Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr   93 /2008

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 24 listopada  2008r.

 

 

w sprawie  powołania Rady Sportu w gminie Osiecznica.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz. art. 18a ust. 1 i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst. jedn.  z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)       Wójt Gminy Osiecznica

 

 

zarządza co następuje:

 

 

§ 1.  Powołuję  Radę Sportu w składzie:

 1. Andrzej Drozdek
 2. Janusz Puzio
 3. Wiesław Hyjek
 4. Bogdan Rycerski
 5. Mariusz Bolecki
 6. Zdzisław Karwat
 7. Monika Kumosz
 8. Jolanta Buryło

 

 

 

§ 2.  Kadencja Rady Sportu trwa cztery lata.

 1. Wójt Gminy Osiecznica może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu w czasie trwania jej kadencji.

 

 

§ 3.  Ustala się  Regulamin Działania Rady Sportu w Osiecznicy stanowiący  załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie   Nr 127/2005 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 01 grudnia 2005r.

w sprawie  powołania Rady Sportu w gminie Osiecznica.

 

 

§ 5. Wykonanie  zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy.

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

 do Zarządzenia Nr  93/2008

Wójta Gminy  Osiecznica

z dnia 24 listopada 2008r.

 

REGULAMIN   DZIAŁANIA  RADY  SPORTU

W   OSIECZNICY

 

 

 

§ 1. Rada Sportu jest organem inicjującym działania oraz opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w gminie Osiecznica w zakresie i na warunkach wynikających z art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 81, poz. 889 z póź. zm.).

 

§ 2. 1 Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera  spośród swoich  członków przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

2.    Do zadań przewodniczącego należy:

1)      Opracowanie planu działalności na dany rok w szczególności z uwzględnieniem zadań rady wynikających z art. 18a  ust. 2 z ustawy o kulturze fizycznej i przedstawienie go Radzie do zatwierdzenia.

2)      Dokonanie podziału zadań pomiędzy członków Rady Sportu.

3)      Współdziałanie ze wszystkimi członkami i włączanie ich do realizacji planu.

4)      Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu.

5)      Reprezentowanie Rady Sportu na zewnątrz.

 

3.    Do zadań sekretarza należy:

a.       Przygotowanie harmonogramu posiedzeń na podstawie przyjętego rocznego planu pracy.

b.      Organizacja i przygotowanie posiedzeń.

c.       Protokołowanie posiedzeń.

d.      Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji.

4.    Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Gminy w Osiecznicy.

 

 

§ 3. 1. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego.

 1. Przewodniczący lub jego zastępca zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Sportu na wniosek Wójta Gminy Osiecznica, albo na wniosek co najmniej 5 członków Rady Sportu z przyczyn szczególnie uzasadnionych.
 2. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej 4 razy do roku.
 3. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręczone powinno być wszystkim członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 5 członków Rady Sportu w posiedzeniach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby jako głos doradczy.

 

 

§ 4.  1. Posiedzenie Rady Sportu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków w tym przewodniczący lub jego zastępca.

2.      Obradami kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego.

3.      Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

4.      Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 5 członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

5.      Na wniosek członka Rady Sportu Przewodniczący jest zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.

 

§ 5. 1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

2.      Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

 

§ 6. 1. Wygaśnięcie członkowstwa w Radzie Sportu może nastąpić w wyniku:

a.       upływu kadencji Rady Sportu,

b.      odwołania ze składu Rady Sportu przez Wójta Gminy Osiecznica,

c.       pisemnego złożenia rezygnacji udziału w pracach Rady Sportu.

 

§ 7. 1. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przez Wójta Gminy Osiecznica przed upływem kadencji Rady Sportu.

2.      Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków Wójt Gminy Osiecznica powołuje nowych.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Zatwierdzam

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-11-24 15:07:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-11-24 15:09:00
Ostatnia zmiana:2008-11-24 15:09:11
Ilość wyświetleń:796
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij