Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr LIII/229/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  24 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami [2]),

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę i należności uboczne (koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego), według stanu na dzień złożenia wniosku;

  2)  dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

  3)  wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Osiecznica i jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy Osiecznica;

  4)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.);

  5)  uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;  ze zm.).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust 1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

  1)  dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;

  2)  dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

       2. Należności mogą odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrozić istotnym interesom dłużnika lub gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.

       3. Przesunięcie terminu spłaty całości lub części należności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji.

       4. Zapłatę należności można rozłożyć maksymalnie na 24 raty miesięczne.

5. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1, 2, 3 i 4 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w § 8.

6. Odmowa udzielania ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8.

7. Od należności, w których spłaceniu udzielono ulgi zgodnie z ust.3 i 4 nie pobiera się odsetek za okres od daty złożenia wniosku do daty upływu ustalonych terminów zapłaty.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust 1, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do oświadczenia majątkowego powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są:

  1)  Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Osiecznica, z których działalnością wiąże się dana należność do wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem, że umorzenie należności o wartości wyższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Wójta Gminy Osiecznica.

  2)  Wójt Gminy wobec należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej bez ograniczeń, z tym jednak zaznaczeniem, że umorzenie należności o wartości wyższej niż dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Osiecznica.

  2. Do umarzania należności wobec pracowników Urzędu Gminy, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz współmałżonków tych osób upoważniony jest wyłącznie Wójt Gminy.

§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

  1)  dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

  2)  dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

  3)  dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają Wójtowi Gminy Osiecznica roczne sprawozdania z udzielonych ulg na podstawie przepisów niniejszej uchwały  w terminie do 30 stycznia za ubiegły rok kalendarzowy.

2. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdania z udzielonych ulg za okresy roczne w terminie składania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za dany rok kalendarzowy.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządzane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc uchwała nr XLIV/194/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. W.D. Nr 202, poz.3613)

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w3 Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146.

Załączniki

Zalacznik nr 1 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-07-01 12:33:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-07-01 12:34:30
Ostatnia zmiana:2010-07-01 12:36:06
Ilość wyświetleń:766
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij