Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Osiecznica, 2007.09.11

 

 

 

Zarządzenie nr 53

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 września 2007 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej naboru na stanowisko kierownicze

                  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia naboru na stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy w Osiecznicy powołuje się komisje konkursową w składzie:

 

1. Waldemar Nalazek                      - członek

2. Wanda Abram                             - członek

3. Izabela Pałka                               - członek

4. Małgorzata Sokołowska             - członek

5. Małgorzata Słonecka                  - członek

 

§ 2.

 

Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Komisja dokona wyboru kandydata (kandydatów) na stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy w Osiecznicy na podstawie kryteriów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 53

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 września 2007 r.

 

Regulamin pracy

Komisji konkursowej naboru na stanowiska kierownicze

w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

I.  Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Osiecznica.

 

II. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania niezbędne 

    określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

    ‘KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO” :

1/ obywatelstwo polskie

2/ ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia      

    praw  publicznych

3/  Wykształcenie wyższe ( preferowane administracyjne lub prawnicze).

4/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  

    stanowisku.

5/ posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym posiada łącznie co najmniej 

    trzyletni  staż pracy:

    a/ na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych lub

    b/ w służbie cywilnej lub

    c/ w służbie zagranicznej lub z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi

        lub

    d/ w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i 

        obsługi  lub

    e/ na kierowniczych stanowiskach państwowych,

 6/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7/ nieposzlakowana opinia

 

III. Do konkursu mogą przystąpić kandydacie, którzy przedłożą następujące

     dokumenty:

   1/  list motywacyjny i CV,

2/  kwestionariusz osobowy

3/  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni 

     praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,

4/  dyplom dokumentujący posiadane wyższe wykształcenie,

5/  zaświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającym na zatrudnienie       

     na określonym stanowisku,

6/  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 

     umyślne

7/  świadectwa pracy

8/  dokumenty potwierdzające odpowiednie przygotowanie do pracy na wymienionym  

     stanowisku (np. zaświadczenia, świadectwa ukończenia szkoleń, kursów itp.)

9/  oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie swoich danych 

      osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

      danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 920 z późniejszymi 

      zmianami)

Dokumenty potwierdzające wykształcenie, odpowiednie przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika USC kandydat składa w formie kserokopii.

- 2-

 

 

IV. Konkurs przeprowadza komisja w składzie nie mniejszym niż 2/3 jej członków. 

      Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza

 

V.  Komisja dokładnie sprawdza złożone dokumenty na posiedzeniu niejawnym i  

     podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do dalszego  

     udziału w konkursie.

 

VI. Decyzję o dopuszczeniu do konkursu podejmuje komisja jawnie bezwzględną    

      większością głosów. W przypadku 50 % za dopuszczeniem i 50 % przeciw, 

      przeważa głos przewodniczącego.

 

VII Wysłuchanie kandydatów odbywa się pojedynczo w czasie ok. 20 minut.

 

VIII.Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, komisja dokonuje wyboru kandydata, 

      który uzyskał największą liczbę punktów.

 

IX. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego 

     kandydata, Wójt po dodatkowej konsultacji z komisją dokonuje ostatecznego 

     wyboru.

 

X. Z przeprowadzonego konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

     obecni członkowie komisji.

 

XI. Protokół z wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy w   

     Osiecznicy przedstawia Wójtowi Gminy – Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

XII.Wyboru kandydata na stanowisko kierownicze w urzędnicze w Urzędzie Gminy w 

     Osiecznicy dokonuje Wójt Gminy Osiecznica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 53

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 września 2007 r.

 

 

 

Kryteria wyboru kandydata

na stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy w Osiecznicy:

 

 

Spełnienie wymogów formalnych wynikających z art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o

pracownikach samorządowych – maksymalnie można przyznać 4 pkt - ......... pkt,

 

 

Posiadający wykształcenie wyższe (administracyjne lub prawnicze)

-     maksymalnie można przyznać 2 pkt  -                                                   ….……. pkt,

 

 

Szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej

 i specjalistycznej, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe

 – maksymalnie można przyznać 2 pkt  -                                                 ………….. pkt,

 

 

Doświadczenie zawodowe - maksymalnie można przyznać 2 pkt  - …..…….. pkt,

 

 

Umiejętności - maksymalnie można przyznać 6 pkt  -                            …………..pkt,

 

 

Cechy osobowe -     maksymalnie można przyznać 2 pkt  -       …………. pkt,

 

 

Predyspozycje -  maksymalnie można przyznać 2 pkt  -                        …………. pkt

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-09-14 13:54:11
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-09-14 13:56:16
Ostatnia zmiana:2007-09-14 13:56:56
Ilość wyświetleń:848
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij