Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                           Zarządzenie   Nr 52 /08

                                          Wójta Gminy  Osiecznica

                                           z dnia 25 czerwca 2008r.

 

w sprawie: powołania   komisji przetargowej w celu przeprowadzenia   ustnego    nieograniczonego przetargu na oddanie w  najem lokalu użytkowego  nr 1 w Świętoszowie przy ul. Szkolnej nr 10    

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm1.)  

zarządzam co następuje: 

§. 1.  Powołuję  komisję  przetargową w składzie:

Helena Jackowiak                    - Przewodnicząca

Małgorzata Słonecka               - Członek

Renata Durda - Tyszkiewicz    - Członek

Stanisław Mazurek                   - Członek  

Damian   Ilczuk                        - Członek 

                                                  

§. 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego ustnego przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 1 położonego w  Świętoszowie  przy ul. Szkolnej 10 .

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z regulaminem przetargowym który stanowi  załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia .

§.3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

[1])Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica

                                                                             Nr 52/2008 z dnia 25  czerwca 2008 roku                                                                                

 

                                                                         REGULAMIN

Przeprowadzania publicznego przetargu ustnego na wynajem nieruchomości lokalowej

tj lokalu użytkowego nr 1położoneg w Zespole Szkół w Świętoszowie przy ul. Szkolnej 10  stanowiącego   

własność gminy., przeznaczonego na prowadzenie działalności oświatowej- przedszkole niepubliczne.

 

                                                                             §  1

 

Przetarg rozpoczyna się przedstawieniem regulaminu.

 

                                                                             §  2

 

Przetarg przeprowadza trzyosobowa komisja przetargowa , w której skład wchodzi przewodniczący i dwóch członków .

                                                                             §  3

                                                         

1.Przetarg może być unieważniony w całości lub w części jedynie z uzasadnionej przyczyny, o czym  

   niezwłocznie informuje się ustnie uczestników przetargu wnosząc stosowną uwagę do protokołu.

2.W przypadku unieważnienia całości lub części przetargu przed terminem jego przeprowadzenia

    informacji udziela się w formie ogłoszenia w miejscach  zwyczajowo przyjętych.

 

                                                                              §  4

 

Organizatorem przetargu jest Wójt Gminy  Osiecznica .

                                                                            

                                                                               §  5

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (winny posiadać dowód tożsamości)  i prawne (winny posiadać  aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego  lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnicy nie wykazani w KRS winni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy najmu)   .     

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest :

a/ wpłacenie wadium w wysokości  i w terminie określonym w ogłoszeniu,.

b/ złożenie pisemnego zobowiązania w formie oświadczenia :

     -   że uczestnik  przetargu zapoznał się z treścią ogłoszenia ,  warunkami przetargu, 

         regulaminem przetargu i warunkami umowy najmu, że przedmiotem działania jest lub

         będzie działalność oświatowa w zakresie przedszkola niepublicznego  ,

    -   że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu w tym protokołęm kontroli  

         sanitarnej,     

    -   że zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności – przedszkole  niepubliczne w terminie najpóźniej do 1 

         września  2008 r.      

            -   że nie posiada zaległości finansowych wobec gminy Osiecznica , w zakresie podatków, opłat

                lokalnych, czynszu najmu i dzierżawy  .   

                                    

                                                                                 §  6

      

Przetarg odbywa się publicznie w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zadeklaruje stawkę czynszu najmu  wyższą od podanej  stawki  wywoławczej w ogłoszeniu  .

      

                                                                                §  7

 

1.        Osoba przeprowadzająca przetarg otwiera przetarg podając do wiadomości :

-          oznaczenie nieruchomości

-          powierzchnię i opis lokalu

-          przeznaczenie                 

-          wywoławczą stawkę czynszu najmu 

-          uczestników przetargu

-          pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy

2.        Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne , coraz wyższe    stawki czynszu najmu   nieruchomości dopóty, dopóki, mimo  trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

3.        Postąpienie nie może być niższe niż 1%  wywoławczej stawki czynszu najmu,.

4.        Stawka czynszu najmu  zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę  wyższą.

5.        Po ustaniu postąpień osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników , że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej stawki czynszu najmu  dalsze postąpienie nie zostają przyjęte , po czym wywołuje trzykrotnie tę stawkę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

                                                                             

                                                                                  §  8

 

       Komisja  przeprowadzająca przetarg sporządza protokół w którym określa się :

-          termin i miejsce przetargu,

-          przedmiot przetargu

-          osoby biorące udział w przetargu,

-          skład komisji,

-          stawkę czynszu najmu  osiągniętą w przetargu ,

-          imię i nazwisko oraz adres najemcy lub nazwę i siedzibę jeżeli najemcą  jest osoba prawna

-          przyczynę unieważnienia przetargu, jeżeli przetarg był unieważniony w części lub całości .

 

                                                                           §  9

 

1.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej wpłaty 

        czynszu  najmu .

Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3( trzech ) dni od  dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

       2.    Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

najmu .

                                                                                 §  10

 

1.   Organizator przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu z najemcą wyłonionym w trybie  

       przetargu w terminie 14 dni od daty przetargu. Umowa najmu będzie obowiązywała od dnia   

      28.07.2008r.

2.        Wylicytowana stawka czynszu płatna jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  po otrzymaniu faktury VAT .

3.        Osoba nabywająca prawo do najmu lokalu użytkowego w trybie przetargu  zobowiązana jest wykorzystywać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem tj. cele oświatowe- przedszkole niepubliczne .

4.        W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w ust.1 wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy  najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia.           

5.        W umowie najmu określa się stawkę czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej ustalonej w drodze  

        przetargu.

6.        Stawka czynszu będzie  waloryzowana corocznie , w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS .

                         

                                                                          §  11

 

Koszty związane z zawarciem umowy najmu  ponosi najemca.       

 

                                                                              

                                                                                   §  12

      

      Koszty związane z przeprowadzeniem przetargu ponosi Gmina.

 

                                                                                   §  13

     

      Protokół z przetargu podpisuje komisja przetargowa i najemca

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                              Wzór umowy

 

                                                                                                                   

                                    UMOWA NAJMU  I  DZIERŻAWY

 

  Zawarta w dniu  .....................  roku w Urzędzie Gminy w  Osiecznicy pomiędzy :

 Gminą Osiecznica , NIP 612 – 16- 36-295 zwanym dalej „ Wynajmującym” reprezentowanym przez :

 

  Waldemara Nalazka  - Wójta Gminy Osiecznica ,

 

 

  a

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

                                                                               §  1

 

 Gmina Osiecznica oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego nr 1 z wyposażeniem i urządzeniami  o  powierzchni użytkowej  416 m2 położonego na parterze  budynku  Zespołu  Szkół  w Świętoszowie  przy ul. Szkolnej 10.

 

                                                                               §  2

 

Wynajmujący oddaje , w najem Najemcy opisany w §  1 lokal użytkowy nr 1z  urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w wynajmowanych pomieszczeniach, wyszczególnione w protokole przekazania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności oświatowej – przedszkole niepubliczne wraz z e stołówką świadczącą usługi wyłącznie dla przedszkola i szkoły.                                                                    

 

                                                                                §  3

 

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości  .......... zł / słownie:

 za wynajmowane  pomieszczenia tj.

....... zł ( osiągnięta w przetargu stawka czynszu )  razy 416 m2 = ........... zł  plus podatek VAT 22% tj.   .......zł, razem czynsz miesięcznie ......................zł .__

 

                                                                                §  4

 

1.W związku z wynajęciem nieruchomości , o której mowa w § 2 umowy, Wynajmujący zobowiązuje się wobec 

    najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych :

 

a/ udostępniania energii elektrycznej,

b/ możliwości korzystania z innych  nośników  takich jak: woda , centralne ogrzewanie,

c/ przekazanie Najemcy  do korzystania z jednego aparatu telefonicznego,

d/ przyjmowanie ścieków – do istniejącej kanalizacji,

e/ udostępniania dojazdu do przedmiotu najmu przez Zespół Szkół w Świętoszowie ,

 

2. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w sposób następujący:

      

a/ koszty pobieranej energii elektrycznej i wody ponosi Najemca wg. wskazań liczników zainstalowanych na 

    własny koszt, lub przejęcie odpłatne zainstalowanych liczników .

b/ opłaty za zimną wodę płaci najemca – wg . obowiązującej ceny  wody w Świętoszowie,

      

c/ za c.o najemca wnosi opłaty do Zespołu Szkół w Świętoszowie liczone wg. kosztów ogrzewania 

    poniesionych przez zespół rozdzielonych stosunkowo według m2 ogrzewanej powierzchni.

 

3. Remonty bieżące i niezbędne konserwacje Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na 

    własny koszt.

 

                                                                                   §  5

 

 Czynsz najmu płatny będzie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni , po otrzymaniu faktury VAT.

 

 

                                                                                   §  6

 

1.Wynajmowane pomieszczenia użytkowane będą przez najemcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w ich 

   substancji.

 

2.Ewentualne planowane przez najemcę adaptacje budowlane czy przebudowa pomieszczeń muszą być 

   każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.

 

 

                                                                                   §  7

 

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

                                                                                    §  8

 

1.Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu  najmu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i przy 

   przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony p.poż, bezpieczeństwa i ochrony mienia.

 

2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia okresowych kontroli wynajmowanych pomieszczeń 

   oraz użytkowanego sprzętu i wyposażenia  przy współudziale przedstawiciela Najemcy.

 

 

                                                                                   §  9

 

 

1.Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić Najmowane pomieszczenia w stanie nie 

   pogorszonym .Ściany pomieszczeń winny być odnowione( pomalowane), wykładziny i dywany 

   wyczyszczone.

2.W przypadku dokonania zmian bez zgody Wynajmującego, Najemca na żądanie Wynajmującego zobowiązany 

   jest do przywrócenia stanu poprzedniego, a w przypadku odmowy Wynajmującemu służy prawo przywrócenia 

   stanu poprzedniego na koszt i ryzyko najemcy.

3.Wynajmującego zwalnia się od obowiązku ponoszenia kosztów poniesionych przez Najemcę a poprawiających

    wartość lub użyteczność wynajmowanej nieruchomości,  w przypadku ich wykonania bez zgody pisemnej 

    Wynajmującego.  

                    

                                                                                   § 10                                                                                                          

 

 

Urządzenia i wyposażenie użytkowane będą z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi w technologii

warunkami.

Konserwacja i remonty dzierżawionych rzeczy wykonywane będą na koszt najemcy.

 

 

                                            

 

                                                                                 §  11

 

Wydzierżawione urządzenia i wyposażenie nie mogą być przemieszczane poza pomieszczenia o których mowa

w § 2  umowy .

Wykorzystywanie urządzeń i wyposażenia do innych celów niż określonych w umowie wymaga zgody

Wynajmującego potwierdzonej na piśmie.

 Po zakończeniu najmu wynajmujący jest zobowiązany zwrócić wynajmującemu urządzenia i wyposażenie 

 protokolarnie w stanie nie pogorszonym.

 

 

                                                                                 §  12

 

Umowa  zostaje zawarta  na okres 10 lat licząc od dnia  28 lipca 2008 roku  do 27 lipca 2018 roku

 

                                                                                  § 13

 

Czynsz najmu i opłata  dzierżawna za urządzenia i wyposażenie będzie waloryzowana corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS  w pierwszym kwartale każdego roku .

                                                                                                                                

                                                                                 § 14

 

W czasie trwania umowy każda ze stron może ją rozwiązać  z zachowaniem 3 miesięcznego okresu                                                                                                                   

 wypowiedzenia.

                                                                                 § 15

 

1.Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

    jeżeli najemca zalega z należnym czynszem najmu i dzierżawy za dwa pełne okresy płatności lub dopuszcza

    się naruszenia innych istotnych postanowień umowy oraz w przypadku żądania  rozwiązania umowy przez

    powołaną Radę Przedszkola, bądź inny organ do tego powołany.

 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1, Najemca obowiązany jest wydać

     przedmiot najmu w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

 

                                                                                  

 

                                                                                  § 16

 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności                                                     

                                                

                                                                                  § 17

 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu

cywilnego i Ustawy o systemie oświaty..

 

                                                                                  § 18

 

1.Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają, przed  skierowaniem 

   sprawy do  właściwego rzeczowo sądu  powszechnego  pod negocjacje prowadzone z udziałem przedstawicieli 

   Gminy i Rady Przedszkola.

 

2.W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej właściwy do rozstrzygnięcia będzie Sąd 

   Gospodarczy w Jeleniej Górze.

                                                                                   § 19

 

Przekazania wynajmowanego lokalu użytkowego oraz dzierżawionych urządzeń i wyposażenia strony dokonują

protokolarnie, a sporządzony protokół wraz z wykazem przekazanych urządzeń stanowić będzie załącznik do

umowy .

                                                                                                                             

                                                                                     § 20

 Umowa sporządzona zostaje w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.

        

 
WYNAJMUJĄCY                                                                                    NAJEMCA

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-27 13:56:09
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-27 13:57:52
Ostatnia zmiana:2008-06-27 14:00:20
Ilość wyświetleń:807
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij