Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 103/2009

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30 września 2009 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy zadań wynikających z Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami związanych z kompleksową sanitacją gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 ze zm.), w związku z art.406 pkt 6 i 7a i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Niniejszy „Regulamin przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) na realizację zadań wynikających z Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Osiecznica, związanych z kompleksową sanitacją gminy” zwany dalej regulaminem, określa zasady przyznawania dofinansowania dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych.

 

§ 2. 1.  W celu przyznania dofinansowania na zadanie, o którym mowa w § 1, należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek może złożyć osoba, z którą gmina zawarła umowę na partycypację w kosztach budowy przyłącza lub - w przypadku gdy nie jest to możliwe - osoba która zawarła umowę na odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy oraz osoby, które wybudowały przyłącze własnym staraniem.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

2)      umowę na partycypację w kosztach budowy przyłącza lub umowę na wykonanie przyłącza zawartą z gminą lub firmą posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania sieci i przyłączy kanalizacyjnych, w przypadku budowy przyłącza własnym staraniem, oświadczenie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, że przyłącze wykonane jest prawidłowo,

3)      protokół odbioru przyłącza (w przypadku przejęcia obowiązku budowy przyłącza przez gminę protokół nie jest wymagany).

4)      umowę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na odbiór ścieków,

5)      potwierdzenie dokonania wpłaty równej wartości przyłącza lub co najmniej 75% tej wartości,

6)      oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe.

4. Termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada 2009r.

  

 

§ 3. Dofinansowanie o którym mowa w § 1 przysługuje w wysokości 25% kosztów przyłącza zaokrąglonych do pełnych złotych, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może przekroczyć 400,00 zł na jedno przyłącze.

 

§ 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane przez zespół do kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy na realizację zadań wynikających z Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Osiecznica, związanych z kompleksowa sanitacją gminy powołany przez Wójta Gminy Osiecznica, zwany dalej zespołem.

2.   Wnioski będą rozpatrywane przez zespół wg. kolejności ich złożenia do wysokości środków przewidzianych na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Osiecznicy.

3. Wniosek podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym. W razie stwierdzenia braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

4. Do zadań zespołu należy ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania, a w szczególności:

1)     analiza złożonych wniosków i dokumentów, także pod kątem zweryfikowania uprawnień Wnioskodawcy do złożenia wniosku,

2)    sporządzenia protokołu z posiedzenia zespołu wraz z wnioskiem o przyznanie lub odmowę przyznania dofinansowania,

3.  Na podstawie protokołu Wójt Gminy Osiecznica pismem informuje o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania o którym mowa w § 1.

4.  Wypłata środków będzie następować w terminie 30 dni od przyznania dofinansowania.

 

§ 5. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6. Tarci moc Zarządzenie nr 63/2006 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 25 września 2006 oraz Zarządzenie nr 75/2008 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2008r.

 

§ 7. Zarządzenie ma zastosowanie również do nierozpatrzonych wniosków złożonych przed dniem jego wejścia w życie.

 

§ 8.1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Osiecznica  oraz ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-10-08 08:30:53
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-10-08 08:31:15
Ostatnia zmiana:2009-10-08 11:49:49
Ilość wyświetleń:539
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij