Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr LV/248/10

Rady Gminy Osiecznica

z dnia  16 września 2010 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa, gm. Osiecznica”

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9, lit c, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z poźn. zm.[1]) oraz art. 89, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zmianami[2]),

Rada  Gminy  uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zaciągnąć pożyczkę do wysokości 1.300.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy) w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa, gm. Osiecznica”, na które gmina otrzymała pomoc w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013,  z tego:

  a)  do 400.000,00 zł. w 2010 r.

  b) do 900.000,00 zł w 2011 r.

        2. Zabezpieczyć pożyczkę w formie weksla „in blanco” wystawionego przez Gminę Osiecznica na zasadach określonych w umowie pożyczki i deklaracji wekslowej

        3. Pożyczka spłacona będzie z otrzymanego dofinansowania zadania na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00038-6921-1UM0100070/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 n- 2013 zawartej w dniu 4 marca 2010 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

        4. Prognoza długu gminy na okres spłaty zadłużenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie – do Uchwały nr LV/248/10

 

          W planach wydatków budżetowych na 2010 r i 2011 r. ujęto wydatek na realizację zadania pn.„Gospodarka ściekowa” wprowadzając kolejny etap tego zadania, tj. etap V – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa, gm. Osiecznica”

Etap ten jest realizowany w latach 2007 – 2011, źródłem finansowania zadania jest:

- dofinansowanie ze środków unijnych – do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z podpisana umową – kwota 3.510.329,00 zł. – wartość zadania ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego

Po wyborze wykonawcy, koszt realizacji zadania wyniesie 5.920.782,06 zł., w tym koszty kwalifikowane 4.650.362,00  zł., w związku z czym dofinansowanie ze środków unijnych winno wynieść 2.325.181,00 zł.

Oprocentowanie każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale wynosi

Z tytułu udzielonej pożyczki bank pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatnej w dniu uruchomienia przez BGK pierwszej transzy pożyczki.

Zaciągnięcie pożyczki na to zadania w wysokości 3.900.000,00 zł. planowano w uchwale budżetowej na 2010 r., jednak ze względu na niższy koszt realizacji zadania łączna wartość pożyczek z BGK i WFOŚiGW  nie przekroczy kwoty 3.300.000,00 zł.

 

Finansowanie zadania przedstawia się jak niżej:

 

l.p

Treść

Lata poprzednie

Rok 2010

Rok 2011

Razem

1.

Środki własne gminy

1.470.726,43

1.052.558,90

97.496,73

2.620.782,06

2.

Pożyczka z WFOŚiGW

 

600.000,00

1.400.000,00

2.000.000,00

3.

Pożyczka z BGK

 

400.000,00

900.000,00

1.300.000,00

 

Razem

1.470.726,43

2.052.558,90

2.397.496,73

5.920.782,06

 

Obecne zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

 

l.p

Treść

Wysokość pożyczki

Kwota spłacona

Spłaty do końca roku

Pozostanie do spłaty na 31.12.2010 r.

1..

II etap Osieczów

2.700.000,00

900.000,00

300.000,00

1.500.000,00

2.

III etap Przejęsław

1.400.000,00

100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

3.

IV etap Ławszowa

2.800.000,00

0

0

2.800.000,00

 

Razem

6.900.000,00

1.000.000,00

400.000,00

5.500.000,00

 

Spłaty planowanej pożyczki zaciągniętej w BGK – gmina dokonana jednorazowo po otrzymaniu środków unijnych.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, i Nr 123, poz.835

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 prognoza długu (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr1 prognoza długu (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-09-24 13:19:57
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-09-24 13:22:10
Ostatnia zmiana:2010-09-24 13:22:20
Ilość wyświetleń:739
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij