Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XVIII/80/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  11 grudnia 2007  r.

 

 

w sprawie:  stawek podatku  od środków transportowych  

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art.10, ust.1 i 2, art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z póżn, zm.[2])

Rada Gminy Osiecznica   uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych  jak niżej:

 

1.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

a)

od powyżej 3,5 tony do  5,5 tony włącznie

468,00 zł.

 

b)

powyżej  5,5 tony do  9 ton włącznie

774,00 zł.

 

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

984,00 zł.

 

2.   Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

      w zależności od ilości osi i rodzaju zawieszenia.

 

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

a)

od 3,5 tony do poniżej  5,5 tony

456,00 zł.

 

b)

od 5,5 tony do poniżej 7,5 tony

600,00 zł.

 

c)

od 7,5 tony do poniżej 9,5 tony

750,00 zł.

 

d)

od 9,5 tony do poniżej 12 ton

1.008,00 zł.

 

4.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od ilości osi i rodzaju zawieszenia:

 

 

 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

5.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

a)

od 7 ton do  9 ton włącznie

666,00 zł.

 

b)

powyżej  9 tony do poniżej 12 ton

984,00 zł.

 

6.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

 

 


 

 

7.

Autobusy w zależności od liczby  miejsc do siedzenia:

 

 

 

a)

poniżej  15 miejsc

1.008,00 zł.

 

 

a)

równej i wyższej niż 15 miejsc do poniżej 30  miejsc

1.350,00 zł.

 

 

b)

równej i wyższej niż 30

1.656,00 zł.

 

 

§ 2

 

Uchyla się uchwałę Nr XVII/71/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jednak nie wczesniej niż od 1 stycznia 2008  roku.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica, który zobowiązany jest również do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w jednostkach organizacyjnych gminy przed dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik nr

1

 

 

 

do uchwały nr XVIII/80/07

 

 

 

 

Rady Gminy Osiecznica

 

 

 

z dnia 11 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawki  roczne  podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton

 

 

 

 

 

l.p

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita               (w tonach)

stawka roczna  podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

dwie osie

1

12

13

                1.020,00 zł

                1.080,00 zł

2

13

14

                1.080,00 zł

                1.176,00 zł

3

14

15

                1.176,00 zł

                1.296,00 zł

4

15

 

                1.296,00 zł

                1 452,00 zł

trzy osie

1

12

17

                1.080,00 zł

                1.188,00 zł

2

17

19

                1.212,00 zł

                1.296,00 zł

3

19

21

                1.296,00 zł

                1.392,00 zł

4

21

23

                1.392,00 zł

                1.500,00 zł

5

23

25

                1.500,00 zł

                1.620,00 zł

6

25

 

                1.620,00 zł

                1.716,00 zł

cztery  i więcej osi

1

12

25

                1.404,00 zł

                1.464,00 zł

2

25

27

                1.464,00 zł

                1.524,00 zł

3

27

29

                1.524,00 zł

                1.920,00 zł

4

29

31

                1.920,00 zł

                2.508,00 zł

5

31

 

                1.980,00 zł

                2.520,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr

2

 

 

 

do uchwały nr XVIII/80/07

 

 

 

 

Rady Gminy Osiecznica

 

 

 

z dnia 11 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Stawki roczne podatku od środków transportowych  dla ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu  równej lub wyższej niż 12 ton

 

 

 

 

 

lp

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa                                              ( w tonach)

stawka roczna  podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

4

5

dwie osie

1

12

18

                   792,00 zł

                   984,00 zł

2

18

25

                1.164,00 zł

                1.290,00 zł

3

25

31

                1.290,00 zł

                1.416,00 zł

4

31

 

                1.458,00 zł

                1.986,00zł

trzy osie

1

12

40

                1.284,00 zł

                1.764,00 zł

2

40

 

                1.764,00 zł

                2.568,00 zł

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik nr

3

 

 

 

do uchwały nr XVIII/80/07

 

 

 

 

Rady Gminy Osiecznica

 

 

 

z dnia 11 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Stawki roczne podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

lp

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy                                                                                     (w tonach)

stawka roczna podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

 jedna oś

1

12

18

                  600,00 zł

                  666,00 zł

2

18

25

                  666,00 zł

                  786,00 zł

3

25

 

                  782,00 zł

                  912,00 zł

dwie osie

1

12

28

                  666,00 zł

                  792,00 zł

2

28

33

                  912,00 zł

                1.032,00 zł

3

33

38

                1.032,00 zł

                1.332,00 zł

4

38

 

                1.176,00 zł

                1.740,00 zł

trzy osie

1

12

38

                  852,00 zł

                1.032,00 zł

2

38

 

                1.032,00 zł

                1.314,00 zł

 


Uzasadnienie

 

Stawki podatku od środków transportowych nie były zmieniane przez ostatnie dwa lata, według obecnej uchwały obowiązują od 1 stycznia 2006 r.

Ponieważ na 2007 r. stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finasów wzrosły o 0,9 %  w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w 2006 r. i  na 2008 r. stosunku do obowiązujących maksymalnych w 2007 r. wzrosły o kolejne  2,2 %, stąd moja propozycja zmiany wysokości podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2008 r.

Dla porównania obecnie obowiązujących stawek podatku do stawek proponowanych przekazuję Szanownej Radzie tabele porównawcze.

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r.Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-19 12:34:56
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-19 12:36:24
Ostatnia zmiana:2007-12-19 12:36:24
Ilość wyświetleń:1719
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij