Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Uchwała Nr XIV/56/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 lipca 2007 r.

 

 

 

w sprawie założeń do konstrukcji budżetu gminy na 2008 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1])oraz § 4, ust. 1 Uchwały nr XXXII/167/05 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić założenia do konstrukcji budżetu Gminy Osiecznica na 2008 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

 

 

 

 

  

  

 

Założenia na 2008

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIV/56/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 lipca 2007 r.

 

 

 

Założenia do projektu  uchwały budżetowej na 2008 r.

 

 

  1. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych:

   -  wskaźnik  inflacji     - 2,3   % - średnioroczny,

  1. średni wzrost  cen usług inwestycyjnych – 14 %
  2.  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planować  wg  obecnie obowiązujących stawek, z tym, że:

-         placówki  oświatowe z podziałem na wynagrodzenia nauczycieli (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty), administracji  i pozostałych pracowników, zgodne z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi,

-          GOPS z podziałem na finansowane ze środków własnych gminy i z dotacji na realizację zadań  zleconych,

-         Pozostałe jednostki z podziałem na kadrę kierowniczą, pracowników administracyjnych i obsługę,

  1. rezerwę na podwyżki wynagrodzeń  w wysokości 6 % , w rezerwie uwzględnić planowane wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i tp)., w oświacie zgodnie z ustaleniami Ministra Oświaty, nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
  2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  od kwoty 2,600,00 zł., placówki oświatowe uwzględnią zmienioną podstawę naliczenia dla nauczycieli oraz wzrost emerytur i rent o 4,4 %
  3. wydatki rzeczowe ustalane zadaniowo z podaniem wartości kalkulacyjnej lub umownej, w tym w szczególności:

a)      energia elektryczna  – średnioroczne zużycie  z ostatnich 2 lat w kW

b)      energia cieplna - olej opałowy- średnioroczny wskaźnik z ostatnich 2 lat, gaz zgodnie z normami

  1. system organizacyjny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych pozostaje bez zmian, wychowanie  przedszkolne, obecnie funkcjonuje przedszkole publiczne – jako zakład budżetowy i dwa przedszkola niepubliczne – planowane dotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i złożonymi w terminie wnioskami. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w formie zakładu budżetowego. W przypadku zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych i planowanej likwidacji zakładów budżetowych, realizację zadań wykonywanych przez obecnie funkcjonujące zakłady budżetowe przewidzieć w formie dostosowanej do zmienionych przepisów.
  2. zadania remontowe o wartości kosztorysowej lub szacunkowej przekraczającej 3.000 zł. – określić zakres prac remontowych  i ich wartość,

 

 

  1. zadania inwestycyjne wynikające z WPI:

a)      kontynuowane   – zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością,

b)      rozpoczynane w 2008 r. – zgodnie z kosztorysem inwestorskim, ZZK lub inną zatwierdzoną kalkulacją,

  1. stawki  podatków i opłat lokalnych – ustalić  w stosunku do poziomu stawek maksymalnych  określonych przez Ministra Finansów stosując wskaźnik jak niżej:

a)      od budynków mieszkalnych lub ich części  -    100  %

b)      od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  95 – 98   %

c)      od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  100  %

d)      od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych – 100 %

e)      od pozostałych budynków lub ich części – 100  %

f)        od budowli  - 2 % ich wartości, z wyjątkiem budowli komunalnych, gdzie przewiduje się stawkę 0,5 %,,

g)      od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  - 100 %

h)      od gruntów pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -  100. %

i)        od gruntów pozostałych       -  90 %

 

Ulgi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

-         od budynków pozostałych -  20 – 25  % ustalonych stawek

-         od gruntów pozostałych  -  20 - 25 % ustalonych stawek

wymienione wyżej stawki zaokrąglać do pełnych groszy.

 

Ulgi dla pozostałych podatników:

                 -  od budowli stanowiących infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja,

                     wysypiska odpadów) – 1,5%,

 

Przewidzieć zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki zajmowane przez publiczne zakładu opieki zdrowotnej.

 

j)        od posiadania psów – pozostawić na poziomie 2007 r.

k)      opłata targowa -  1,5 % stawek górnych - zaokrąglając do pełnych zł., 

l)        podatek od środków transportowych – podniesiony o stopień wzrostu stawek określonych rozporządzeniem (zaokrąglając do pełnych złotych)

m)    podatek rolny – obniżenie ceny skupu żyta do poziomu 90 - 96 % ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS – w przypadku podniesienia ceny skupu żyta w stosunku do ceny obowiązującej na 2007 r.

n)      podatek leśny – bez obniżek cen drewna

 

 

Pozostałe założenia do projektu budżetu na 2008 r.:

1.      Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych (środki na bieżące utrzymanie),

 

 

2.      Priorytetowo ująć kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych ujętych w WPI oraz zadań na które można uzyskać dofinansowanie z innych źródeł, (środki unijne, fundusze celowe, dotacje z budżetu państwa i tp.).

3.      Dotacje przedmiotowe do zadań zleconych do realizacji ZGMiK w Osiecznicy planować w oparciu o szczegółową kalkulację przychodów i kosztów, utrzymując dotowanie do przedmiotu wykonywanych usług w zakresie bieżącego utrzymania jak w 2007 r., tj:

a)      cmentarzy komunalnych,

b)      dróg gminnych i wewnętrznych,

c)      placów i terenów zielonych,

d)      chodników,

4.      Część zadań własnych gminy przewidzieć  do realizacji stowarzyszeniom, określając zakres zadań i kwoty na ich realizację, w tym w szczególności:

a)      w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b)      sportu masowego,

c)      przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii,

d)      pomocy społecznej.

 

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanować:

1.  Kontynuację zadanie w zakresie Kompleksowego kanalizowania gminy  -

     miejscowość Ławszowa,

2.      Budowę budynku gospodarczego dla OSP w Przejęsławiu z zapleczem małej

                świetlicy.

3.      Budowa budynku szkoły w Tomisławie – przy wykorzystaniu środków

zewnętrznych z Unii Europejskiej i budżetu państwa

4.      Przygotowanie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż głównych dróg na terenie

Gminy,

           5.   Przygotowanie do budowy drogi Osieczów – Dobra.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-08-01 11:38:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-08-01 11:40:38
Ostatnia zmiana:2007-08-01 11:40:38
Ilość wyświetleń:899

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij