Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała   XXXII/154/08

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie: budżetu gminy Osiecznica na 2009 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) w związku z art. 165, art. 166, art. 168, ust.2, pkt. 3,5 i 6, art.173, art.174, art. 175, art. 176, ust. 1, art.184 i art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

            Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

21 267 923,00

zł.

 

z tego:

1. Dochody bieżące                    w wysokości    

z tego:

 

19 867 663,00     

 

zł.

1)

dochody z podatków i opłat lokalnych

7 875 047,00

zł.

2)

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 457 347,00

zł.

3)

dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy i pozostałe dochody własne

 

767 393,00

 

zł.

4)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

123 501,00

 

zł.

7)

Subwencje

5 799 867,00

zł.

 

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

            samorządu terytorialnego

 

5 751 361,00

 

zł.

8)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

 

 

2 392 568,00

 

 

zł.

9)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

451 940,00

 

zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dochody majątkowe               w wysokości

 

 

 

 

1 400 260,00

 

 

 

zł.

Prognozę dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji zawiera

ze wskazaniem źródeł zawiera                                                               załącznik nr 1

Prognozę dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów   załącznik nr 1a

 

§  2

 

 

 

 

1

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

35 517 923,00

zł.

 

z tego:

 

 

1)

Wydatki bieżące

18 390 923,00

zł.

 

w tym:

 

 

 

-         wynagrodzenia

6 026 149,00

  zł.

 

-         pochodne od wynagrodzeń

1 093 346,00

zł.

 

-         dotacje

2 541 950,00

zł.

 

-         wydatki na obsługę długu

173 250,00

zł.

 

  2)

Wydatki majątkowe

17 127 000,00

 

zł.

 

z tego

 

 

 

-         na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

      realizowanych przez gminę

 

16 950 000,00

 

zł.

 

-         pozostałe wydatki majątkowe

177 000,00

zł.

 

              -   w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe

30 000,00

zł.

 

 

 

 

Wydatki budżetowe  w pełnej klasyfikacji  zawiera załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2a

 

§  3

 

Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

 

1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej

723 521,00

zł.

2) Zespół  Szkół w Osiecznicy

1 700 102,00

zł.

3) Szkoła Podstawowa w Parowej

848 326,00

zł.

4) Zespół Szkół w Świętoszowie

1 865 742,00

zł.

5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

613 670,00

zł.

Razem

5 751 361,00

zł.

 

 

Środki dla  poszczególnych jednostek oświatowych:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie określa załącznik nr 2b

- zestawienie wydatków na oświatę realizowanych przez szkoły – załącznik 2c

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” określa załącznik nr 2d

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości

14 250 000,00

zł.

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów  z ustaleniem deficytu zawiera załącznik nr 3

 

 1.1. Przychody budżetu gminy na kwotę

14 750 000,00

zł.

 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę

500 000,00

zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

 

 

 

 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę

    2 500 000,00

  zł.

 2.2. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

        wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

 2.3. nadwyżki z lat ubiegłych

 

       3 950 000,00

       8 300 000,00

 

  zł.

  zł.

 

 

 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania

    finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę

 

500 000,00

 

  zł.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. określa  załącznik nr 4

 

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne określa

   załącznik nr 5

§ 5

 

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw

   pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

1)

Zakłady budżetowe:

 

 

a)

Przychody w wysokości

4 242 452,00

zł.

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości

614 428,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

4 201 212,00

zł.

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości

1 745 725,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 6

 

2)

Gospodarstwa pomocnicze:

 

 

a)

Przychody w wysokości

39 160,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

39 060,00

zł.

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7

 

3)

Rachunki dochodów własnych

 

 

a)

Przychody w wysokości

34 500,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

34 500,00

zł.

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych określa załącznik nr 8

 

 

 

 

 

§  6

 

 

Dotacje udzielane z budżetu gminy

w kwocie

 2 733 950,00

zł.

 

 

 z tego:

 

 

 

 

 1.

Na realizację zadań bieżących

z tego:

1) na melioracje wodne

  a) dla samorządu województwa

  b) dla pozostałych jednostek niezaliczanych do

      sektora finansów publicznych

2) na utrzymanie czystości w gminie

3) na ochroną przeciwpożarową

4) na oświatę i wychowanie

w kwocie

 

w kwocie

w kwocie

 

w kwocie

w kwocie

w kwocie

w kwocie

2 541 950,00

 

32 420,00

18 000,00

 

14 420,00

267 445,00

74 000,00

912 345,00

zł.

 

zł.

zł.

 

zł.

zł.

zł.

zł.

 

 

   a) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota

        6 857,00

  zł.

 

 

   b) Gminne Przedszkole w Osiecznicy           

kwota

346 983,00

zł.

 

 

   c) przedszkola niepubliczne

kwota

558 505,00

zł.

   

 

5) Ochrona zdrowia

w kwocie

5 000,00

zł.

 

 

    a) jednostki pozostałe zaliczane do sektora

        finansów publicznych na realizację zadań z

        Gminnego Programu Przeciwdziałania

         Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii           

 

 

 

kwota

 

 

 

5 000,00

 

 

 

zł.

 

 

6) Pomoc społeczna

w kwocie

2.500,00

zł.

 

 

a)      Stowarzyszenia  prowadzące działalność w

      zakresie zaopatrzenia w żywność

 

kwota

 

2.500,00

 

zł.

 

 

7) Instytucje  kultury -   Gminny Ośrodek Kultury

    i Sportu w Osiecznicy

 

w kwocie

 

888 240,00

 

zł.

 

 

8) Kultura fizyczna i sport

w kwocie

110 000,00

zł.

 

 

a)      Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy

      Osiecznica  na realizację zadań w zakresie

      sportu masowego            

9) wydatki na pomoc finansową między

    jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

kwota

 

kwota

 

 

110 000,00

 

250.000,00

 

 

zł.

 

zł.

 

 

 2.

Na realizację zadań inwestycyjnych

w kwocie

192 000,00

zł.

 

 

1)      Transport i łączność   

a)      dla samorządu wojewódzkiego

b)      dla samorządu powiatowego          

kwota

kwota

kwota

192 000,00

100 000,00

92 000,00

zł.

zł.

zł.

 

 

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu  konkursu. 

 

Dotacje udzielane z budżetu określa załącznik nr  9

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i stawki dotacji określa załącznik nr 9a

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego i stawki jednostkowe dotacji określa załącznik nr 9b

 

§   7

 

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 i innych zadań zleconych ustawami w  kwotach:

 

-    dochody

2 392 568,00

zł.

 

-    wydatki

2 392 568,00

zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 10

 

2

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

        podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości                      17000,00   .

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 10a

 

                                                              

                                   §  8

 

 

 

Rezerwy budżetowe w wysokości

163 800,00

zł.

1.

Rezerwa ogólna

120 000,00

  zł.

2.

Rezerwy celowe na wydatki bieżące

13 800,00

zł.

 

z tego:

 -     na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

       kryzysowego

  -   na nagrody Wójta dla nauczycieli

 

 

5.000,00

8 800,00

 

 

zł.

zł.

3.

Rezerwa celowa na inwestycje z wyłączeniem zadań ujętych w WPI

            30 000,00

zł.

 

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr  11

                                                              

§  9

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

-         dochody              -               123 501,00 zł.

-         wydatki               -               133 501,00 zł.

  zgodnie z załącznikiem nr  12

§  10

 

1. Wydatki budżetowe  na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

     w latach 2009 – 2010  i dalsze lata                          w wysokości          16 950 000,00 zł. Limit wydatków  na ten cel zawiera załącznik nr   13

 

2. Pozostałe wydatki majątkowe                                     w wysokości            177 000,00  

Pozostałe wydatki majątkowe określa załącznik nr 13a

 

§   11

 

1.     Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki

       Wodnej  jak niżej:

 

1)

Przychody w wysokości

100 000,00

zł.

 

2)

Wydatki  w wysokości

250 750,00

zł.

 

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 14

 

                                                              

 

 

§   12

 

 Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do 500.000 zł.
  2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych do wysokości kwot przewidzianych do realizacji w następnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 13
  3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  1.500.000 zł.
  4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  5. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
  7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

                            

§  13

 

Obsługę bankową budżetu gminy prowadzi DOMINET BANK S.A. O/Bolesławiec

 

§  14

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984 i z 2008 r. Nr 180, poz.1112.

 

 

 

Załączniki

zal_ 1_1a_dochody (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalaczniki_2_ 2a_ 3_4_rozchody (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5_ prognoza_dlugu (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6_zak_budzetowe (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7_gos_pomoc_8_doch_wlasne (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9_dotacje (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9a_dotacje_przedszkola_9b_zgmik (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_10_zlecone (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_10a_zlecone (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_11_rezerwy (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_12 przeciwdzialanie_alkoholizmowi (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_13_13a_wpi (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_14_gfosigw (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-01-05 12:55:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-01-05 12:56:52
Ostatnia zmiana:2009-01-05 12:59:35
Ilość wyświetleń:823
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij