Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XVII/73/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  28 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojemników na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów”.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit c  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 82, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2])

         Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zaciągnąć w 2007 r. pożyczkę w wysokości 25.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.„Zakup pojemników na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów”

2. Zabezpieczyć pożyczkę w formie weksla „in blanco” wystawionego przez Gminę Osiecznica na zasadach określonych w umowie pożyczki i deklaracji wekslowej oraz w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

3. Pożyczka spłacona będzie z dochodów własnych gminy – z wpływów z podatków i opłat lokalnych.

4. Prognoza długu gminy na okres spłaty zadłużenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§  3

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz


Załącznik  1
do Uchwały Nr XVII/73/07
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 listopada 2007 r.
Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2006 r. Prognoza 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dochody ogółem     17 940 459       23 175 788       20 672 000       20 419 628       21 542 842       21 650 500       21 485 700       20 390 000       20 543 000   
Wydatki ogółem, w tym     36 289 533       31 547 788       24 110 000       23 008 200       23 170 000       22 380 500       21 330 000       20 385 000       20 472 000   
wydatki bieżące, z tego     26 143 158       15 399 807       14 910 000       15 758 200       15 970 000       16 380 500       17 330 000       17 385 000       17 472 000   
wydatki bieżące związane ze spłatą długu (odsetki)              4 616            153 002            127 750            103 250              77 000              50 750              28 000              14 000                3 750   
wydatki majątkowe     10 146 375       16 147 981         9 200 000         7 250 000         7 200 000         6 000 000         4 000 000         3 000 000         3 000 000   
Nadwyżka / deficyt (1.-2.) -   18 349 074    -   8 372 000    -   3 438 000    -   2 588 572    -   1 627 158    -      730 000            155 700                5 000              71 000   
Finansowanie (5.- 6.)     18 349 074         8 372 000         3 438 000         2 588 572         1 627 158            730 000    -      155 700    -          5 000    -        71 000   
Przychody ogółem     18 424 074         9 672 352         4 138 000         3 288 572         2 377 158         1 480 000            494 300            395 000            329 000   
zaciągnięte pożyczki          511 000         5 625 352                       -                       -                       -                       -                       -                       -     
planowana pożyczka            25 000                 
wolne środki z tyt. niespłaconych pożyczek i kredytów            75 000                       -         4 138 000         3 288 572         2 377 158         1 480 000            494 300            395 000            329 000   
nadwyżka z lat ubiegłych     17 838 074         4 022 000                       -                       -                       -                       -                       -                       -     
Rozchody ogółem            75 000         1 300 352            700 000            700 000            750 000            750 000            650 000            400 000            400 000   
spłaty kredytów                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -     
spłaty pożyczek            75 000         1 300 352            700 000            700 000            750 000            750 000            650 000            400 000            400 000   
Stan zadłużenia na koniec roku                         (5.1.+ 5.2.+ 5.3.- 6.1.- 6.2.)                      -         4 350 000         3 650 000         2 950 000         2 200 000         1 450 000            800 000            400 000                       -   
Wskaźnik długu do dochodu % (7./1.)*100%  (art..170 ust.3 uofp) 0,00% 18,77% 17,66% 14,45% 10,21% 6,70% 3,72% 1,96% 0,00%
Roczna spłata zadłużenia                                (6.1.+ 6.2.+ 2.1.)            79 616         1 453 354            827 750            803 250            827 000            800 750            678 000            414 000            403 750   
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia % (8./1.)*100%   (art..169 ust.1 uofp) 0,44% 6,27% 4,00% 3,93% 3,84% 3,70% 3,16% 2,03% 1,97%
Sumy kontrolne                  
dochody ogółem + przychody (1. + 5.)     36 364 533       32 848 140       24 810 000       23 708 200       23 920 000       23 130 500       21 980 000       20 785 000       20 872 000   
wydatki ogółem + rozchody (2. + 6.)     36 364 533       32 848 140       24 810 000       23 708 200       23 920 000       23 130 500       21 980 000       20 785 000       20 872 000   
sporz. J. Miętkiewicz

 

Uzasadnienie do uchwały.

 

          W planach wydatków GFOŚiGW na 2007 r. ujęto wydatek na realizację zadania pn.„Zakup pojemników na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów”. Zgodnie z zasadami gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadanie to może być dofinansowane w formie dotacji do wysokości 25% wartości zakupu, co stanowi 24.000,00 zł. Jednak warunkiem otrzymania dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki na to zadanie.

Mając na uwadze taką formę dofinansowania wnoszę o zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki w kwocie 25.000,00 zł. i spłacenie jej jeszcze w roku bieżącym.

 

Po podjęciu niniejszej uchwały, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zamkną się  kwotą  5.650.352,00 zł., z tego:

1. zakup samochodu i pojemników   - 425.352,00 zł.

2. Sanitacja Gminy – I etap budowa kanalizacji w Tomisławiu – 1.100.000,00 zł.

3. Sanitacja Gminy – II etap budowa kanalizacji w Osieczowie, uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji w Osiecznicy i w Świętoszowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecznicy – 2.700.000,00 zł.

4. Sanitacja Gminy III etap budowa kanalizacji w Przejęsławiu – 1.400.000,00 zł.

5. Zakup pojemników – 25.000,00 zł.

 

Dołączona do niniejszej uchwały prognoza długu gminy uwzględnia zwiększone przychody o pożyczkę w wysokości 25.000,00 zł..

 

W 2007 r. planowana jest spłata pożyczek w łącznej kwocie – 1.300.352,00 zł., z tego:

- pożyczka w kwocie 425.352,00 zł. w całości spłacona w 2007 r.

- z pożyczki 1.100.000,00 zł. – kwota 350.000,00 zł.

- z pożyczki 2.700.000,00 zł. – kwota 500.000,00 zł.

- z pożyczki 25.000,00 zł.      – kwota   25.000,00 zł.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-05 14:00:53
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-05 14:04:12
Ostatnia zmiana:2007-12-05 14:04:12
Ilość wyświetleń:744
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij