Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Osiecznica

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/60/2007 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 września 2007 r. w sprawie „Programu unieszkodliwiania materiałów i odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy Osiecznica”, w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Niniejszy Regulamin przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest, zwany dalej regulaminem, określa zasady przyznawania dofinansowania dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), usuwających wyroby azbestowe lub zawierające azbest pochodzące z pokryć dachów i elewacji obiektów budowlanych lub innych części nieruchomości.

 

§ 2. 1.  W celu przyznania środków na dofinansowanie prac, o których mowa w § 1, należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Osiecznicy (pok. nr 2) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.  Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję do spraw analizy wniosków o dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Osiecznica, powołaną przez Wójta Gminy Osiecznica, zwaną dalej komisją.

  

Zasady przyznawania środków

 

§ 3. 1. Dofinansowanie ze środków finansowych GFOŚiGW przyznawane wyłącznie na prace wykonywane w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest, obejmuje koszty związane z ich demontażem, pakowaniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia.

2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko na jeden obiekt w danym roku kalendarzowym i może być przyznawane w wysokości do 50 % poniesionych kosztów dla jednego obiektu budowlanego. Wysokość dofinansowania nie może jednak być większa niż: 1000 zł.

3.  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest.

4.  Wniosek winien zawierać:

1)  kopię przeglądu stanu technicznego stwierdzającego, że w obiekcie budowlanym, wykorzystywane były wyroby azbestowe lub zawierające azbest wraz z identyfikacją ich rodzaju i ilości. Przegląd winien być sporządzony na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu,

2)   kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymagało przeprowadzenia robót budowlanych lub kopię zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,

3)   kopię faktury (oryginał należy przedstawić do wglądu w Urzędzie Gminy) wystawionej na wnioskodawcę, za wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w której określono kwotę, która zapłacona została wyłącznie za prace wymienione w ust. 1,

4)      kopię karty przekazania odpadów niebezpiecznych, sporządzoną przez wykonującego usługę usunięcia wyrobów zawierających azbest z potwierdzeniem, że odpady zawierające azbest zostały przyjęte na składowisko do unieszkodliwienia.

5.   Wnioski będą rozpatrywane przez komisję wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków z GFOŚiGW, przeznaczonych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada danego roku kalendarzowego.

6.   Wniosek podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym, które przeprowadza wyznaczony pracownik Urzędu Gminy. W razie stwierdzenia braków formalnych – wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Gminy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

7.    Wyznaczeni pracownicy, po uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą, przeprowadzą kontrolę obiektu budowlanego, z którego zostały usunięte wyroby azbestowe lub zawierające azbest, sporządzając odpowiedni protokół.

 

Rozpatrywanie wniosku przez komisję.

 

§ 4. 1. Komisja zbiera się na posiedzenia raz na kwartał, w ostatnim miesiącu danego kwartału. Natomiast w IV kwartale – w miesiącu listopadzie. Dopuszcza się możliwość nadzwyczajnego posiedzenia komisji.

2.   Do zadań komisji należy ustalenie, czy wnioskodawca spełnia zasady przyznawania dofinansowania, a w szczególności:

1)     dokonanie analizy złożonych wniosków i dokumentów,

2)     ustalenie, czy dokonano wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń,

3)     sporządzenie protokołu ze swojego posiedzenia wraz z propozycją przyznania dofinansowania lub jego odmowy.

3.  Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Osiecznica na podstawie protokołu posiedzenia komisji, oraz protokołu kontroli, o którym mowa w § 3 ust. 7.

4.  Wypłata środków będzie następować w terminie 30 dni od przyznania dofinansowania.

5.  Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, a nie rozpatrzone z uwagi na brak środków w GFOŚiGW, rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w roku następnym, o ile w GFOŚiGW znajdą się środki przewidziane na dofinansowanie prac o których mowa w § 1.

 

§ 5. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Osiecznica  oraz ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Waldemar Nalazek

 

 

Załączniki

zalacznik1 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-02-13 13:00:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-02-13 13:01:34
Ostatnia zmiana:2009-02-13 13:02:31
Ilość wyświetleń:736

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij