Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA   Nr   L/216/2010

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.[1]) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm[2].)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie gminy Osiecznica.

 

            § 2. 1. Podmiotom prowadzącym przedszkola niepubliczne przysługuje dotacja na każdego ucznia  w wysokości równej 75% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę

 

            § 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole.

            2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

            3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane:

1)      nazwę i adres podmiotu prowadzącego przedszkole,

2)      nazwę i adres przedszkola niepublicznego,

3)      numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Wójta Gminy Osiecznica,

4)      planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby:

a)      dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica,

b)      dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin,

c)      dzieci niepełnosprawnych

5)      nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6)      oświadczenie organu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z stanem faktycznym,

7)      oświadczenie organu prowadzącego, że znane są mu przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U . z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

8)      datę sporządzenia

9)      podpis organu prowadzącego.

           4.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje Wójtowi Gminy Osiecznica w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w miesiącu poprzednim oraz aktualną liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Do rozliczenia dołącza sporządzony rocznikami imienny wykaz uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica oraz wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem adresu zamieszkania, nazwy gminy. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu i wykazach uczniów określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy - kwiecień, maj i czerwiec danego roku.

3. W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

5. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację, o której mowa w ust.1. Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na miesiąc, w którym przekazywana jest dotacja.

6. O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Wójt Gminy Osiecznica informuje organ prowadzący przedszkole niepubliczne w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.

 

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:

1)      zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole niepubliczne

2)      wykreślenia przedszkola niepublicznego z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 6. 1. Wójtowi Gminy Osiecznica przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

         2.  Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności placówki, a w szczególności w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot wynikających z rozliczenia dotacji oraz w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Osiecznica .

         3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Osiecznica.

         4. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli.

         5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

            a) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w przedszkolach.

            b) posiadane przez placówkę opinie lub orzeczenia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

             c) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola niepublicznego,

             d) dowody wniesienia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym.

        6. Kontrolujący może żądać od prowadzącego przedszkole niepubliczne sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

        7. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolującego i prowadzącego przedszkole niepubliczne lub osobę przez niego upoważnioną.

 

         § 7. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.

          2. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Osiecznica informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola nie będący mieszkańcem gminy Osiecznica.

 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne otrzymujący dotacje z budżetu gminy Osiecznica sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3.

  1. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący przedszkole, niepubliczne ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć,

      3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

       4. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

 

§ 9. 1.  Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy Osiecznica w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności przez Wójta Gminy Osiecznica.

         3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu gminy w wysokości wyższej niż wysokość wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym i wyższa niż należna na średnią liczbę uczniów w  tym roku

         4. Zwrotowi do budżetu gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXV/109/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 maja 2008r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Podjęcie nowej uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania konieczne było ze względu na fakt, iż uchwała z 2008 r. nie zawiera w swojej treści zapisów dotyczących zakresu i kontroli sposobu wykorzystania dotacji. Zmieniona ustawa o systemie oświaty pozwala kontrolować sposób wykorzystania dotacji, pod warunkiem określenia przez organ stanowiący trybu i zakresu kontroli.

W miejscowości Świętoszów funkcjonują obecnie dwa przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, do których uczęszczają uczniowie zarówno zamieszkujący na terenie gminy Osiecznica jak i uczniowie z terenu gmin ościennych. Nierzadkie są przypadki, że do przedszkola uczęszczają uczniowie zameldowani poza terenem gminy Osiecznica, a faktycznie mieszkający na terenie naszej gminy bez zameldowania nawet czasowego.

Obecna forma informacji składanych przez prowadzących przedszkola niepubliczne znaczenie utrudniała określenie miejsca faktycznego zamieszkania ucznia, stąd zaproponowałem sporządzanie przez prowadzących przedszkola niepubliczne dwóch oddzielnych wykazów dzieci: tj. zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica i zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i gminy na terenie, której dziecko faktycznie mieszka oraz daty zmiany miejsca zamieszkania. Prowadzący przedszkola niepubliczne mają bezpośredni kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci i uzyskanie tych danych nie powinno sprawiać trudności, ponieważ mogą uzyskać od rodziców bądź opiekunów dzieci oświadczenia dotyczące faktycznego miejsca zamieszkania dziecka. Dokładne informacje dotyczące dzieci spoza terenu gminy Osiecznica konieczne są do żądania od gmin, na terenie, których dziecko faktycznie mieszka, zwrotu kosztów udzielonej dotacji. Należy podkreślić, że Świętoszów jest specyficzną miejscowością i częste są zmiany miejsca zamieszkania ucznia, szczególnie w przypadku dzieci na stałe zameldowanych na terenie gmin wiejskiej i miejskiej Żagań, oraz Małomice. Dla celów żądania zwrotu kosztów udzielonych dotacji, gminy zobowiązane do zwrotu żądają dokładnego okresu, w jakim dziecko zamieszkałe na ich terenie uczęszczało do przedszkola.

            Biorąc pod uwagę powyższe zaproponowałem zmianę podjętej w 2008 r. uchwały.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1459; z 2009 r. Nr 52, poz.420. Nr 157, poz.1241

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818,Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, po. 917, z 2009 r. Nr6, poz.33, Nr31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz. 1705

Załączniki

Zalacznik 1 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 czesc A (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 czesc B (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 czesc C i D (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-04-09 11:00:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-04-09 11:01:57
Ostatnia zmiana:2011-03-04 11:28:38
Ilość wyświetleń:1527
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij