Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 46/2009

Wójta Gminy Osiecznica

                                                z dnia 14.05.2009 roku  

w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu publicznego nieograniczonego na sprzedaż drewna na pniu

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)  Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przetargu publicznego nieograniczonego na sprzedaż drewna na pniu  pochodzącego z wycinki z nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 790, 793, 796, 799 wzdłuż drogi Osieczów – Dobra  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              

 

                                                                                               Waldemar Nalazek

                                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                           
                                                                                            

 


                                                                                                                                                                    Załącznik do zarządzenia nr 46/2009

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia14.05.2009r.

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż drzewa na pniu

Część ogólna

§1

Organizatorem przetargu jest Gmina Osiecznica ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica.

§2

Przetarg organizowany przez Gminę Osiecznica ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego, w którym mogą wziąć udział dowolni oferenci.

§3

Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej w drodze składania przez oferentów pisemnych ofert.

§4

O niniejszym przetargu informuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, na stronie internetowej: www. osiecznica.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu.

Przedmiot przetargu

§5

1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna na pniu zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie nr 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 790, 793, 796, 799 zlokalizowanych wzdłuż drogi Osieczów – Dobra.

2.Cena wywoławcza wynosi: 121.780,40  złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych  40/100).

3. Oferent jest zobowiązany do pozyskania  drewna  we własnym zakresie oraz do uprzątnięcia terenu po wycince.

§6

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Organizatora przetargu,

oraz telefonicznie pod numerem 075 7312 107 wew.121.


                                                                                  Wadium

§7

1. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie: 12.200,00 . złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  na konto bankowe Organizatora przetargu: w Dominet Bank S.A. o/ Bolesławiec Nr 33 1690 0013 2031 7700 4242 0006 w terminie do dnia 24.06 2009r. do godz. 15,00 oraz złożenie oferty spełniającej wymagania określone w § 9 niniejszego Regulaminu. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta bankowego Organizatora przetargu.

2.  Wadium oferenta, którego oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone na wskazany przez

oferenta rachunek bankowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta bankowego Organizatora przetargu. Wadium zwracane jest w wysokości wpłaty dokonanej przez oferenta, bez odsetek.

3.        Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny.

4.        Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu , jeżeli oferent, którego ofertę wybrano, uchyli

się od zawarcia umowy.

Oferta

§8

1.  Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 26 czerwca 2009 roku do godz. 12,00 w siedzibie Organizatora przetargu  (adres w § 1 Regulaminu) w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z napisem OFERTA NA: „ Zakup drzewa na pniu - nie otwierać przed dniem 26.06.2009 r. godz 12,00”

2.  Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

§9 Oferta winna zawierać:

1.  Dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz dokładny adres (ze wskazaniem siedziby); numer NIP.

2.         Zaoferowaną cenę nabycia.

3.         Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku nie wybrania

oferty oferenta.

4.   Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w
ogłoszeniu przetargu pisemnego oraz w niniejszym Regulaminie.

5.  Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem przedmiotu sprzedaży oraz o

braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.

6.   Dowód  wniesienia wadium.


7.  Pełnomocnik obowiązany jest złożenia odpisu pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane osoby.

8. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta  lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

§10

Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi według zasad określonych w § 7 pkt 2.

Postępowanie przetargowe

§11

Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję Przetargową w składzie trzech osób.

§12

Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora przetargu przeprowadza postępowanie przetargowe; sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości; dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia Oferentów.

§13

1. Oferent jest związany treścią oferty.

2.    Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać w przypadku odwołania lub unieważnienia

przetargu bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Oferent, którego oferta została przez Organizatora przetargu wybrana jest związany ofertą do czasu

podpisania umowy.

4. Nie dopuszcza się poprawiania ofert, w tym pomyłek pisarskich i rachunkowych.

                                                            

                                                                  §14

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2009r. o godz. 13,00 przez Komisję Przetargową w siedzibie Organizatora przetargu w sali konferencyjnej ( pokój nr 14). Otwarcie ofert stanowi część jawną przetargu. Wybór oferty odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.


§15

1.  Organizator przetargu  odrzuca  ofertę, jeżeli jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu

pisemnym lub treścią niniejszego Regulaminu.

2.    Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwierania.

3.    Ofertę uznaje się za nieważną także, jeżeli nie została podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentacji Oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika.

§16

1.  Komisja Przetargowa dokonuje otwarcia ofert, stwierdza ich ważność oraz bada, czy oferenci uiścili

wymagane wadium.

2.    Komisja Przetargowa wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ceną.

3.    Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek oferty; może zostać również odwołany

lub unieważniony bez podania przyczyny.

§17

1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Przetargowej sporządza się protokół.

2.  Treść protokołu zawiera informacje o ilości złożonych ofert i oferentach, wyniku sprawdzenia ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

3.  Treść protokołu Komisji Przetargowej z części niejawnej przetargu nie podlega udostępnieniu oferentom.

4.  Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Osiecznica.

§18

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę (zbieżność ofert) o wyborze oferty decyduje kolejność składania ofert.

§19

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy Organizator przetargu.

§20

W razie odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

§21

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym.


§22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

§23

Niniejszy Regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu pisemnym.

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Waldemar Nalazek          

  

                                                                                                                                      Wójt Gminy

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-05-19 14:12:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-05-19 14:14:29
Ostatnia zmiana:2009-05-19 14:14:30
Ilość wyświetleń:663
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij