Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVII/74/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 28 listopada 2007 r.

 

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2572 z późn. zm[2].)

Rada Gminy Osiecznica  uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się miesięczną opłatę rodziców (opiekunów) za świadczenia prowadzonych przez Gminę Osiecznica przedszkoli publicznych

 

§ 2

Opłata, o której mowa w § 1 obejmuje:

  1. zakres przekraczający realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz koszty przygotowania posiłków,
  2. pełny zwrot kosztów zakupu surowców wykorzystanych do przyrządzania posiłków.

 

§ 3

  1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt.1 wynosi 2,5% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zaokrąglonej do pełnych złotych, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej i wnoszona jest z góry w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
  2. W przypadku uczęszczania do przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny, opłata stała za drugie i kolejne dziecko wynosi:

a)      90% opłaty ustalonej jak w ust.1 za drugie dziecko, zaokrąglona do pełnych złotych,

b)      80% opłaty ustalonej jak w pkt.1 za trzecie i kolejne dzieci, zaokrąglona do pełnych złotych.

  1. Opłata, o której mowa w § 2 ust.2  ustalana jest w oparciu  o miesięczny koszt zakupu artykułów żywnościowych  podzielony przez liczbę osób korzystających z wyżywienia w danym miesiącu i wnoszona jest w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 

§ 4

  1. Opłaty określonej w § 2 ust 1 nie wnosi się za okres przerwy urlopowej przedszkola oraz za okres wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka przez pełny miesiąc kalendarzowy.
  2. Opłata określona w § 2, ust. 2 podlega obniżeniu za dni nieobecności dziecka, powyżej trzech dni, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności.

 

§ 5

      1.   Zobowiązuje się Dyrektora przedszkola do ogłaszania kwotowej wysokości opłaty

            określonej w § 2, ust.1 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkola  

            Publicznych na terenie Gminy Osiecznicy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

            Osiecznica.

  1. Wysokość opłaty określonej w § 2, ust.2 ustala co miesiąc Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Osiecznicy według zasady określonej w § 3, ust.3 i ogłasza poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała XXV/144/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za usługi świadczone przez Gminne Przedszkole w Osiecznicy.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz


 

Uzasadnienie:

 

Według obecnie obowiązującej uchwały opłaty za stały pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym stanowią 4.5% planu rocznych wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie przedszkola. Tak ustalony sposób liczenia opłaty wymaga corocznie ustalania kwoty opłaty Zarządzeniem Wójta Gminy i w przypadku zmniejszenia kosztów utrzymania zmniejsza się również opłata za przedszkole. Odniesienie opłaty do danych wynikających z ustawy budżetowej pozwoli na wyeliminowanie określania tej opłaty zarządzeniami Wójta Gminy.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określona w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. wynosi 1.766,46 zł., 2,5% z tej kwoty = 44,16 zł., zaokrąglona do pełnych złotych – 44,00 zł., na drugie dziecko z rodziny - 40,00 zł., na trzecie i kolejne dziecko – 35,00 zł.

Obecnie opłata za stały pobyt dziecka ustalona wg. dotychczas obowiązujących zasad wynosi 30,00 zł.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327 i Nr 138, poz.974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz. 542

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-05 13:57:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-05 13:59:23
Ostatnia zmiana:2007-12-05 13:59:23
Ilość wyświetleń:603
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij