Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr L/215/2010

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30  marca  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w Uchwale

                 Nr XLVI/204/09 Rady Gminy  Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

                 budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. i w uchwale Nr XLIX/213/2010 Rady Gminy

                Osiecznica z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na

                2010 r. oraz zmian w Uchwale  Nr XLVI/204/09 Rady Gminy  Osiecznica z dnia 30

                grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejszyć wydatki budżetowe                                  o kwotę   243.000,00 zł.

        z tego:

                 - wydatki bieżące                 o kwotę      33.000,00 zł.

                 - wydatki majątkowe           o kwotę     210.000,00 zł.

                   w tym:

                             - na realizacją zadań ujętych w Wieloletnich

                               Programach Inwestycyjnych               o kwotę  170.000,00 zł.      

 

       2.  Zwiększyć wydatki budżetowe                                  o kwotę   243,000,00 zł.

        z tego:

                 - wydatki bieżące                 o kwotę      110.000,00 zł.

                 - wydatki majątkowe           o kwotę     133.000,00 zł.

                   w tym:

                             - na realizacją zadań ujętych w Wieloletnich

                               Programach Inwestycyjnych               o kwotę  128.000,00 zł.   

                             - dotacje celowe na dofinansowanie zadań

                               inwestycyjnych innych jednostek sektora

                               finasów publicznych                            o kwotę      5.000,00 zl.  

 

        zgodnie załącznikiem nr 1

 

§ 2. Budżet bez zmian:

                                            - dochody    22.868.254,00 zł.

                                            - wydatki     37.801.254,00 zł.

 

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 13  "Limit Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica do Uchwały nr XLVI/204/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. zmienionego uchwałą nr XLVII/210/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2010 r.jak niżej:

 

      1. W programie pn. "POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI

          TURYSTYCZNEJ GMINY"

          a) w zadaniu pn. "Budowa placów zabaw w m. Ławszowa,

             Tomisław, Świętoszów, Osiecznica, Przejęsław, budowa placów

             do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i w Parowej, zagospodarowanie

             placów centralnych w każdej miejscowości, ścieżki rowerowe

             i piesze, Park Kulturowy w Kliczkowie"

             - skreślić "ścieżki rowerowe i piesze"

                             i zmniejszyć limit wydatków                     o kwotę    97.000,00 zł.

          b) rozszerzyć prorgam o zadania pn. "Budowa obiektów

              wielofunkcyjnych w miejscowościach wzdłuż

              rzeki Kwisy i w Ołoboku - Świetlice wiejskie,

              Domy Tradycji, Domy Rybaka, Biblioteki"

              i ustalić limit wydatków na 2010 r. na to zadanie   w kwocie  55.000,00 zł.

       2. W programie  pn. "BUDOWA BOISK SPORTOWYCH"

            w zadaniu pn. "Budowa boiska w Świętoszowie"

            - zmniejszyć wydatki na budowę                                o kwotę   73.000,00 zł.

            - zwiększyć wydatki na zakup gruntu                        o kwotę    73.000,00 zł.

 

Limit wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały Nr XLIX/213/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 marca 2010 r.  w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w Uchwale  Nr XLVI/204/09 Rady Gminy  Osiecznica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r. jak niżej:

 

 w części wydatki budżetowe, dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01010 –

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne w kolumnie tytuł dochodu/ wydatku

- skreślić „Sanitacja gminy – V etap budowa kanalizacji w m. Parowa”,

- w to miejsce wpisać – „Modernizacja SUW w Świętoszowie”.

 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. dział 630, rozdział 63003

    § 6050 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

    § 4170 - środki na opracowanie ścieżek rowerowych i pieszych - wytyczenie,

    § 4270 - środki na remont ścieżek

    § 4300 - środki na wykonanie map

    ustalenie planu wydatków w dziale 921, rozdział 92109, § 6050 - 55.000,oo zł.-

    nowe zadania w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych "Budowa obiektów

    wielofunkcyjnych w miejscowościach wzdłuż rzeki Kwisy i w Ołoboku - Świetlice wiejskie,

    Domy Tradycji, Domy Rybaka, Biblioteki" planowane do realizacji na przestrzeni kilku lat.

 

2. Dział 750,

    a) rozdział 75023 - przeznaczenie części środków planowanych na rozbudowę budynku

                                   Urzędu Gminy na remont bieżący istniejące obiektu.

    b) rozdział 75075 - przeznaczenie części środków z usług pozostałych na wynagrodzenia

                                    bezosobowe z przeznaczeniem na opracowanie informacji o gminie.

 

3. dział 754, rozdział 75495 - w związku z wydłużającym się okresem rozpoczęcia budowy

    przez związek międzygminny schroniska dla zwierząt, obecnie gmina nie będzie przekazywać

    dotacji na bieżące utrzymanie schroniska, natomiast musi pokrywać wydatki związane

    z wyłapywaniem i przechowywaniem w schroniska bezpańskich psów na podstawie zlecania

    wykonania usługi.

4. w dziale 921, rozdział 92195, część środków z zakupu usług przeznaczyć na wynagrodzenia

    Osobowe w rozdziale 92120 z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji obiektów

    zabytkowych - 2.000,00 zł., 5.000,00 zł. przenieść do działu 851, rozdział 85111 z

    przeznaczeniem  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ZOZ w Bolesławcu - oddział

    dziecięcy przy szpitalu.

5. W dziale 926, rozdział 92601 - zmniejszyć wydatki na budowę Boiska w Świętoszowie

     o  kwotę 73.000,00 zł. środki przeznaczyć na wykup gruntu pod budowę tego boiska.

6. Zmienić zapisy w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XLIX/213 z dnia 10 marca 2010 r. w ten sposób, że środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczyć na finansowanie zadania „Modernizacja SUW w Świętoszowie”.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-04-09 11:04:07
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-04-09 11:05:59
Ostatnia zmiana:2010-04-09 11:33:13
Ilość wyświetleń:706
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij