Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LIV/238/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  26 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Osiecznica.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami [2])

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy, Wójt Gminy w terminie do 31 lipca wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez gminne jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:

1.      ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,

2.      prognozowaną stopę inflacji,

3.      planowane zmiany organizacyjne, w tym zmiany w zatrudnieniu,

4.      prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej

5.      terminy składania przez jednostki organizacyjne projektów planów finansowych

6.      terminy składania wniosków o dotacje z budżetu gminy, dla których odrębne przepisy nie określają tego terminu

 

§ 2. Wójt Gminy na podstawie zebranych projektów planów finansowych, materiałów informacyjnych, o których mowa w § 1 oraz otrzymanych informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji i udziałów w podatkach opracowuje projekt uchwały budżetowej.

 

§ 3. Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:

  1. wyłożenie do wglądu w Urzędzie Gminy w Osiecznicy,
  2. ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiecznica www.bip.osiecznica.pl

 

§ 4. 1.Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie po otrzymaniu projektu uchwały

     budżetowej przesyła go wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania stałym komisjom Rady

     podając równocześnie planowany termin sesji, na której uchwalany będzie budżet.

2.      Komisje Rady po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej niezwłocznie odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu i przedkładają je Komisji Budżetowej nie później niż do 30 listopada.

3.    Komisja Budżetowa formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Gminy nie później niż 10 grudnia.

4.    Przewodniczący Rady Gminy przekazuje ostateczna opinię o projekcie Wójtowi Gminy nie później niż 14 grudnia.

5.    Komisje Rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej, zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania.

6.    Jeżeli Wójt Gminy nie otrzyma opinii w terminie, o którym mowa w pkt.4, przyjmuje się, że Komisje Rady Gminy nie wnoszą zastrzeżeń do projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez Wójta.

 

§ 5. 1. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej przekazaną przez

    Przewodniczącego Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie

    do 21 grudnia przedkłada Radzie Gminy autopoprawki do projektu budżetu.

2.      Wójt Gminy może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opinii Komisji Budżetowej i uwag w opinii regionalnej Izby Obrachunkowej zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.

3.    Autopoprawki do projektu budżetu wymagają uzasadnienia Wójta.

4.    W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta Gminy wniosków zawartych w opinii Komisji, Wójt Gminy Osiecznica zobowiązany jest przedstawić na piśmie stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków, które przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy nie później niż 21 grudnia. 

 

§ 6. Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

1.    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,

2.    odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy,

3.    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Osiecznica,

4.    przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii poszczególnych Komisji Rady,

5.    przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

6.    dyskusja i głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami Wójta do projektu uchwały budżetowej,

7.    głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 

§ 7. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości

      określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 winien

      być przygotowany zgodnie z przepisami artykułów 235,  236 i 237 ustawy o finansach

      publicznych

2.      Dochody i wydatki sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

3.      Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 2, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

4.      Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności

a)    w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem podstaw planowania

b)      w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

c)      w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

d)   w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł dochodów oraz rodzaj wydatków.

5. Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy sporządzone wg planu na koniec III kwartału

6. Informacja o mieniu przeznaczonym do sprzedaży w danym roku budżetowym sporządzana jest z uwzględnieniem:

a) rodzaju i lokalizacji mienia,

c) wartość według wyceny lub szacunku.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXII/167/05 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie:

Art. 234 ustawy o finansach publicznych nakładają obowiązek podjęcia uchwały w sprawie prac na projektem uchwały budżetowej. Zaproponowany projekt zobowiązuje komisje Rady Gminy do dokładnej analizy projektu budżetu oraz dyscyplinuje zarówno Wójta Gminy jak i Radę Gminy do działań zapewniających podjęcie uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego, na który uchwalany jest budżet.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 5, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146. Nr 106, poz.675

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w3 Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-30 11:28:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-30 11:32:02
Ostatnia zmiana:2010-08-30 11:33:38
Ilość wyświetleń:782
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij