Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 71/09

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 6 lipca 2009 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

 

Na podstawie art. 47 ust.3, w związku z art.44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),

zarządzam  co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam, jako obowiązujące w Urzędzie Gminy w Osiecznicy procedury kontroli finansowej zgodnie z załącznikami:

1.      Procedury kontroli finansowej, z załącznikami:

a)      wykaz stosowanych pieczęci – załącznik nr 1

b)      wzory podpisów pracowników uprawnionych do kontroli – załącznik nr 2

     

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią i ścisłego przestrzegania procedur wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3. Wykonanie i nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zlecam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy

 

§ 4. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica:

  1. Nr 4/2001 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 


Załącznik

do Zarządzenia nr 71/09

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 6.07.2009 r.

 

 

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ W URZĘDZIE GMINY W OSIECZNICY

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§1

1.      Zarządzenie niniejsze reguluje zasady gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości oraz sprawowanie kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, w tym ustala procedury w zakresie:

1)      przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

2)      badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

2.      Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      Wójcie, kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiecznica

2)      Jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Osiecznicy,

3.      Użyte skróty oznaczają:

1)      uofp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

2)      uozp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Nr 19, poz.177. ze zm.)

Rozdział 2

Procedury

 

§ 2

Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Zastępca Skarbnika, Kierownik USC i pracownicy na samodzielnych stanowiskach merytorycznych jednostki (wszyscy), zobowiązani są do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i gospodarny, zgodnie z prawem, ustalonymi procedurami i określonymi zasadami oraz planem finansowym.

 

§ 3

1.      Środki publiczne należne jednostce powinny być pobierane na zasadach określonych we właściwych aktach prawnych, umowach lub innych dokumentach.

2.      Przy wykonywaniu czynności związanych z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych uwzględnia się zasady określone w odrębnych przepisach.

3.      Jeżeli należność jednostki nie została uregulowana w terminie, wzywa się dłużnika do zapłaty w terminach określonych we właściwych przepisach. Jeżeli nie zostały one określone przepisami prawa, dokonuje się tego niezwłocznie, nie później niż po upływie 30 dni od wyznaczonej daty zapłaty.

4.      W razie bezskutecznych wezwań do zapłaty wszczyna się niezwłocznie właściwą procedurę egzekucyjną.

5.      Umarzanie, odraczanie lud rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej regulowane jest odrębnymi przepisami.

 

 

§ 4

1.      Zobowiązania finansowe zaciąga się z uwzględnieniem zasad:

1) zobowiązania do sfinansowania w danym roku budżetowym mogą być zaciągane do wysokości wynikającej z planu wydatków, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

2.      Wydatki jednostki dokonywane są z uwzględnieniem zasad:

1) wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej Gminy Osiecznica i w planie finansowym jednostki,

2) jednostka dokonuje wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,

3) wydatki publiczne powinny być dokonywane:

·         w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

·         w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

·         w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

·         w terminach wynikających z umów, jednak w przypadku posiadania środków na rachunku – bez zbędnej zwłoki.

3.      Zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków realizowane jest z uwzględnieniem zapisów § 5.

4.      Zobowiązania finansowe zaciąga się oraz wydatków dokonuje się na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Wójta bądź Sekretarza, z tym jednak zaznaczeniem, że zobowiązania finansowe w zakresie zadań inwestycyjnych zatwierdza wyłącznie Wójt.

5.      Zaciągnięcie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Skarbnik Gminy lub jego zastępca

 

§ 5

1.      Zamówień publicznych udziela się z zastosowaniem przepisów uozp.

2.      Zamówień publicznych, do udzielania których nie stosuje się przepisów uozp, udziela się podmiotowi wyłonionemu po dokonaniu analizy rynku, z uwzględnieniem zwłaszcza ceny i jakości zamówienia oraz przepisy odrębnego zarządzenia Wójta

 

§ 6

1.      Zwrotu środków publicznych dokonuje kierownik jednostki z zastrzeżeniem odrębnych przepisów,

2.      O stwierdzonej na podstawie ewidencji księgowej konieczności zwrotu środków publicznych  pracownik, który stwierdził nadpłatę, niezwłocznie informuje się kierownika jednostki.

 

Rozdział 3

Wykonywanie kontroli finansowej

 

§ 7

1.      Kontrola w zakresie:

a)      pobierania i gromadzenia środków publicznych,

b)      zaciągania zobowiązań finansowych,

c)      dokonywania wydatków ze środków publicznych,

d)     udzielania zamówień publicznych,

e)      zwrotu środków publicznych

następuje poprzez badanie i porównanie stanu faktycznego – ujawnionego w dokumentach tworzonych w toku postępowania ze stanem wymaganym.

2. Dokonanie kontroli dokumentowane jest poprzez złożenie podpisu na dokumencie przez osobę uprawnioną do kontroli.

§ 8

1.      Kontroli dokonuje się pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

2.      Kontrola legalności polega na ocenie zgodności operacji gospodarczej z prawem i obowiązującymi kierunkami działalności gminy

3.      Kontrola celowości polega na ocenie zgodności pomiędzy zaciąganym zobowiązaniem/wydatkiem a realizacją zadań własnych gminy, zadań ustawowych zleconych gminie lub zadań wykonywanych na podstawie porozumień oraz adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu.

4.      Przez kontrolę gospodarności – należy rozumieć kontrolę polegającą na analizie i ocenie wszelkich dostępnych dokumentów, w celu określenia, czy została zachowana należyta staranność w zakresie zaciągania zobowiązania/wydatkowania środków gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny przy wyborze najkorzystniejszej oferty (wykorzystanie zasobów jednostki pozwalające na minimalizacje kosztów finansowych, a maksymalizację efektów gospodarczych).

 

§ 9

 

Kontrola finansowa dokonywana jest w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następczej:

1.      kontrola wstępna – ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmuje w szczególności projekty umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,

2.      kontrola bieżąca – polega na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,

3.      kontrola następcza – obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Po dokonaniu kontroli dokumentu kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

 

§ 10

Wszyscy pracownicy jednostki zobowiązani są do bieżącej samokontroli.

 

§ 11

1.      Czynności kontrolne w ramach posiadanych kompetencji, z zastrzeżeniem niniejszego zarządzenia, sprawują przede wszystkim:

a)      kierownik jednostki

b)      sekretarz,

c)      skarbnik

d)     pozostali pracownicy w zakresie powierzonych obowiązków.

2.      Osoby wymienione w ust. 1 lit a ,b i c – zobowiązani są zwłaszcza do:

a)      bieżącej kontroli podległych pracowników,

b)      bieżącej kontroli realizacji zadań podległych sobie komórek organizacyjnych bądź pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,

c)      podejmowania działań zmierzających do eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości i zapobiegania powstaniu takich w przyszłości, a sekretarz i skarbnik do składania odpowiednich wniosków do Wójta

3.      W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu kontrolę operacji gospodarczych sprawują osoby wskazane w obowiązującej instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

 

 

 

 

§ 12

Kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych, zwłaszcza pod względem terminowości pobierania oraz we właściwych wysokościach, odprowadzania do budżetu, dokonuje kierownik jednostki lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

 

§ 13

1.      Wstępna kontrola przyszłych wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za daną inwestycje i Wójta na etapie sporządzania projektów planów finansowych.

2.      Kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem jednostki:

a)      obejmuje kontrolę pozyskiwania składników majątkowych przez jednostkę,

b)      obejmuje kontrolę zbywania składników majątkowych oraz ich dysponowania na rzecz innych podmiotów,

c)      zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi zdarzeniami mającymi wpływ na utratę lub zmniejszenie wartości tego mienia,

d)     przeprowadzana jest w formie inwentaryzacji, której sposób przeprowadzania i terminy określone zostały odrębnym zarządzeniem

 

§ 14

1.      Wstępna kontrola wydatków płacowych i płacopochodnych przeprowadzona jest przez sekretarza gminy na etapie sporządzania projektu planu finansowego i polega na ustaleniu adekwatności zatrudnienia do potrzeb jednostki w danym roku budżetowym, na który sporządzany jest plan.

2.      Planowane środki na wydatki płacowe i płacopochodne wymagają zatwierdzenia przez Wójta.

 

§ 15

1.      Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym dokonuje pracownik merytoryczny, a następnie skarbnik lub jego zastępca przed zaciągnięciem zobowiązania przez jednostkę.

2.      Wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych dokonuje pracownik merytoryczny, a następnie skarbnik lub jego zastępca, przed wykonaniem dyspozycji środkami pieniężnymi.

 

§ 16

Złożenie podpisu przez skarbnika lub jego zastępcę na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo (merytorycznego), oznacza że:

a)      nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,

b)      zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym i jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie

 

§ 17

1.      W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 4 i 5, skarbnik i jego zastępca mogą żądać od wszystkich pracowników jednostki:

a)      udzielenia w formie ustnej lub pisemnej (w terminie przez nich określonym) niezbędnych informacji i wyjaśnień,

b)      udostępnienia (w trybie natychmiastowym) do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.

2.      W razie wątpliwości co do zgodności z prawem operacji gospodarczej skarbnik i jego zastępca mogą również niezależnie od wyjaśnień pracownika merytorycznego zażądać opinii radcy prawnego na temat legalności danej operacji

3.      Skarbnik może wnioskować do Wójta o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez pracowników jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kwalifikalności wydatku, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

 

 

§ 18

 

1.      Wstępnej kontroli udzielania zamówień publicznych dokonuje przewodniczący komisji przetargowej powołanej odrębnym zarządzeniem Wójta.

2.      Kontrolę danych finansowych zawartych w udzielanym zamówieniu dokonuje Skarbnik

3.      Informacja o wynikach kontroli przekazywana jest Wójtowi co najmniej:

a)      przed przesłaniem ogłoszenia lub przesłaniem zaproszenia do składania ofert w formie informacji o przebiegu przygotowań postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

b)      po wykonaniu zadań komisji przetargowej w formie określonej w przepisach dotyczących uozp.

 

§ 19

 

W razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych, skarbnik zwraca dokument właściwemu merytorycznie pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie Wójta.

 

§ 20

 

Wynik pracy komisji przetargowej (wybór wykonawcy/dostawcy) zatwierdza Wójt

 

 

§ 21

 

1.      Kontrolę następczą gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i udzielania zamówień publicznych prowadzą Wójt i skarbnik.

2.      Wójt dokonuje kontroli stosowania procedur ustalonych w niniejszym zarządzeniu poprzez poszczególne stanowiska merytoryczne.

3.      Skarbnik dokonuje kontroli operacji pod względem przejrzystości i jawności. Kontrola ma charakter kontroli dokumentów księgowych.

4.      Przez przejrzystości rozumie się stosowanie określonych, jednolitych zasad oznaczania dokumentów, prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zakładowym planem kont i zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości wprowadzonej odrębnym zarządzeniem.

5.      Jawność oznacza takie sporządzanie dokumentów i prowadzenie rachunkowości, aby były zabezpieczone potrzeby w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz aby zapewniony był dostęp do informacji zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

6.      Wójt i skarbnik (w tym również osoby przez nich upoważnione) przeprowadzając kontrolę następczą mogą żądać przedstawienia w trybie natychmiastowym wszelkich dokumentów, danych, wyliczeń i innych oraz udzielenia wyjaśnień ustnych lub pisemnych dotyczących badanego postępowania.

 

Rozdział 4

Stwierdzenie wykonania obowiązków w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, odpowiedzialność

 

§ 22

1.      Dla potwierdzenia przeprowadzonej kontroli dokumentów pracownicy składają podpisy na odpowiednich pieczątkach. W jednostce stosowane są pieczątki, których wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Pieczątki mogą być zastąpione wydrukiem dołączonym do każdego dokumentu źródłowego stanowiącego podstawę zapłaty

2.      Wzory podpisów pracowników uprawnionych do kontroli celowości, gospodarności, legalności, zgodności z planem finansowym, przepisami uozp, zgodności z planem finansowym, kwalifikacyjności do wydatku strukturalnego, pod względem rachunkowym, formalnym oraz zatwierdzania do wypłaty  – załącznik nr 2

3.      Czynności podlegające kontroli, osoby odpowiedzialne za kontrolę oraz rodzaj kontroli – załącznik nr 3

4.      Pracownicy zobowiązani do wewnętrznej kontroli finansowej, z tytułu nieprawidłowego i nieterminowego ich wykonania ponoszą odpowiedzialność określoną w przepisach szczególnych.

 

§ 23

Podpis Wójta lub osoby przez niego upoważnionej zatwierdzający operację gospodarczą do realizacji oznacza uznanie, że została ona poddana procedurom kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 24

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednich aktów wykonawczych.

2.      W sprawowaniu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zastosowanie mają standardy, o których mowa w art. 63 ust.1, pkt. ustawy o finansach publicznych.

 

§ 25

 Traci moc zarządzenie nr 4/2001 Wójta Gminy Osiecznica  Kierownika Urzędu Gminy w Osiecznicy w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności.

 

§ 26

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.


Załącznik nr 1

 

Wzory stosowanych pieczątek

 

1.

Wydatek jest uzasadniony pod względem

celowościowym, gospodarczym i legalnym

Zgodny z umową/zleceniem/zamówieniem

Nr …………. z dnia ……………………..

Dokonany w trybie art…… ust……pkt…..

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Nie podlega przepisom upzp

………………………………………

               (data i podpis)

 

2.

    Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

    W wysokości ……………………………..zł.

    (słownie …………………………………….)

     Kod ……………………………………….

         …………….                     ………………………

          (data)                                 (podpis pracownika)

3.

Sprawdzono pod względem formalnym

data…………………….podpis……………………

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data…………………….podpis……………………

Wydatek mieści się w planach finansowych jednostki i

podlega ujęciu w księgach rachunkowych

Konto          Wn

Klasyfikacja

dział   rozdział    §

Kwota

Konto      Ma

zł.

gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem do zapłaty/zwrotu

 

 

 

data…………………….podpis……………………

Zatwierdzam do wypłaty kwota ……………………..zł.

Słownie zł. …………………………………………………

..........................         ............................     ………….......

         Data                             (Główny Księgowy)    (Kierownik jednostki)

 

4.

Sprawdzono pod względem rachunkowym

…………………………………………..

               (data i podpis)

5.

Przelew z dnia

..........................        

 

W miejsce pieczątki z poz. 3 mogą być stosowane pieczątki jak niżej:

 

1.

Sprawdzono

pod względem merytorycznym

…………………………….

(data i podpis)

2.

Sprawdzono

pod względem formalnym

…………………………….

(data i podpis)

 

3.

Zatwierdzam

Do wypłaty

Kwota…………………… zł.

Slownie……………………..

………      ..………….        ……………..

Data           Gł. księgowy    Kier. jednostki

 

4.

Wydatek podlega ujęciu w księgach rachunkowych

I mieści się w planach finansowym Urzędu

Konto          Wn

Klasyfikacja

dział   rozdział    §

Kwota

Konto      Ma

zł.

gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem do zapłaty/zwrotu

 

 

 

 

data…………………….podpis……………………


 

 

 

 Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p

 

 

 

Nazwisko i imię

 

 

 

Wzór podpisu

Uprawniony do kontroli pod względem:

 

Uprawniony do zatwierdzania do wypłaty

 

 

Merytorycznym

 

 

Formalnym

Legalności, celowości, gospodarności, zgodności z uozp, zgodności z planem finansowym

 

Kwalifikowania do wydatku strukturalnego

 

 

Rachunkowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Waldemar  Nalazek

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

2

 

Małgorzata Słonecka

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

3

 

Józefa Miętkiewicz

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

4

 

Danuta Miazga

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

5

 

Felicyta Becla

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

6

 

Celina Olszowa-Baran

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

7

 

Edyta Parobczak

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 


 

 

8

 

Janina Broszko

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

9

 

Weronika Jurasik

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

10

 

Maria Denkiewicz

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

11

 

Helena Jackowiak

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

12

 

Danuta Zychowicz

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

13

 

Stanisław Mazurek

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

14

 

Damian Ilczuk

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

15

 

Małgorzata Sokołowska

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

16

 

Jolanta Buryło

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

17

 

Renata Durda-Tyszkiewicz

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 


 

 

18

 

Irena Słonecka

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

19

 

Gabriela Błoniarz

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

20

 

Katarzyna Biercewicz

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

21

 

Bogumił Mikołajewski

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

22

 

Marta Sobczak

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

23

 

Agnieszka Broszko

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X – oznacza uprawnienie do kontroli

Pracownicy wyznaczeni przez Wójta na koordynatorów projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków unijnych uprawnieni są również do kontroli pod względem rachunkowym. Osoby wyznaczone na koordynatorów określają odrębne zarządzenia.

 

 


Załącznik nr 3

 

KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

 

 

Lp.

Dokumenty wg operacji i zdarzeń gospodarczych

Czynności podlegające kontroli

Stanowisko kontrolującego

Rodzaj kontroli

1.

Dokumenty związane z zatrudnieniem

czy obsada etatowa zgodna jest z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i określoną ilością etatów w planach finansowych, z uchwalonym budżetem

Wójt , Sekretarz

-    merytoryczna

 

2.

Dokumenty płacowe

­   stwierdzenie czy z pracownikami jednostki nie są zawarte umowy (zlecenia, o dzieło) w zakresie obowiązków wynikających z umowy stosunku pracy,

­   czy wynagrodzenia ustalone są w granicach określonych w przepisach obowiązującego prawa

Wójt lub osoba upoważniona

­   merytoryczna, celowościowa, legalności i gospodarności wydatku,

­   zgodności z planem finansowym jednostki

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I GOSPODARKA FINANSOWA

3.

Działalność administracyjno-gospodarcza

 

­   czy dokonano analizy kosztów uzasadniających, że wydatek jest niezbędny i ustalony w sposób oszczędny i gospodarny,

­   czy majątek trwały jest odpowiednio zabezpieczony i nadany numer inwentarzowy,

Pracownicy, każdy w zakresie powierzonych obowiązków

Sekretarz Gminy

­   merytoryczna

­   celowości, legalności i gospodarności wydatku,

­   zgodności z planem finansowym jednostki

4.

Rozliczenie paliwa

­   czy paliwo zostało rozliczone wg ustalonych norm w sposób określony odrębnym zarządzeniem

Pracownik, któremu powierzono obowiązki rozliczania paliwa

­   merytoryczna i rachunkowa,

­   celowości, legalności i gospodarności wydatku,

4.

Gospodarka finansowa

­   czy gospodarka środkami pieniężnymi w obrocie bezgotówkowym jest odpowiednio zabezpieczona (hasła, kody dostępu do podpisów),

­   nie ma zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,

Wójt,

Skarbnik Gminy,

lub osoby przez nich upoważnione

 

­   merytoryczna,

­   celowości, legalności i gospodarności wydatku z zakresu wykonywanych obowiązków,

­   zgodności z planem finansowym jednostki


 

5.

Dokumentacja zakupu materiałów

­   czy zamówienie sporządzone jest w oparciu o zawarte umowy lub zapotrzebowanie poszczególnych stanowisk,

­   czy zamówione towary są niezbędne,

­   czy wystawiona faktura VAT, rachunek, zgodne są z umową lub zamówieniem

­   czy wielkości ujęte w fakturze, rachunku są zgodne z faktycznie dostarczoną ilością

Sekretarz i samodzielni pracownicy, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji ujętych w regulaminie organizacyjnym Urzędu i zakresach czynności

­   kontrola merytoryczna,

­   kontrola celowości, legalności i gospodarności wydatku,

­   kontrola zgodności z planem finansowym jednostki

INWESTYCJE I GOSPODARKA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

6.

Wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych

­   czy rozpoczęcie zadania inwestycyjnego poprzedzone jest skompletowaniem niezbędnych dokumentów,

­   czy umowa sporządzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z uozp, Prawa budowlanego oraz sporządzonych kosztorysów,

­   czy inwestycja jest prawidłowo rozliczona i czy sporządzone zostały odpowiednie dokumenty (OT, PT)

Samodzielni pracownicy odpowiedzialni według przypisanych kompetencji w regulaminie organizacyjnym Urzędu i zakresach czynności

­   kontrola merytoryczna,

­   kontrola celowości, legalności i gospodarności wydatku z zakresu wykonywanych obowiązków

­   kontrola zgodności z planem finansowym jednostki

7.

Realizacja wydatków w oparciu o uozp

­   czy wszystkie informacje wymagane przepisem art. 39 do art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych znajdują się na dokumencie potwierdzającym fakt zawarcia umowy (np. faktura, rachunek),

­   celowość i legalność udzielenia zamówienia bez stosowania przepisów uozp

Sekretarz, pracownik ds. zamówień publicznych i samodzielni pracownicy odpowiedzialni według przypisanych kompetencji w regulaminie organizacyjnym Urzędu

­   kontrola merytoryczna,

­   kontrola celowości, legalności i gospodarności wydatku z zakresu wykonywanych obowiązków

­   kontrola zgodności z planem finansowym jednostki

Stosowane skróty: „uozp” – ustawa o zamówieniach publicznych

Zatwierdzanie operacji gospodarczych i finansowych do wypłaty na dowodach księgowych dokonywane jest przez Wójta i Skarbnika lub przez osoby przez nich upoważnione, tj. Sekretarza i Zastępcę Skarbnika

Sposób wykorzystania wyników kontroli:

1)      w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ramach prowadzonej kontroli wydatków osoba kontrolująca zobowiązana jest o tym fakcie zawiadomić Wójta w formie pisemnej lub ustnej,

2)      w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia prawa potwierdzonego przez Radcę Prawnego sprawa podlega przedłożeniu Wójtowi w celu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

3)   potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli jest data i podpis pracownika kontrolującego


 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-04-21 11:12:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-04-21 11:17:44
Ostatnia zmiana:2010-04-21 12:33:15
Ilość wyświetleń:852
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij