Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

UCHWAŁA   Nr   XVII/75/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 28 listopada 2007 r.

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

 

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2572 z późn. zm[2].)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Osiecznica dla prowadzonych na terenie gminy niepublicznych przedszkoli.

 

            § 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

            2. Za wydatki bieżące, określone w ust. 1 należy rozumieć wydatki bieżące ponoszone przez przedszkola publiczne Gminy Osiecznica bez nakładów inwestycyjnych.

 

            § 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na okres jednego roku budżetowego.

            2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

            3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane:

1)      nazwę i adres podmiotu prowadzącego przedszkole,

2)      nazwę i adres przedszkola,

3)      numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Gminę Osiecznica

4)      planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego, w tym liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Osiecznica,

5)      planowaną liczbę dzieci niepełnosprawnych,

6)      nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

           4.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkole przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca wniosek o przekazanie dotacji na miesiąc bieżący zawierający informację o średniej liczbie uczniów w przedszkolu w miesiącu poprzednim. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały.

 2. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest, z zastrzeżeniem ust.3, na każdego ucznia wykazanego we wniosku, o którym mowa w ust.1 i przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

4. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację zawarte we wniosku, o którym mowa w ust.1., Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na kolejny miesiąc.

5. Wstrzymanie wypłaty dotacji na dany miesiąc może nastąpić w przypadku nie złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 lub uzyskania informacji o ustaniu prawa do dotacji.

Złożenie zaległego wniosku jest podstawą do przekazania niewypłaconej raty dotacji. Przekazanie niewypłaconej raty dotacji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia zaległego wniosku.

 

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:

1)      zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole,

2)      wykreślenia przedszkola z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 6. 1. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji osoba prowadząca przedszkole dokonuje w terminie do 20 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

         3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wysokości wyższej niż należna wyliczona na średnią liczbę uczniów przedszkola w roku.

         4. Zwrotowi do budżetu gminy podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości.

5. W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w terminie określonym w ust. 1 Wójt Gminy Osiecznica wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby uczniów podanej we wniosku o przyznanie dotacji.

7. W ramach tego rozliczenia w terminie do 31 marca dotowanemu przekazuje się wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok.

 

§ 7. Faktyczną liczbę uczniów w przedszkolu ustala się na podstawie zapisów w ewidencji uczniów, uwzględniając następujące zasady:

1)      faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu osoba prowadząca przedszkole ustala jako średnią liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę uczniów z danego miesiąca sumuje się dzienne stany uczniów i dzieli się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

2)      w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (okres wakacji) przyjmuje się średnią liczbę uczniów w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec.

 

§  8. Wójt Gminy ma prawo:

1)      wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji uczniów,

2)      kontroli uczęszczania dzieci do przedszkola (obecności na zajęciach),

3)      kontroli wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

4)      żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola nie będący mieszkańcem gminy Osiecznica.

 

§ 9. Wójt Gminy Osiecznica w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej przekazuje osobom prowadzącym niepubliczne przedszkola informację o wysokości dotacji przysługującej na jednego ucznia w danym roku budżetowym.

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr III/28/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych po dniu 1 stycznia 2008 r.

 


 

Uzasadnienie:

 

            Wychowanie przedszkolne jest zadaniem własnym gminy, które może być realizowane przez sieć przedszkoli publicznych i niepublicznych. Koszty działalności przedszkola publicznego pokrywane są w części pomniejszone o wpłaty rodziców z budżetu gminy. Gmina zobowiązana jest przepisem art. 90, ust.2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, udzielić dotacji dla przedszkola niepublicznego w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niżej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Art. 90, ust. 2c tejże ustawy mówi: „Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust.2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust.2b”. Zgodnie z przepisami ustawy o oświacie wiek przedszkolny obejmuje dzieci od 3 do 6 roku życia, w szczególnych (brak wyjaśnienia) przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 lat życia.

Na terenie Gminy Osiecznica w miejscowości Świętoszów działają obecnie dwa przedszkola niepubliczne (w przyszłości może ich być więcej), do których uczęszczają dzieci zarówno będące mieszkańcami naszej gminy, jak i dzieci spoza terenu Gminy Osiecznica. W celu uniknięcia przypadków wykazywania tych samych uczniów w obu przedszkolach, bądź dzieci, które nie są w wieku przedszkolnym, koniecznym jest nałożenie na prowadzących przedszkola obowiązku przedkładania niezbędnych danych do ustalenia prawidłowej wysokości dotacji. Ponadto za dzieci zamieszkałe poza terenem naszej gminy, na które zobowiązani jesteśmy przekazać podmiotom prowadzącym przedszkole dotację, gminie naszej przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów udzielonej dotacji od gminy, której mieszkańcem jest dziecko. Występując do gmin o zwrot dotacji zobowiązani jesteśmy podać dane dziecka (nazwisko, imię, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) pozwalające władzom gminy, do której się zwracamy na identyfikację dziecka, za które żądany jest zwrot kosztów udzielonej dotacji.

Ponieważ żądane, od podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne, dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do ustalenia należnej dotacji (nazwisko i mię, data urodzenia, PESEL i adres zamieszkania dziecka) oraz uzyskania zwrotu dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu naszej gminy od gmin, których mieszkańcami są te dzieci, nie narusza to przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101,poz. 926 - art. 23, ust.1, pkt. 2 i 4, art.26, ust.2 i art.29, ust.2 i 4).

Mając na uwadze wykorzystanie środków publicznych na cele zgodne z przepisami prawa oraz nie naruszając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zaproponowałem w załącznikach do niniejszej uchwały nałożenie na podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne obowiązku przekazywania gminie niezbędnych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 


Wzór nr 1

…………………………..

      (oznaczenie podmiotu)

 

Wniosek

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Osiecznica na prowadzenie niepublicznego przedszkola na rok ……….

 

1.      ………………………………………………………………………………………………

(podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole i adres i telefon kontaktowy)

 

2.      ……………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa niepublicznego przedszkola i adres)

 

3.      ……………………………………………………………………………………………….

(data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji dokonanego zgodnie  z przepisami ustawy o oświacie)

 

4.      ……………………………………………………………………………………………….

(nazwa rachunku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja)

5.      Planowana liczba dzieci:

1)      w okresie od stycznia do sierpnia ogółem…………………...

w tym:

a) zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica ………………..

b) zamieszkałych na terenie innych gmin   …………………….

c) niepełnosprawnych …….

2)      w okresie od września do grudnia ogółem…………………...

w tym:

a) zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica ………………..

b) zamieszkałych na terenie innych gmin   …………………….

c)   niepełnosprawnych

 

Oświadczenia i podpis osoby prowadzącej przedszkole

 

Zobowiązuję się do powiadomienia w ciągu 7 dni o zmianie danych wykazanych we wniosku.

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

 

Oświadczam, że w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy

 

 

Załączniki:

1.      kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji,

 

 

……………………………..                                                ………………………………

        (miejscowość, data)                                               (czytelny podpis składającego wniosek)[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327 i Nr 138, poz.974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz. 542

Załączniki

Załącznik nr 1 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-05 13:37:17
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-05 13:40:16
Ostatnia zmiana:2007-12-05 13:51:39
Ilość wyświetleń:837
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij