Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                    ZARZĄDZENIE nr 2/08

                             Wójta Gminy Osiecznica

                                         z dnia 07 stycznia 2008r.

 

 

zmieniające Zarządzenie nr 8/05 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1])

 

   § 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową  dokonującą  wyboru ofert na realizację zadań

 z   zakresu działalności pożytku publicznego w składzie:

 

1)      Przewodniczący Komisji:         Irena Słonecka            

2)      Członek Komisji                      Józefa Miętkiewicz

3)      Członek Komisji                      Jolanta Buryło

4)      Członek  Komisji                     Mirosława Fercho

 

2. Komisja przy rozpatrywaniu ofert może posiłkować się  opinią  pracownika lub jednostki merytorycznie odpowiedzialnej za realizację  danego zadania.

3. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza ocenę merytoryczną złożonej     oferty  i przedkłada Komisji.

 

§ 2. Uchwala się regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 2/08

                                                                                              Wójta Gminy Osiecznica

                                                                                              z dnia 07 stycznia 2008r.

 

Regulamin

pracy Komisji Konkursowej dokonującej wyboru ofert w zakresie realizowania zadań

z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 

   § 1. Posiedzenia Komisji odbywają się  przy obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego.

   § 2. 1. Wybór  oferty dokonywany jest w drodze głosowania  z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) zgodność oferty z  zadaniem konkursu,

b) możliwość realizacji  zadania przez  oferenta  (baza, zasoby  rzeczowe, kadra, doświadczenie),

c) wycena oferty  (w tym wysokość  dofinansowania  z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta),

d) dotychczasowe osiągnięcia,

e) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

         zakresu rzeczowego  zadania,

f) korzyści z realizacji zadania (ilość osób korzystających zarówno czynnych jak i biernych),

   2. W przypadku złożenia oferty poza konkursem Komisja dodatkowo będzie oceniać 

   zgodność oferty z zadaniami własnymi gminy.

 

   § 3. Głosowanie jest  jawne.

 

   § 4. 1. Każda oferta jest rozpatrywana pod względem merytorycznym i formalnym.

   2. W przypadku braków formalnych oferent zobowiązany jest do uzupełnienia oferty

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków.

   3. W przypadku  nie uzupełnienia braków formalnych oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

   4. Wybierane są oferty, które uzyskały  największą  liczbę głosów. O wyborze lub odrzuceniu oferty, która uzyskała  jednakową  liczbę  głosów decyduje ocena sporządzona przez pracownika lub jednostkę  merytorycznie odpowiedzialną za realizację zadania.

   5. Komisja dokonuje  rozpatrzenia również w przypadku złożenia tylko jednej oferty. O  wyborze lub odrzuceniu oferty decyduje ocena merytoryczna zadania.

   6. Po rozpatrzeniu ofert oferenci mogą być zaproszeni do negocjacji w celu obniżenia  kosztów realizacji zadania lub zmniejszenia  zakresu realizacji zadania proporcjonalnie do oferowanej dotacji.

 

§ 5. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się  protokół, który podpisują  wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji.  Przewodniczący  przedkłada protokół Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia.

   2. Na podstawie zatwierdzonego protokołu zawierana jest umowa o wykonanie zadania publicznego.

 

   § 6. Obsługę  organizacyjno-techniczną  Komisji prowadzi  wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80  poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r.    Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-01-07 15:38:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-01-07 15:39:47
Ostatnia zmiana:2008-01-07 15:43:11
Ilość wyświetleń:664
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij