Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr 1/296/2009

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 17 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Osiecznica.

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 ze zm.), art. 172 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz zarządzenia Nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, ze zmianami, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

Wydać pozytywne opinie o:

1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osiecznica na 2010 rok,

2)      prognozie kwoty długu Gminy Osiecznica, dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm), w związku z przepisami art.  121 ust. 9 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, regionalna izba

obrachunkowa    przedstawia    opinie    w    sprawie    możliwości    sfinansowania    deficytu    oraz

prawidłowości  dołączonej   do  projektu  uchwały  budżetowej   prognozy  kwoty  długu jednostki

samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie złożenia

Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej  Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały

budżetowej na 2010 rok wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w

Jeleniej Górze w dniu 20 listopada 2009 roku.

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano:

1.       dochody w wysokości - 21.956.429 zł

2.   wydatki w wysokości - 36.889.429 zł

3.   deficyt budżetu - 14.933.000 zł

4.   przychody ogółem: - 15.383.000 zł z tego z tytułu:

 

-   pożyczek - 3.900.000 zł

-   nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 5.533.000 zł

-   nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych - 5.950.000 zł

5.  rozchody związane ze spłatą rat pożyczek - 450.000 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 14.933.000 zł. Zgodnie z treścią § 4 projektu uchwały budżetowej źródłem finansowania deficytu będą przychody z pożyczek, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Wskazane źródła sfinansowania deficytu są zgodne z art. 168 ust.2 ustawy o finansach publicznych.


Do projektu uchwały budżetowej dołączona została prognoza kwoty długu gminy Osiecznica na koniec roku budżetowego i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na koniec 2010 roku wyniesie 9.400.000 zł. Kwotę tę stanowią pożyczki zaciągnięte do 2009 roku oraz pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2010 roku. Objęta prognozą łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych na 2010 rok dochodów mieści się w granicach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych i wynosi 3,2%. Najwyższy poziom obsługi długu gmin wystąpi w 2013 roku i wyniesie 4,7%. Natomiast relacja prognozowanej kwoty długu do dochodów gminy planowanych na 2010 rok stanowi 42,8%, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia ustalonej w art. 170 tejże ustawy wynoszącej 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2022.

Prognozowana kwota długu Gminy Osiecznica na koniec 2010 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 11 ustawy o finansach publicznych tj. z:

1.       wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

2.   zaciągniętych kredytów,

 

2.   przyjętych depozytów,

3.   wymagalnych zobowiązań:

a)  wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji
administracyjnych,

b)   uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą
dłużnikiem.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-12-23 13:45:14
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-12-23 13:48:04
Ostatnia zmiana:2009-12-23 13:48:26
Ilość wyświetleń:849
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij