Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                                                                Uchwała Nr XXVII/117/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  11 września 2008 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Gospodarka ściekowa – etap IV budowa kanalizacji w Ławszowej i uzupełnienie brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych”

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 82, ust. 1, pkt 2 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

 Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zaciągnąć  pożyczkę w wysokości 2.800.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony osiemset tysięcy) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.„Gospodarka ściekowa – etap IV budowa kanalizacji w Ławszowej i uzupełnienie brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych”, z tego:

  a)  300.000,00 zł. w 2008 r.

  b) 2.500.000,00 zł w 2009 r.

 

        2. Zabezpieczyć pożyczkę w formie weksla „in blanco” wystawionego przez Gminę Osiecznica na zasadach określonych w umowie pożyczki i deklaracji wekslowej oraz w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.

 

        3. Pożyczka spłacona będzie z dochodów własnych gminy – z wpływów z podatków i opłat lokalnych.

 

        4. Prognoza długu gminy na okres spłaty zadłużenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

          W planach wydatków budżetowych na 2008 r. ujęto wydatek na realizację zadania pn.„Gospodarka ściekowa” wprowadzając kolejny etap tego zadania, tj. etap IV – budowa kanalizacji w Ławszowej i brakujących odcinków w miejscowościach skanalizowanych

Etap ten będzie realizowany w latach 2008 – 2009 i podobnie jak poprzednie trzy etapy, IV etap finansowany będzie ze środków własnych gminy oraz z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.800.000 ,00 zł. oraz dotacji w kwocie 1.350.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,50% w stosunku rocznym.

Zaciągnięcie pożyczki planowano w uchwale budżetowej na 2008 r. w wysokości 2.000.000,00 zł., po rozstrzygnięciu przetargowym wartość zadania zamyka się kwotą 6.000.000,00 zł., z tego do realizacji w 2008 r. kwota ok. 1.600.000,00 zł. pozostała kwota, tj. 4.400.000,00 zł. w 2009 r. Źródła finansowania zadania w okresie realizacji zadania przedstawiają się jak niżej:

 

l.p

Treść

Rok 2008

Rok 2009

Razem

1.

Środki własne gminy

1.300.000,00

550.000,00

1.850.000,00

2.

Pożyczka z WFOŚiGW

300.000,00

2.500.000,00

2.800.000,00

3.

Dotacja z WFOŚiGW

 

1.350.000,00

1.350.000,00

 

Razem

1.600.000,00

4.400.000,00

6.000.000,00

 

Obecne zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

 

l.p

Treść

Wysokość pożyczki

Kwota spłacona

Pozostało do spłaty

1.

I etap – Tomisław

1.100.000,00

525.000,00

575.000,00

2.

II etap Osieczów

2.700.000,00

650.000,00

2.050.000,00

3.

III etap Przejęsław

1.400.000,00

-

1.400.000,00

 

Razem

5.200.000,00

1.175.000,00

4.025.000,00

 

Po zaciągnięciu pożyczki na realizację IV etapu  stan zadłużenia gminy na koniec 2008 r. będzie przedstawiał się jak niżej:

 

 

l.p

 

Treść

 

Wysokość pożyczki

 

Kwota spłacona

Kwota do spłacenia do końca 2008 r.

Stan zadłużenia na koniec 2008 r.

1.

I etap – Tomisław

1.100.000,00

525.000,00

175.000,00

400.000,00

2.

II etap Osieczów

2.700.000,00

650.000,00

150.000,00

1.900.000,00

3.

III etap Przejęsław

1.400.000,00

-

50.000,00

1.350.000,00

4.

IV etap Ławszowa

300.000,00

-

-

300.000,00

 

Razem

6.000.000,00

1.175.000,00

375.000,00

3.950.000,00

 

 

Spłatę planowanej obecnie pożyczki gmina rozpocznie w 2011 r., a zakończy w 2020 r.

Planowane zadłużenie budżetu gminy i obciążenia z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek od pożyczek nie przekraczają limitów dopuszczalnych ustawą o finansach publicznych.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-09-23 14:39:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-09-23 14:40:17
Ostatnia zmiana:2008-09-23 14:42:07
Ilość wyświetleń:660
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij