Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XXXIII/156/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  6 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe                         o kwotę            1.300.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

         a) dochody majątkowe           o kwotę  1.300.000,00 zł.

            dotacje z funduszy celowych

 

     2. Zwiększyć wydatki budżetowe                            o kwotę            1.300.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

     1) zmniejszyć wydatki budżetowe              o kwotę       367.445,00 zł.

     2) zwiększyć wydatki budżetowe                o kwotę    1.667.445,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.1

     3) w zwiększonych wydatkach budżetowych, zwiększono:

         a) wydatki  bieżące           o kwotę      467.740,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

w tym:

           zmniejszono dotacje            o kwotę  167.445,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a.1

         b) wydatki  majątkowe          o kwotę  832.260,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

w tym:

           zmniejszono dotacje            o kwotę  100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

 

 

 

 

§ 2. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.572.051,00 zł.

wydatki             - 36.822.051,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Uzasadnienie:

 

Dochody:

Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Sanitacja gminy – IV etap budowa kanalizacji w miejscowości Ławszowa, uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w Tomisławiu, w Osiecznicy  i w Kliczkowie oraz sieci wodociągowej w Osiecznicy i w Kliczkowie.

 

Wydatki:

Otrzymana dotacja pozwoliła na zmniejszenie finansowania ww. zadania środkami własnymi gminy w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

 

W dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszono dofinansowanie budowy dróg powiatowych kwotą 100.000,00 zł. – Starostwo nie planuje wykonania zadania w roku bieżącym, kwotę tę przeznaczono na dofinansowanie remontu chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Tomisław.

 

W związku ze stwierdzeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu nieważności Uchwały nr XXXI/145/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy kwotę dotacji w wysokości 267.445,00 zł. ujętą w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,  rozdysponowano do działów 600 – „Transport i łączność, 700 – „Działalność usługowa”, 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych.

 

Zwolnione (dzięki otrzymanej dotacji) środki z finansowania IV etapu sanitacji gminy przeznaczono na:

a)      Remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych – 185.000,00 zł.

b)      Zakup osobowego samochodu służbowego – 70.000,00 zł.

c)      uzupełnienie (do wysokości otrzymanej dotacji, w uchwale budżetowej na 2009 r. pomyłkowo nie ujęto we właściwej wysokości) zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 19.740,00 zł.,

d)      kwotę 70.000,00 zł. na zakup osobowego samochodu służbowego,

e)      składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania Borów Dolnośląskich, którego gmina jest członkiem – 5.000,00 zł.

f)       dofinansowanie zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – niedofinansowane na etapie planowania budżetu – kwota 68.000,00 zł.

g)      pokrycie kosztów remontu dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Osiecznicy – 50.000,00 zl.

h)      na sfinansowanie robót konserwatorsko - remontowych na cmentarzu porosyjskim w Świętoszowie – kwota 40.000,00 zł.

i)        dofinansowanie budowy boiska sportowego „Orlik

 

Różnica pomiędzy dochodami a ww. wydatkami w wysokości 202.260,00 zł.. pozostawiono w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na zadaniu sanitacja gminy.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2_1 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a_1 (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b_1 (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-02-11 11:34:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-02-11 11:35:24
Ostatnia zmiana:2009-02-11 11:38:35
Ilość wyświetleń:787
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij