Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                              Uchwała Nr LIV/239/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 26 sierpnia  2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2010 r.

 

                        Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.211 i 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

Rada Gminy Osiecznica uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć  dochody budżetowe                                  o kwotę   536.694,05 zł.

           z tego:

           a) zwiększyć dochody              o kwotę  1.338.694,05 zł.

               w tym:

                         - dochody majątkowe       o kwotę 1.338.694,05

           b) zmniejszyć dochody           o kwotę     802.000,00 zł.

               w tym:

                         - dochody majątkowe        o kwotę    532.000,00 zł.        

        zgodnie załącznikiem nr 1

 

       2.  Zwiększyć wydatki budżetowe                                   o kwotę   536.694,05 zł.

        z tego:

           a) zwiększyć wydatki             o kwotę  816.694,05 zł.

               z tego:

               - wydatki majątkowe       o kwotę 443.786,00 zł.

                           w tym:

                            - limity na finansowanie zadań ujętych

                              w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych

                                                                                                     o kwotę   45.000,00 zł.

                            - dotacja dla instytucji kultury - Gminnego

                              Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy       o kwotę 28.786,00 zł.

               - wydatki bieżące            o kwotę  372.908,05 zł.

                          w tym:

                            - dotacja dla instytucji kultury - Gminnego

                              Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy       o kwotę 19.520,00 zł.

                            - dotacja dla Parafii w Parowej na remont

                               zabytkowego kościoła w Parowej                o kwotę 19.520,00 zł.

 

              b) zmniejszyć wydatki          o kwotę     280.000,00 zł.

               w tym:

                         - wydatki majątkowe        o kwotę    280.000,00 zł.  

                           z tego:

                           - limit wydatków na Wieloletnie

                            Programy Inwestycyjne             o kwotę  280.000,00 zł.

        zgodnie załącznikiem nr 2

 

§ 3. Budżet po zmianach:

                                            - dochody    25.927.287,38 zł.

                                            - wydatki     39.786.287,38 zł.

 

§ 4. W limicie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Osiecznica dokonać zmian jak niżej:

           

            1. Zwiększyć finansowanie w 2010 r. programu pn. "Poprawa Bezpieczeństwa  na Drogach", zadanie pn. "Odbudowa drogi Osieczów - Dobra 2008 - 2011"  o kwotę 45.000,00 zł.

           

            2. w programie pn."Poprawa Atrakcyjności Gminy", zadania pn."Budowa placów zabaw w m. Ławszowa, Tomisław, Świętoszów, Osiecznica, Przejęsław, budowa placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej, zagospodarowanie placów centralnych w każdej miejscowości, Park Kulturowy w Kliczkowie", sklasyfikowane w dziale 630 - "Turystyka", rozdział 63003 - "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" skreślić zapis "budowa placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej"i zmniejszyć finansowanie tego zadania w 2010 r. o kwotę 280.000,00 zł.

 

§ 5. Wprowadzić nowe zadanie majątkowego do realizacji w 2010 r. pn."Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach Osiecznica, Świętoszów, Ławszowa, Parowa". sklasyfikowane w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92601 - "Obiekty sportowe"

 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Dochody:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. zaproponowałem zmniejszenie planu dochodów budżetowych ze źródeł, z których przewiduję do końca roku niższe wykonanie od planowanego w uchwale budżetowej.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

-  w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - w związku z otrzymanym dofinansowaniem z RPO budowy szkoły w Tomisławiu - refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2008 i 2009 r.

-  w dziale 921- "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zwrot przez GOKiS w Osiecznicy refundacji środków otrzymanych z funduszy unijnych na zakup sprzętu nagłaśniającego, środki na prefinansowanie przekazane były z budżetu gminy w 2009 r.

 

Wydatki:

Majątkowe:

- zwiększenie planu wydatków na zadanie ujęte w WPI pn. "Odbudowa drogi Osieczów - Dobra 2008- 2011" na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem pni po wyciętych drzewach, zgodnie z zapowiedzią zawartą w informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie ujęte w WPI pn. "Budowa placów zabaw w m. Ławszowa, Tomisław, Świętoszów, Osiecznica, Przejęsław, budowa placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej, zagospodarowanie placów centralnych w każdej miejscowości, Park Kulturowy w Kliczkowie"  o kwotę 280.000,00 zł oraz skreślenie w  tym zadaniu budowy placów do ćwiczeń ruchowych w Ławszowej i Parowej, wprowadzając nowe zadanie do wykonania w 2010 r.  pn. "budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach Osiecznica, Świętoszów,  Ławszowa, Parowa"  z planem wydatków na 2010 r. w kwocie 280.000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w Kliczkowie i w Przejęsławiu - zdanie wykonywane będzie w 2010 r. - kwota - 90.000,00 zł.

- zwiększenie dotacji dla GOKiS w Osiecznicy na wydatki majątkowe związane z pracami na obiektach sportowych będących w zarządzaniu GOKiS - boisko w Przejęsławiu - kwota 10.786,00 zł. i boisko w Osiecznicy - kwota 18.000,00 zł.

 

Bieżące:

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - na przeprowadzenie koniecznych remontów bieżących dróg gminnych, chodników i placów.

- w dziale 750 - " Administracja publiczna" - na pokrycie bieżących wydatków Urzędu Gminy oraz kontynuację remontu starej części budynku,

- w dziale 75 - " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" , rozdział 75421 - "Zarządzanie kryzysowe" - na zakup oprogramowania  Systemu Informatycznego Samorządowego Systemu Informowania SMS i opłaty abonamentowego za korzystanie z systemu".

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - środki na dokończenie remontu szkoły i sali gimnastycznej w Osiecznicy oraz dla wszystkich szkół - na konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - na pokrywanie kosztów energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,

- w dziale 921 - " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 10.000,00 zł. na dotacje na renowację obiektów zabytkowych, kwota 19.520,00 zł. - dotacja dla GOKiS w Osiecznicy na odnowienie płyty boiska sportowego w Tomisławiu.

 

Opracowała: Józefa Miętkiewicz

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 i 2 (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-08-30 12:53:37
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-08-30 12:56:04
Ostatnia zmiana:2010-08-30 13:18:32
Ilość wyświetleń:902
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij