Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr  XLIII/188/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  13 października  2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. oraz zmian w Uchwale Nr XXXII/154/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 165, art. 184, ust. 1, pkt. 2, oraz pkt. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć prognozę dochodów budżetowych      o kwotę    263.783,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

       a) zwiększyć dochody bieżące                                o kwotę       99.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1a

       b) zwiększyć dochody majątkowe                           o kwotę     164.283,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1b

 

       2. Zwiększyć wydatki budżetowe                              o kwotę     263.783,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

       a) zwiększyć wydatki bieżące                                   o kwotę    301.783,20 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a

           w tym:

           1) dotacje na zadania bieżące       o kwotę  8.000,00 zł.

              zgodnie z załącznikiem nr 2a.1

       b) zmniejszyć wydatki majątkowe                            o kwotę      38.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2b

 

§ 2. Dokonać zmian w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Boisko Orlik 2012´w Osiecznicy

zgodnie z załącznikiem nr 2b.1

 

§ 3. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXII/154/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. jak niżej:

       - w załączniku nr 10a „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa”

       - w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

       - w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

       - w § 0970 „wpływy z różnych dochodów” zwiększyć plan o kwotę  3.000,00 zł.

 

§ 4. Budżet po zmianach:

dochody            - 22.821.691,22 zł.

wydatki             - 31.809.511,22 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr  XL/183/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia  10 września  2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. oraz zmian w Uchwale Nr XXXII/154/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2009 r.

 

§ 7.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 


Uzasadnienie:

 

Zmiany w prognozie dochodów budżetowych:

 1. Pisma Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. i z 12 sierpnia 2009 r. – zwiększające część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 94.500,00 zł. – na wniosek gminy o dofinansowanie remontów szkół w Osiecznicy i w Świętoszowie. Ponieważ środki na ww. remonty zostały dla szkół już zabezpieczono wcześniej ze środków własnych gminy celem umożliwienia przeprowadzenia remontów w okresie wakacji, zwiększona subwencja nie zwiększa wydatków na ten cel. Środki te proponuję przeznaczyć na inne konieczne wydatki budżetowe.
 2. Porozumienie z Gminą Nowogrodziec w sprawie dofinansowania (kwota 5.000,00 zł.) remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomisławie (własność Gminy Osiecznica), na którym chowani są zmarli mieszkańcy z terenu Gminy Nowogrodziec.

Środki po stronie wydatkowej przeznaczono na remont kaplicy.

 1. Porozumienia w sprawie dofinansowania budowy boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego (kwota 252.727,20 zł. oraz z Ministrem Sportu i Turystyki (kwota 253.000,00 zł.) pozwala na zmniejszenie finansowania tego zadania środkami własnymi gminy.
 2. Zwiększonymi dochodami nie angażowanymi w zwiększenie planu wydatków budżetowych zmniejszyć plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów mienia gminnego – zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji za I półrocze 2009 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

 1. Zabezpieczenie do wysokości potrzeb planu wydatków na uregulowanie podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne – dział 700, rozdział 70005, § 4480.
 2. Środki z Gminy Nowogrodziec + środki własne gminy Osiecznica przeznaczyć na remont Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Tomisławiu (łącznie kwota 12.407,20 zł.) –dział 710, rozdział 71035, § 4270.
 3. Kwotę 8.000,00 zł. przeznaczyć na inwentaryzację skomunalizowanych cmentarzy w Parowej i w Ławszowej, dział 710, rozdział 71053, § 4300.
 4. Dział 801, rozdział 80101 i 80110 w § 4260 –na zakup gazu do ogrzewania (kwota 30.000,00 zł.), w § 4300 – wynajem transportu (kwota 8.000,00 zł.) - środki dla Zespołu Szkół w Świętoszowie.
 5. Dział 801, rozdział 80101, § 4280 – środki dla Szkoły Podstawowej w Ławszowej na wykonanie zaleceń po kontroli p.poż. – kwota 15.000,00 zł.
 6. 30.000,00 zł. zwiększyć plan wydatków na dowożenie dzieci do szkół w związku ze zwiększoną liczbą dowożonych dzieci, dział 801, rozdział 8013, § 4300
 7. 2.980,00 zł. przeznaczyć dla GOPS w Osiecznicy – kwota 980.00 zł. na transport osób niepełnosprawnych i kwota 2.000,00 zł. na transport żywności do TPD w Bolesławcu ( nie przekaże się planowanej dotacjina ten cel).
 8. Zwiększyć dofinansowanie remontu wnętrza kościoła zabytkowego w Kliczkowie o kwotę 10.000,00 zł. dział 921, rozdział 92120, § 2710
 9. W związku z otrzymanym dofinansowaniem oraz niższymi kosztami budowy boiska sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” zmniejszyć finansowanie zadania ze środków własnych gminy.

 

Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa

            Zmiany dokonuje się w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2009 r.

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100

 

 

 

Załączniki

zalacznik1 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1a (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik1b (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a.1 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2a (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b.1 (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2b (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-10-16 09:43:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-10-16 09:45:22
Ostatnia zmiana:2009-10-16 09:46:08
Ilość wyświetleń:613
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij