosku pisemnego na podstawie ustnej zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-07-06 09:15:34
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-07-06 09:21:00
Ostatnia zmiana:2007-07-06 09:21:00
Ilość wyświetleń:2638
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij