Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LIII/228/2010

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 20 maja 2010 r.

 

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Osiecznicy w jednostkę budżetową – Gminne Przedszkole w Osiecznicy

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „h”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]), oraz 87 ust.1 pkt.2, art. 88, ust.1, pkt.2 i ust.3 i art.100 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład budżetowy pn. „Gminne Przedszkole w Osiecznicy” utworzony na mocy uchwały Nr XXXI/182/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Gminne Przedszkole w Osiecznicy”, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
  2. Gminne Przedszkole w Osiecznicy działające w formie zakładu budżetowego zostaje postawione w stan likwidacji z dniem 2 listopada 2010 r.

 

§ 2

Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. „Gminne Przedszkole w Osiecznicy” .

§ 3

 

  1. Środki finansowe znajdujące się na rachunku bieżącym oraz w kasie Gminnego Przedszkola w Osiecznicy z dniem 31 grudnia 2010 r. zostają przekazane na rachunek bieżący Gminy Osiecznica.
  2. Środki zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu socjalnego Gminnego Przedszkola działającego w formie zakładu budżetowego, zostają przekazane na rachunek zakładowego funduszy socjalnego Gminnego Przedszkola działającego w formie jednostki budżetowej

 

§ 4

Mienie likwidowanego Przedszkola Gminnego w Osiecznicy działającego w formie zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 2 na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego

 

§ 5

1.      Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień  likwidacji przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 2.

2.      Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej.

 

§ 6

Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ust.1 z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami jednostki budżetowej o której mowa w § 2 zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy.

 

§ 7

Jednostka budżetowa, o której mowa w § 2 prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 8

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, o której mowa w § 2 określi statut zatwierdzony odrębną uchwałą.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 14 określa zadania jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe, prowadzenie przedszkoli nie mieści się w liście tych zadań.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia przedszkoli w formie zakładu budżetowego, natomiast od 1 stycznia 2011 r. przedszkola mogą działać jedynie jako jednostki budżetowe.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych regulują stosunki pracy z pracownikami przekształcanych podmiotów.

Mając na uwadze powyższe zaproponowałem szanownej Radzie przekształcenie formy organizacyjnej Gminnego Przedszkola w Osiecznicy.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-07-01 12:37:12
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-07-01 12:38:33
Ostatnia zmiana:2010-07-01 12:39:15
Ilość wyświetleń:829

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij