Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XXXIX/174/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  25 czerwca  2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, oraz pkt. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

 

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki budżetowe                                 o kwotę     906.820 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

 

 1.1. zwiększyć wydatki bieżące                o kwotę   210.220,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

  1.2. zwiększyć wydatki majątkowe         o kwotę    696.600,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1b

w tym:

     a) na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  - o kwotę 650.000,00 zł.

     b) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji                                -  o kwotę    6.600,00 zł.

 

 

§ 2. Dokonać zmian w limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica w latach 2009 – 2010 i dalsze lata

w tym:

 

  1) rozszerzyć i zmienić nazwę programu pn. „Rezerwowe ujęcie wody w Osieczowie” na „Rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej pod potrzeby ochrony p.poż.” zwiększając limit wydatków na 2009 r. o kwotę 120.000,00 zł.

 

  2) podzielić program pn. „Sanitacja Gminy – dalsze etapy – budowa kanalizacji w Parowej i okolicy” na dwa programy:

       a) „V etap – „Budowa kanalizacji w m. Parowa gm. Osiecznica” (lata 2007 – 2010)

       b) „Budowa kanalizacji kolejne etapy”

Ujednolicony załącznik do uchwały budżetowej pod nazwą „Limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica w latach 2009 – 2010 i dalsze lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

  

§ 3. Zwiększyć niedobór budżetu gminy                             o kwotę       906.820,00 zł.

         Zwiększony niedobór pokryć nadwyżką z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 4. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.769.869,02zł.

wydatki            -  32.847.689.02zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 


Uzasadnienie:

 

 

Zwiększenie wydatków majątkowych

 

            W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050:

1. rozszerzono program inwestycyjny pn. ”Rezerwowe ujęcie wody w Osieczowie”, nadając nazwę „ Rozbudowa sieci wodociągowej w celu poprawy bezpieczeństwa p.poż”, w ramach którego zostanie wybudowane nowe ujęcie wody w Osieczowie, rozbudowana sieć wodociągowa w Osiecznicy i zwiększona wydajność w hydrantach” – zwiększając wydatki na ten cel o 120.000,00 zł., tj. z kwoty 100.000,00 zł. do kwoty 220.000,00 zł.

2. wprowadzono nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji w Osiecznicy”, w ramach którego zostanie wybudowany zbiornik retencyjny – planując wydatki na ten cel w wysokości 100.000,00 zł.

WW. zadania wykonywać będzie inwestor zastępczy – ZGMiK w Osiecznicy.

3. Dokonano podziału programu inwestycyjnego pn. „Dalsze etapy – budowa kanalizacji w Parowej i okolicy” gdzie planowano były środki w wysokości 1.000.000,00 zł. na kolejne etapy tj.:

- „V etap – „Budowa kanalizacji w m. Parowa gm. Osiecznica” – planując na ten cel w roku bieżącym kwotę 1.400.000,00 zł.

- „Budowa kanalizacji – kolejne etapy” – z planem 100.000,00 zł.

Wyodrębnienie kosztów budowy kanalizacji tylko w miejscowości Parowa – pokazanie w budżecie jako kolejnego (samodzielnego) etapu jest konieczne dla celów złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

 

            W dziale 600 – „Transport i łączność”:

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność”, § 6050 – zaplanowano budowę parkingu przy boisku w Osiecznicy - planowany wydatek 40.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do wykonania dla ZGMiK w Osiecznicy.

 

            W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

-  rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji”. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu videorejestratora do nowego Sadochu dla Wydziału Ruchu Drogowego. Prośbę Komendanta przedłożyłem Szanownej Radzie na poprzedniej sesji i uzyskałem akceptację Państwa dla złożonego wniosku, stąd propozycja przekazania dofinansowania zadania poprzez przekazanie dotacji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zwiększone o 6.600,00 zł. wydatki zwiększają niedobór budżetu gminy, który proponuję pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

 

Zwiększenie wydatków bieżących:

            W dziale 600 – „Transport i łączność”:

- rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne” – zwiększono plan wydatków o 50.000,00 zł.

            W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu na budynku remizy w Ołoboku.

            W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:

rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

- § 4270 – zakup usług remontowych:

-  zwiększenie środków dla ZS. w Osiecznicy o kwotę 27.500,00 zł. – plan po zmianie 77.500,00 zł. z przeznaczeniem na remont dachu na sali gimnastycznej.

- zwiększenie środków dla ZS. w Świętoszowie o kwotę 61.568,00 zł. z przeznaczeniem na remont dachu i ciągów komunikacyjnych,

- zwiększenie środków dla SP. w Parowej o kwotę 35.000,00 zł., kwota po zmianie 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont sal dydaktycznych dla 5-cio i 6-cio latków oraz o kwotę 2.000,00  (§ 4300) na uzupełnienie monitoringu o 1 kamerą

Rozdział 80101 – „Gimnazja”

- § 4270 – zakup usług remontowych

- zwiększenie środków dla ZS. w Świętoszowie o kwotę 11.302,00 zł. z przeznaczeniem na remont dachu i ciągów komunikacyjnych,

 

Część środków na remonty placówek oświatowych gmina otrzyma z rezerwy subwencji oświatowej, jednak aby wykonać remont w okresie wakacji, koniecznym jest już teraz zabezpieczenie środków na te zadania.

 

Łączenie zwiększone wydatki wynoszą 906.820,00 zł. i o tę kwotę zwiększa się niedobór budżetu gminy na rok bieżący, który proponuję pokryć nadwyżka z lat ubiegłych

 

Ponadto uwzględniając zmiany w zadania realizowanych w ramach Wieloletnich Programach  Inwestycyjnych oraz zmianę nazw niektórych programów, wniosłem o ujednolicenie załącznika WPI.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiany_wpi (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-02 09:43:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-02 09:44:40
Ostatnia zmiana:2009-07-02 09:46:12
Ilość wyświetleń:718
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij