Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała   Nr XLVI/204/09

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie: budżetu gminy Osiecznica na 2010 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i pkt 9, lit. c, d, i oraz pkt.10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), w związku z art. 166, art. 184, ust. 1, pkt. 7, 8 i 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; ze zmianami[2]), w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art.211, art.212, art. 215, art.222 art. 235-235 ar.239. art.258, art.264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

            Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

21 956 429,00

zł.

 

 

z tego:

1. Dochody bieżące                    w wysokości    

z tego:

 

21 054 429,00     

 

zł.

 

1)

dochody z podatków i opłat lokalnych

8 132 731,00

zł.

 

2)

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 055 977,00

zł.

 

3)

dochody komunalnych jednostek budżetowych i z majątku gminy i pozostałe dochody własne

 

613 972,00

 

zł.

 

4)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

130 000,00

 

zł.

 

7)

Subwencje

7 560 466,00

zł.

 

 

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

            samorządu terytorialnego

 

6 205 048,00

 

zł.

 

8)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

 

 

2 126 283,00

 

 

zł.

 

9)

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

411 000,00

 

.

 

 

10) dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane

       na podstawie porozumień

 

2. Dochody majątkowe               w wysokości

 

 

24 000,00

 

902 000,00

 

zł.

 

zł.

 

Prognozę dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej

ze wskazaniem źródeł zawiera                                                               załącznik nr 1

Prognoza dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów   załącznik nr 1a

 

 

§  2

Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:

 

1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej

797 250,00

zł.

2) Zespół  Szkół w Osiecznicy

1 821 050,00

zł.

3) Szkoła Podstawowa w Parowej

847 600,00

zł.

4) Zespół Szkół w Świętoszowie

2 062 648,00

zł.

5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu

676 500,00

zł.

Razem

6 205 048,00

zł.

 

 

 

                            § 3

 

 

 

 

1

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

36 889 429,00

zł.

 

 

z tego:

 

 

 

1)

Wydatki bieżące

17 577 923,00

zł.

 

 

w tym:

 

 

 

 

-          wynagrodzenia

6 483 879,00

  zł.

 

 

-          pochodne od wynagrodzeń

1 185.025,00

zł.

 

 

-          dotacje

2 192.314,00

zł.

 

 

-          wydatki na obsługę długu

250 000,00

zł.

 

  2)

Wydatki majątkowe

19 311 506,00

 

zł.

 

z tego

 

 

 

-          na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

      realizowanych przez gminę

 

17 802 806,00

 

zł.

 

-          pozostałe wydatki majątkowe

1 508 700,00

zł.

 

              -   w tym:

                              rezerwa celowa na wydatki majątkowe

                              nie ujęte w WPI

 

 

10 000,00

 

 

zł.

 

Wydatki budżetowe  w pełnej klasyfikacji  budżetowej zawiera załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2a

 

 

§ 4

 

 

 

 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości

14 933 000,00

zł.

Prognoza dochodów i plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów  z ustaleniem deficytu zawiera i podziałem na jednostki załącznik nr 3

 

 1.1. Przychody budżetu gminy na kwotę

15 383 000,00

zł.

 1.2. Rozchody budżetu gminy na kwotę

450 000,00

zł.

 

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

 

 

 

 2.1. zaciągniętych pożyczek na kwotę

       3 900 000,00

  zł.

 2.2. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

        wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych

 2.3. nadwyżki z lat ubiegłych

 

       5 950 000,00

       5 533 000,00

 

  zł.

  zł.

 

 

 

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania

    finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę

 

450 000,00

 

  zł.

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. określa  załącznik nr 4

 

4. Prognozę kwoty długu gminy na okres spłaty pożyczek i kredytów

  określa załącznik nr 5

 

§ 5

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

      deficytu budżetu gminy                                                w wysokości     500.000,00 zł.

  1. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy    w wysokości  3.900.000,00 zł.

 

§ 6

 

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw

   pomocniczych, rachunków dochodów własnych jak niżej:

1)

Zakłady budżetowe:

 

 

a)

Przychody w wysokości

4 954 240,00

zł.

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości

311.623,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

4 957 543,00

zł.

w tym:

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości

1 963 241,00

zł.

zgodnie z  załącznikiem  nr 6

 

2)

Gospodarstwa pomocnicze:

 

 

a)

Przychody w wysokości

39 160,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

39 260,00

zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3)

Rachunki dochodów własnych

 

 

a)

Przychody w wysokości

31 400,00

zł.

b)

Wydatki w wysokości

31 800,00

zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8

 

 

 

 

 

 

§  7

 

 

Dotacje udzielane z budżetu gminy

w kwocie

 2 692 314,00

zł.

 

 

 z tego:

 

 

 

 

 1.

Na realizację zadań bieżących

z tego:

1) na melioracje wodne

2) na ochroną przeciwpożarową

4) na oświatę i wychowanie

   z tego na:

w kwocie

 

w kwocie

w kwocie

w kwocie

 

2 192 314,00

 

25 000,00

72 000,00

902 205,00

 

zł.

 

zł.

zł.

zł.

 

 

 

   a) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

kwota

        7 312,00

  zł.

 

 

   b) Gminne Przedszkole w Osiecznicy            

kwota

311 623,00

zł.

 

 

   c) przedszkola niepubliczne

kwota

583 270,00

zł.

   

 

5) Ochrona zdrowia

w kwocie

5 000,00

zł.

 

 

    a) jednostki pozostałe niezaliczane do sektora

        finansów publicznych na realizację zadań z

        Gminnego Programu Przeciwdziałania

         Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii           

 

 

 

kwota

 

 

 

5 000,00

 

 

 

zł.

 

 

6) Pomoc społeczna

w kwocie

4 500,00

zł.

 

 

7) Instytucje  kultury -   Gminny Ośrodek Kultury

    i Sportu w Osiecznicy

8) Ochronę zabytków kultury

 

w kwocie

w kwocie

 

1 013 609,00

40 000,00

 

 zł.

 

 

9) Kultura fizyczna i sport

w kwocie

130 000,00

zł.

 

 

a)      Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy

      Osiecznica  na realizację zadań w zakresie

      sportu masowego             

 

 

 

Kwota

 

 

130 000,00

 

 

 

zł..

 

 

 2.

Na realizację zadań inwestycyjnych

w kwocie

500 000,00

zł.

 

 

1)      Transport i łączność 

a)      na pomoc finansową dla samorządu powiatowego          

kwota

 

kwota

500 000,00

 

500 000,00

zł.

 

zł.

 

 

Podział kwot na poszczególne stowarzyszenia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu  konkursu. 

 

Dotacje udzielane z budżetu określa załącznik nr  9

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i wysokość dotacji miesięcznej na jedno dziecko           określa załącznik nr 9a

 

 

§   8

 

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 i innych zadań zleconych ustawami w  kwotach:

 

-    dochody

2 126 283,00

zł.

 

-    wydatki

2 126 283,00

zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 10

 

2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

        podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości                      20 000,00   .

Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 10a

 

                                   §  9

 

 

 

Rezerwy budżetowe w wysokości

235 959,00

zł.

1.

Rezerwa ogólna

110 000,00

  zł.

2.

Rezerwy celowe na wydatki bieżące

115 959,00

zł.

 

z tego:

 -     na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

       Kryzysowego

 -     na remonty i termomodernizację obiektów oświatowych

  -   na nagrody Wójta dla nauczycieli

 

 

5.000,00

100 392,00

10 567,00

 

 

zł.

zł.

zł.

 

3.

Rezerwa celowa na inwestycje z wyłączeniem zadań ujętych w WPI

            10 000,00

zł.

Wykaz rezerw zawiera załącznik nr  11

                                                              

§  10

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii

-         dochody              -               130 000,00 zł.

-         wydatki               -               140 000,00 zł.

  zgodnie z załącznikiem nr  12

§  11

 

1. Wydatki budżetowe  na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

                                                                                    w wysokości             17 802 806,00 zł. Limit wydatków  na ten cel zawiera załącznik nr   13

 

2. Pozostałe wydatki majątkowe                                     w wysokości           1 508 700,00  

Pozostałe wydatki majątkowe określa załącznik nr 13a

 

§   12

 

1.     Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki

       Wodnej  jak niżej:

 

1)

Przychody w wysokości

260 000,00

zł.

 

2)

Wydatki  w wysokości

560 000,00

zł.

 

 

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 14

 

§   13

 

 Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości do 500.000 zł.
  2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych do wysokości kwot przewidzianych do realizacji w następnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 13
  3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty  1.500.000 zł.
  4. zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Sanitacja gminy – V etap Budowa kanalizacji w miejscowości Parowa”  w kwocie nie przekraczającej 3.900.000,00 zł.
  5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
  6. dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach tego samego działu z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych.
  7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków na rachunku dochodów własnych.
  8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy, w formie lokat terminowych lub wykupu bonów skarbowych.

                            

§  14

 

Bankową obsługę budżetu Gminy Osiecznica wykonuje bank wybrany w przetargu.

 

§  15

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

  

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381. Nr 249, poz.1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr. 216, poz. 1360, nr 227, poz.1505; z 2009 r. nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72. poz. 619 i Nr 79. poz. 666.

 

 

 

Załączniki

załącznik 1 dochody pełne (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1a dochody (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 wydatki (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2a wydatki dz rozdz (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 zestawienie (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 nadwyżka (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 prognoza długu (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 zakłady budżetowe (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 7 gospodarstwa pomocnicze (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 8 dochody własne (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 9 dotacje (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 9a dotacje dla przedszkoli (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10 zlecone (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10a budżet państwa (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 11 rezerwy (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 12 przeciwdziałanie alkoholizmowi (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 13 WPI (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 13a jednoroczne (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 14 GFOŚiGW (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-01-07 13:56:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-01-07 13:56:56
Ostatnia zmiana:2010-01-07 14:01:36
Ilość wyświetleń:743
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij