Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 32

                                                                                              Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 marca 2009 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Osiecznicy

 

 

Na podstawie art. 8. ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisje Urbanistyczno – Architektoniczną w Osiecznicy zwaną dalej „Komisją” jako organ doradczy Wójta Gminy w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego w następującym składzie:

 

1. Małgorzata Słonecka                                 -  przewodniczący komisji

 

2. Stanisław Mazurek                                    -  wiceprzewodniczący komisji

 

3. Krzysztof Pańczak                                    -  członek komisji

 

4. Piotr Żak                                                    -  członek komisji

 

5. Damian Ilczuk                                           - członek komisji

 

6. Helena Jackowiak                                      - członek komisji

 

 

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

                                                                 
                                                                          
Załącznik do Zarządzenia Nr 32

                                                                               Wójta Gminy Osiecznica

                                                                               z dnia   31 marca 2009 roku

 


REGULAMIN

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Osiecznicy

 

 

1.   Zakres zadań Komisji:

1.    opiniowanie wniosków składanych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian;

2.    opiniowanie projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian;

3.    opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

4.    opiniowanie opracowań studialno – projektowych, koncepcji architektonicznych oraz innych opracowań architektoniczno – urbanistycznych;

5.    opiniowanie innych opracowań lub dokumentów wskazanych przez właściwe służby gminne (np. warunków konkursów architektonicznych, przetargów, wnioski o zmianę planów, itp.);

 

2.   Tryb pracy Komisji:

 

1.    Pracami Komisji kieruje Przewodniczący

2.    Do obowiązków Przewodniczącego należy:

1)    ustalenie terminów posiedzenia Komisji

2)    zwoływania, prowadzenie i zamykanie posiedzeń Komisji

3)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji z posiedzeń Komisji

3.    W wypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego uprawnienia

      wykonuje Wiceprzewodniczący

4.    Do udziału w pracach Komisji mogą być zaproszeni pracownicy Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych organów i instytucji właściwi w sprawach będących przedmiotem posiedzenia.

5.    Posiedzenie Komisji może odbywać się pod warunkiem, że uczestniczy w nim co najmniej 3 członków, w tym urbanista i architekt.

6.    Członek Komisji, będący jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, podlega wykluczeniu z prac Komisji.

7.    W celu zaopiniowania opracowania planistycznego i ustalenia końcowej opinii, Komisja zbiera się na dwóch posiedzeniach.

O terminie pierwszego posiedzenia, na którym odbywa się prezentacja opracowania podlegającego opiniowaniu, członkowie Komisji powiadomieni są z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Po prezentacji i wstępnej dyskusji otrzymują oni materiały niezbędne do opracowania opinii. Każdy z członków Komisji opracuje opinię w terminie 7 dni , a w przypadku dużych lub kilku opracowań urbanistycznych prezentowanych na posiedzeniu w terminie 14 dni. Na drugim posiedzeniu członkowie Komisji, prezentują swoje opinie i po przeprowadzonej dyskusji wypracowują opinię wspólną. Opinia wspólna Komisji musi być przejęta większości głosów. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Opinię wspólną Komisji podpisuje jej Przewodniczący.

 

3.   Zasady wynagrodzenia członków Komisji:

 

1.    Członkom Komisji, nie będącymi pracownikami Urzędu Gminy, przysługuje

      wynagrodzenie w wysokości  180,00 zł brutto za każde posiedzenia.

2.    Członkom Komisji, mającym miejsce zamieszkania poza miejscowością

      Osiecznica przysługuje zwrot kosztów podróży zgodnie z zasadami

      obowiązującymi przy rozliczaniu podróży służbowych pracowników na

      obszarze kraju.

3.    Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu Komisji,

      potwierdzony podpisem na liście obecności, która stanowić będzie podstawą

      do sporządzenie listy płac.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-10 09:44:21
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-10 09:46:10
Ostatnia zmiana:2009-07-10 09:48:08
Ilość wyświetleń:481
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij