Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

 

Uchwała Nr  XXXI/146/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 4 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie poboru w drodze inkasa  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

 

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]), art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60; z późn.zm [2]) w związku z art.6, ust.12 i art. 19, pkt 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z póżn, zm.[3]), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z późn. zm. [4]) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; z późn zm. [5])

Rada Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust.2.

       2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z późn. zm).

 

§ 2. Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

 

       1. Myśków Bogdan                         - sołectwo Ławszowa

       2. Niciforug Stanisław                      - sołectwo Ołobok

       3. Domrzalski Marek                       - sołectwo Osiecznica - Kliczków

       4. Denkiewicz Piotr                          - sołectwo Osieczów

       5. Papież Janina                               - sołectwo Parowa

       6. Bułat Stefanię                              - sołectwo Przejęsław

       7. Kumik Jan                                   - sołectwo Świętoszów

       8. Korta Emilię                                - sołectwo Tomisław

 

§ 3. Określa się wynagrodzenie za czynności określone w § 1 w wysokości 8% od kwot zainkasowanych.

 

§ 4. Inkasentom przysługuje ryczałt miesięczny za wykonywanie czynności objętych uchwałą we własnym lokalu mieszkalnym w wysokości 4,75% kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 17, poz. 167) w zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

§ 5. Wypłata wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 i 4 dokonywana będzie kwartalnie w terminie dwóch tygodni po rozliczeniu każdej raty podatku rolnego.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/206/98 Rady Gminy Osiecznica z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso i innych wynagrodzeń dla inkasentów.

 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 


Uzasadnienie:

 

Poprzednia uchwała z 1998 r. nie wskazywała imiennie inkasentów, obecne orzecznictwa nakazują określać inkasentów z imienia i nazwiska.

Zaproponowałem pozostawienie prowizji z tytułu inkasa na wysokości 8%, zniesienie ryczałtu za dojazdu do Urzędu Gminy (5 razy w miesiącu) oraz podwyższenie ryczałtu za wykonywanie czynności inkasenta we własnym lokalu mieszkalnym. Ryczałt wynosi 4,75% kwoty bazowej i będzie corocznie aktualizowany w stosunku do wysokości wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej określanego w ustawie budżetowej. (wg.obecnego wynagrodzenia 4,75% =87,00 zł.)

 

Koszty dostarczanie przesyłek pocztowych będą regulowane indywidualnie na podstawie umów cywilno-prawnych stosując stawkę wynoszącą 50% kosztów opłaty PORTO dla przesyłek miejscowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.1935, z 2007 r.  , Nr 112, poz. 769,Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671,z 2008 r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.888, Nr 180, poz. 1109

 

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, i nr 116, poz. 730.

 

[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412 Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747,z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

 

[5] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008 r. nr 116, poz. 730

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-12-09 10:04:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-12-09 10:04:54
Ostatnia zmiana:2008-12-09 10:05:45
Ilość wyświetleń:637
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij