Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała   Nr  XIX/82/07

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 17 grudnia 2007 r.

 

 

 

w sprawie: budżetu gminy Osiecznica na 2008 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 165, art. 166, art. 168, ust.2, pkt. 3,5 i 6, art.173, art.174, art. 175, art. 176, ust. 1, art.184 i art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

            Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

                                                                        § 1

 

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

19 275 404,00

zł.

 

z tego:

1. Dochody bieżące                    w wysokości    

z tego:

 

18 566 404,00     

 

zł.

1)

dochody z podatków i opłat lokalnych

6 864 964,00

zł.

2)

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 371 352,00

zł.

3)

dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy

 

511 900,00

zł.

4)

pozostałe dochody własne

11 800,00

zł.

6)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

100 000,00

 

zł.

7)

Subwencje

5 988 643,00

zł.

 

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

            samorządu terytorialnego

 

4 963 502,00

 

zł.

8)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

 

 

2 259 665,00

 

 

zł.

9)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

432 440,00

 

zł.

10)

Środki z UE i krajowe na realizację programów  z udziałem

środków unijnych

 

25 640,00

 

zł.

 

 

 

 

2. Dochody majątkowe               w wysokości

 

 

 

 

709 000,00

 

 

 

zł.

Prognozę dochodów budżetowych według źródeł  zawiera załącznik nr 1

Prognozę dochodów budżetowych  w pełnej klasyfikacji zawiera załącznik nr 1a

 

§  2

 

 

 

 

1

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

23 779 187,00

zł.

 

z tego:

 

 

1)

Wydatki bieżące

14 635 187,00

zł.

 

w tym:

 

 

 

-         wynagrodzenia

5 454 901,00

  zł.

 

-         pochodne od wynagrodzeń

1 002 806,00

zł.

 

-         dotacje

1 818 869,00

zł.

 

-         wydatki na obsługę długu

136 500,00

zł.

 

  2)

Wydatki majątkowe

9 144 000,00

 

zł.

 

z tego

 

 

 

-         na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

      realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy

 

9 050 000,00

 

zł.

 

              -   w tym: rezerwa celowa

100 000,00

zł.

 

-         pozostałe wydatki majątkowe

94 000,00

zł.

 

 

 

 

Wydatki budżetowe  w pełnej klasyfikacji  zawiera załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2a

 

                                                                §  3

 

Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

 

1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej

634 420,00

zł.

2) Zespół  Szkół w Osiecznicy

1 519 174,00

zł.

3) Szkoła Podstawowa w Parowej

679 624,00

zł.

4) Zespół Szkół w Świętoszowie

1 609 068,00

zł.

5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

521 216,00

zł.

Razem

4 963 502,00

zł.

 

 

Środki dla  poszczególnych jednostek oświatowych:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2b

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa załącznik nr 2c

 

 

Zestawienie prognozy dochodów i planów wydatków budżetowych

 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 4

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości

4 503 783,00

zł.

 

 

 

 1.1. Przychody budżetu gminy  na kwotę

5 228 783,00

zł.

 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę

725 000,00

zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

 

 

 

 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę

2 000 000,00

  zł.

 2.2. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

        wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

 

       3 228 783,00

 

  zł.

 

 

 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania

    finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę

 

725 000,00

 

  zł.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. określa  załącznik nr 5

 

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa

   załącznik nr 6

 

                                                               § 5

 

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw

   pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

1)

Zakłady budżetowe:

 

 

a)

Przychody w wysokości

3 340 813,00

zł.

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości

343 880,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

3 329 380,00

zł.

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości

1 579 275,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 7

 

 

2)

Gospodarstwa pomocnicze:

 

 

a)

Przychody w wysokości

39 260,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

39 360,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 8

 

3)

Rachunki dochodów własnych

 

 

a)

Przychody w wysokości

31 250,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

31 250,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa załącznik nr 9

 

 

 

 

 

 

                                                                §  6

 

1

Dotacje udzielane z budżetu gminy

w kwocie

1 818 869,00

zł.

 

 

 z tego:

 

 

 

 

 1.

Ochrona przeciwpożarowa

w kwocie

75 000,00

zł.

 

a)

Ochotnicze Straże Pożarne            

kwota

75 000,00

zł.

 

2.

Placówki Oświatowo – wychowawcze

w kwocie

773 730,00

zł.

 

a)

Gminne Przedszkole w Osiecznicy           

kwota

343 880,00

zł.

 

b)

Przedszkola Niepubliczne

kwota

429 850,00

zł.

   

3.  

Inne jednostki

w kwocie

39 880,00

zł.

   

 

Ochrona zdrowia

w kwocie

37 080,00

zł.

 

a)

Jednostki pozostałe zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

i zwalczania narkomanii           

 

 

 

kwota

 

 

 

32 080,00

 

 

 

zł.

 

b)

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi            

 

 

kwota

 

 

5 000,00

 

 

zł.

 

4.

Pomoc społeczna

w kwocie

2.800,00

zł.

 

a)

Stowarzyszenia  prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w żywność

 

kwota

 

2.800,00

 

zł.

 

5.

Instytucje  kultury -   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Osiecznicy

 

w kwocie

 

829 719,00

 

zł.

 

 

z tego: na utrzymanie:

 

 

 

 

a)

domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby

kwota

477 535,00

zł.

 

b)

Bibliotek

kwota

206 914,00

zł.

 

c)

pozostała działalność

kwota

145 270,00

zł.

 

6.

Kultura fizyczna i sport

w kwocie

93 900,00

zł.

 

a)

Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Osiecznica  na realizację zadań w zakresie sportu masowego            

 

 

kwota

 

 

93 900,00

 

 

zł.

 

 7.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w kwocie

6 640,00

zł.

 

a)

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu            

kwota

6 640,00

zł.

 

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu  konkursu.  

 

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy oraz limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa załącznik nr  10

 

 

 

                                                        §    7

 

 

 

Dotacje dla przedszkoli – stawki dotacji na jedno dziecko

 

w kwocie

 

773 730,00

 

zł.

z tego:

1. dotacja dla Gminnego Przedszkola w Osiecznicy                   kwota                343 880,00  zł.

     - dotacja miesięczna na jedno dziecko w przedszkolu publicznym –

        477,61 zł.

 

 

2. dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych                                  kwota      

429 850,00

zł.

     - dotacja miesięczna na jedno dziecko w przedszkoli

        niepublicznym  - 358,21 zł.

 

 

Kwoty dotacji dla przedszkoli określa załącznik nr  11

 

 

                                                                §    8

 

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 i innych zadań zleconych ustawami w  kwotach:

 

-    dochody

2 259 665,00

zł.

 

-    wydatki

2 259 665,00

zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 12

 

2

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

        podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości                      20 000,00   .

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 12a

 

                                                              

                                                               §  9

 

 

 

Rezerwy budżetowe w wysokości

245 000,00

zł.

1.

Rezerwa ogólna

140 000,00

  zł.

2.

Rezerwy celowe

105 000,00

zł.

 

z tego:

 -     na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

       kryzysowego

 

 

5.000,00

 

 

zł.

 

 -     na zadania ujęte w WPI

100 000,00

zł.

 

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr  13

                                                              

                                                                 §  10

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

-         dochody              -               100 000,00 zł.

-         wydatki               -               111 880,00 zł.

  zgodnie z załącznikiem nr  14

 

                                                              §  11

 

Wydatki budżetowe  na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

wlatach 2008 – 2009  i dalsze lata.

                                                                                    w wysokości                 9 050 000,00  zł. Limit wydatków  na ten cel zawiera załącznik nr   15

 

                                                              §   12

 

1.     Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki

       Wodnej  jak niżej:

 

1)

Przychody w wysokości

66 800,00

zł.

 

2)

Wydatki  w wysokości

158 000,00

zł.

 

 

Plan przychodów i wydatków  funduszy celowych zawiera załącznik nr 16

 

                                                               

                                                              §   13

 

 Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do 500.000 zł.
  2. zaciągania zobowiązań wynikających z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE –  do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach,
  3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  1.500.000 zł.
  4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  5. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
  7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

                            

                                                                §  14

 

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec

 

                                                                §  15

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                § 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

Załącznik 1 i 1a (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 2 2a 3 4 5 (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2b i 2c (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 i 9 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 10 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 11 dotacje dla przedszkoli (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 12 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 12a (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 13 rezerwy (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 14 przeciwdziałanie alkoholizmowi (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 15 WPI - program wieloletni (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 16 GFOŚiGW (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-12-20 10:20:16
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-12-20 10:25:00
Ostatnia zmiana:2007-12-20 10:25:00
Ilość wyświetleń:1034
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij