Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVI/114/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  26 czerwca  2008 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, 3, 4, 5,12 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe                         o kwotę         42.770,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         1) dochody bieżące (dotacje celowe na zadania własne)  o kwotę  42.770,00 zł.

 

1. Zwiększyć wydatki budżetowe                                 o kwotę       656.317,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

         - zmniejszyć wydatki                                 o kwotę     12.926,00 zł.

         - zwiększyć wydatki                                  o kwotę   669.243,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

z tego:

         1) wydatki bieżące zwiększyć                     o kwotę  501.561,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

            w tym:

           - dotacje                                                      o kwotę     69.454,00 zł.             

zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

            w tym:

           - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego o kwotę 16.920,00 zł.             

         2) wydatki majątkowe zwiększyć                    o kwotę     154.756,00  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2c

            w tym:

            - dotacje celowe z budżetu na finansowanie

               lub dofinansowanie inwestycji               o kwotę     154.756,00 zł.

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody             - 19.615.266,30 zł.

wydatki              - 28.659.496,30 zł.

 

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu                                       o kwotę       613.547,00 zł.

       Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem nr 3

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr  XXV/111/08 rady Gminy Osiecznica z dnia 29 maja 2008 r. w

        sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2008 r.

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

Do zmian budżetu gminy na 2008 r.

 

1.      Dochody zwiększa się o dotację celową z budżetu państwa (dział 801, rozdział 8001 § 2030) – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak:KO-WO-0341/14B/2008. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.). Ponieważ gmina już zaangażowała środki własne na realizację tego zadania, proponuję środki dotacji przeznaczyć na konieczne remonty bieżące w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80101 § 4270.

2.      w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne” (w Uchwale nr XXV/111/08 z dnia 29 maja 2008 r. ujęto w rozdziale 01009 „Spółki wodne”), obecna uchwała prostuje niewłaściwą klasyfikację dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Bolesławcu na udrożnienie cieków wodnych i wykonanie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych,

3.      w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” ujęto środki planowana na utrzymanie wiat przystankowych, w poprzedniej uchwale planowanych w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

4.      w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

a)      rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

      - dotacja dla ZGMiK w Osiecznicy – zakładu budżetowego na uzupełnienie  

         wyposażenia w sprzęt., w uchwale Nr XXV/111/08 planowano w tym

          rozdziale jeszcze dotację przedmiotową – dopłatę do segregacji odpadów

          stałych dla ZGMiK w Osiecznicy w kwocie 16.920,00 zł. w obecnej

          uchwale dotacja ta planowana jest w dziale 900 „Gospodarka komunalna i

          ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

b)      Rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnej, którym gmina nie zabezpieczyła lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciele lokalu mają wyroki sądowe o eksmisji.

5.      w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – środki na zmiany planu w miejscowości Świętoszów.

6.      w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dotacja dla OSP na doposażenie samochodów pożarniczych w wyciągarki elektryczne oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych oraz na organizację zawodów strażackich i nagrody dla uczestników zawodów – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.

7.      w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zabezpieczenie środków na konieczne remonty szkół w Ławszowej – 140.000,00 zł. i w Parowej 110.000,00 zł. w celu przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tych zadań. O dofinansowanie złożono wnioski do MEN, jednak do czasu uzyskania informacji o dofinansowaniu, gmina musi zabezpieczyć środki własne na realizację tych remontów zawodów – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.

8.      w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – bez zmian w stosunku do uchwały nr XXV/111/08 z 29 maja 2008 r.:

 

a)      rozdział 92105 –„Pozostałe zadania w zakresie kultury” zabezpieczenie środków na konieczne remonty i usługi na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie, związane z uporządkowaniem kwater żołnierzy Armii Sowieckiej. Zadanie będzie współfinansowane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ambasadę Rosyjską

b)      zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na oświetlenie boiska w Tomisławie, zaplanowane w poprzedniej uchwale środki nie uwzględniały podatku VAT.

 

Zwiększone wydatki o kwotę 656.317,00 zł. pomniejszone o dotację celową w kwocie 42.770,00 zł. zwiększają niedobór budżetu w 2008 r. o kwotę 613.547,00 zł. Niedobór proponuję pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po tych zmianach zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie niedoboru zamyka się kwotą 7.769.230,00 zł.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b_1 (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2c (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik3 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-06-30 12:44:47
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-06-30 12:46:58
Ostatnia zmiana:2008-06-30 12:48:31
Ilość wyświetleń:886
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij