Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LII/225/10

Rady Gminy w Osiecznicy

 z dnia 20 maja 2010 r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami [2])

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze przedstawiana jest w formie tabelarycznej i opisowej.

§ 2

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż:

  1. W części tabelarycznej wykazuje się plan roczny, wykonanie i stopień realizacji (%) na dzień 30 czerwca,

1)      dochodów wg źródeł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2)      wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem wykonania na jednostki organizacyjne gminy

3)      dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

4)      kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz sposób ich wykorzystania,

5)      przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według rozdziałów, w tym:

- przychody, w tym dotacje z budżetu gminy,

                        - stan środków obrotowych na początek roku

                        - wydatki, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

                        - stan środków obrotowych na koniec I półrocza,

                        - stan należności i zobowiązania

6)      dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych,

7)      zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych,

8)      stan środków na rachunkach bankowych,

9)      przychody i rozchody budżetu

10)  dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

11)  dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

12)  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

  1. Część opisowa zawiera informacje o:

1)      zakresie zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz zasad odpłatności za świadczone usługi,

2)      zakres zaawansowania realizacji  poszczególnych zadań,

3)      przewidywanych zagrożeniach w ich realizacji,

4)      przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych na koniec roku,

5)      przewidywanych zmianach  w planie wydatków w II półroczu,

6)      sposób wyłonienia dostawcy lub wykonawcy usług finansowanych ze środków publicznych,

 

§ 3

  1. Zapisy § 2 ust.1, pkt 6 oraz pkt 5 w części dotyczącej gospodarstw pomocniczych, mają zastosowanie tylko do informacji za I półrocze 2010 r.
  2. Zapisy § 2 ust.1, pkt 12 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 r.

§ 4

Instytucja kultury składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze w formie tabelarycznej według rozdziałów i opisowej.

  1. W części tabelarycznej wykazuje plan, wykonanie na 30 czerwca oraz stopień realizacji:

1)      przychodów według źródeł,

2)      kosztów według rodzajów i miejsca powstawania

3)      należności i zobowiązania

  1. W części opisowej ujmuje informacje o zakresie świadczonych usług, sposobie kalkulowania cen na usługi i korzystanie z obiektów i urządzeń kulturalnych i sportowych, przewidywanym wyniku na koniec roku budżetowego, rodzaju zorganizowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych

 

§ 5

  1. Zakłady budżetowe i instytucja kultury składają informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w terminie określonym w art. 265, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1240), w formie pisemnej i elektronicznej.
  2. Pozostałe jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe) oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu składają Wójtowi Gminy informację w terminie do 20 lipca każdego roku w formie pisemnej i elektronicznej.

 

§ 6

Traci moc uchwała Nr XL/218/06 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica,

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr LII/225/10

 

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze  półrocze.

Zaproponowana forma informacji jest zgodna z propozycjami komisji stałych Rady Gminy.

 

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w3 Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-05-25 14:26:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-05-25 14:29:37
Ostatnia zmiana:2010-05-25 14:30:13
Ilość wyświetleń:817
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij